دين و حقوق بشر**

دين و حقوق بشر

دين-و-حقوق-بشرنكته ي نخست در مورد سازگاري يا ناسازگاري دين با حقوق بشر اين است كه دينها عمدتاً باستاني اند، حقوق بشر اما پديده اي است نو كه درست در آنجايي رخ نموده و باليده، كه جايگه گسست از حقوق كهن ديني ـ عرفي و نحوه ي نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومي است شكل گرفته در عصر جديد. پيشينه اي كه در گذشته ددانلود فایل


سایت دانلود پروژه های دانشجویی
منبع این نوشته : منبع
حقوق