برنامه جلسات دفاع  

1-زینب گلستانباغ--ارشدکامپیوتر--ساعت:12:00--1396/6/142-محمدحسین فرامرزی جهرمی-ارشدطراحی-ساعت:10:00-1396/6/153-حسین نساروند--ارشدکامپیوتر--ساعت:14:00--1396/6/154-آرش کیان ارا--ارشدطراحی--ساعت:08:30--1396/6/195-علی حیدری لعل آبادی-ارشدعمران.مدیریت ساخت-ساعت:10:00-1396/6/196-سعیدسلحشوری-ارشدبرق.قدرت-ساعت:15:30-1396/6/207-امین کردزنگنه-ارشدبرق.قدرت-ساعت:17:00-1396/6/208-مهسابرزگر--ارشدکامپیوتر--ساعت:10:00--1396/6/219-مرتضی مصلحی-ارشدطراحی -ساعت:14:30-1396/6/2110-فاطمه اقایی-ارشدکامپیوتر-ساعت:10:00-1396/6/2211-الهه ج

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-زینب گلستانباغ--ارشدکامپیوتر--ساعت:12:00--1396/6/142-محمدحسین فرامرزی جهرمی-ارشدطراحی-ساعت:10:00-1396/6/153-حسین نساروند--ارشدکامپیوتر--ساعت:14:00--1396/6/154-آرش کیان ارا--ارشدطراحی--ساعت:08:30--1396/6/195-علی حیدری لعل آبادی-ارشدعمران.مدیریت ساخت-ساعت:10:00-1396/6/196-سعیدسلحشوری-ارشدبرق.قدرت-ساعت:15:30-1396/6/207-امین کردزنگنه-ارشدبرق.قدرت-ساعت:17:00-1396/6/208-مهسابرزگر--ارشدکامپیوتر--ساعت:10:00--1396/6/219-مرتضی مصلحی-ارشدطراحی -ساعت:14:30-1396/6/2110-فاطمه اقایی-ارشدکامپیوتر-ساعت:10:00-1396/6/2211-الهه ج

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-محمدشکرخدا--ارشدمدیریت ساخت--ساعت:09:00--1396/6/142-عبدالرضاعلی نیا-ارشدمدیریت ساخت-ساعت:08:00--1396/6/143-امیدمیرسالاری-ارشدمدیریت ساخت-ساعت:10:00---1396/6/144-اسیه عزیزی---ارشدنرم افزار-----ساعت:10:00----1396/6/145-سحرقلاوند----ارشدنرم افزار----ساعت:11:00----1396/6/146-فخرالدین راشدی-ارشدبرق قدرت--ساعت:14:00---1396/6/157-عباس غلامی ----ارشدبرق قدرت--ساعت:15:30----1396/6/158-میلاد مهمیدی---ارشدبرق قدرت--ساعت:17:00----1396/6/159-سیدمصطفی سادات نوریه-ارشدطراحی کاربردی-ساعت:18:30-1396/6/1510-مریم محفوظی--ارشدنرم افزا

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-محمدشکرخدا--ارشدمدیریت ساخت--ساعت:09:00--1396/6/142-عبدالرضاعلی نیا-ارشدمدیریت ساخت-ساعت:08:00--1396/6/143-امیدمیرسالاری-ارشدمدیریت ساخت-ساعت:10:00---1396/6/144-اسیه عزیزی---ارشدنرم افزار-----ساعت:10:00----1396/6/145-سحرقلاوند----ارشدنرم افزار----ساعت:11:00----1396/6/146-فخرالدین راشدی-ارشدبرق قدرت--ساعت:14:00---1396/6/157-عباس غلامی ----ارشدبرق قدرت--ساعت:15:30----1396/6/158-میلاد مهمیدی---ارشدبرق قدرت--ساعت:17:00----1396/6/159-سیدمصطفی سادات نوریه-ارشدطراحی کاربردی-ساعت:18:30-1396/6/1510-مریم محفوظی--ارشدنرم افزا

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-محمدشکرخدا--ارشدمدیریت ساخت--ساعت:09:00--1396/6/142-عبدالرضاعلی نیا-ارشدمدیریت ساخت-ساعت:08:00--1396/6/143-امیدمیرسالاری-ارشدمدیریت ساخت-ساعت:10:00---1396/6/144-اسیه عزیزی---ارشدنرم افزار-----ساعت:10:00----1396/6/145-سحرقلاوند----ارشدنرم افزار----ساعت:11:00----1396/6/146-فخرالدین راشدی-ارشدبرق قدرت--ساعت:14:00---1396/6/157-عباس غلامی ----ارشدبرق قدرت--ساعت:15:30----1396/6/158-میلاد مهمیدی---ارشدبرق قدرت--ساعت:17:00----1396/6/159-سیدمصطفی سادات نوریه-ارشدطراحی کاربردی-ساعت:18:30-1396/6/1510-مریم محفوظی--ارشدنرم افزا

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-محمدشکرخدا--ارشدمدیریت ساخت--ساعت:09:00--1396/6/142-عبدالرضاعلی نیا-ارشدمدیریت ساخت-ساعت:08:00--1396/6/143-امیدمیرسالاری-ارشدمدیریت ساخت-ساعت:10:00---1396/6/144-اسیه عزیزی---ارشدنرم افزار-----ساعت:10:00----1396/6/145-سحرقلاوند----ارشدنرم افزار----ساعت:11:00----1396/6/146-فخرالدین راشدی-ارشدبرق قدرت--ساعت:14:00---1396/6/157-عباس غلامی ----ارشدبرق قدرت--ساعت:15:30----1396/6/158-میلاد مهمیدی---ارشدبرق قدرت--ساعت:17:00----1396/6/159-سیدمصطفی سادات نوریه-ارشدطراحی کاربردی-ساعت:18:30-1396/6/1510-مریم محفوظی--ارشدنرم افزا

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-اسیه عزیزی--ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:10:00-1396/6/142-سحرقلاوند---ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:11:00-1396/6/143-سارابیرم وند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/144-فخرالدین راشدی-ارشدبرق.قدرت---ساعت:14:00-1396/6/155-عباس غلامی-----ارشدبرق.قدرت---ساعت:15:30-1396/6/156-میلادمهمیدی----ارشدبرق.قدرت---ساعت:17:00-1396/6/157-مریم محفوظی----ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/168-علی شیرمحمدی--ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:10:00-1396/6/199-سیدعلی سعادت-ارشدعمران.مدیریت ساخت-ساعت:11:00--1396/6/1910-اله

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-اسیه عزیزی--ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:10:00-1396/6/142-سحرقلاوند---ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:11:00-1396/6/143-سارابیرم وند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/144-فخرالدین راشدی-ارشدبرق.قدرت---ساعت:14:00-1396/6/155-عباس غلامی-----ارشدبرق.قدرت---ساعت:15:30-1396/6/156-میلادمهمیدی----ارشدبرق.قدرت---ساعت:17:00-1396/6/157-مریم محفوظی----ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/168-علی شیرمحمدی--ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:10:00-1396/6/199-سیدعلی سعادت-ارشدعمران.مدیریت ساخت-ساعت:11:00--1396/6/1910-اله

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-اسیه عزیزی--ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:10:00-1396/6/142-سحرقلاوند---ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:11:00-1396/6/143-سارابیرم وند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/144-فخرالدین راشدی-ارشدبرق.قدرت---ساعت:14:00-1396/6/155-عباس غلامی-----ارشدبرق.قدرت---ساعت:15:30-1396/6/156-میلادمهمیدی----ارشدبرق.قدرت---ساعت:17:00-1396/6/157-مریم محفوظی----ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/168-علی شیرمحمدی--ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:10:00-1396/6/199-سیدعلی سعادت-ارشدعمران.مدیریت ساخت-ساعت:11:00--1396/6/1910-اله

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-اسیه عزیزی--ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:10:00-1396/6/142-سحرقلاوند---ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:11:00-1396/6/143-سارابیرم وند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/144-فخرالدین راشدی-ارشدبرق.قدرت---ساعت:14:00-1396/6/155-عباس غلامی-----ارشدبرق.قدرت---ساعت:15:30-1396/6/156-میلادمهمیدی----ارشدبرق.قدرت---ساعت:17:00-1396/6/157-مریم محفوظی----ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/168-علی شیرمحمدی--ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:10:00-1396/6/199-سیدعلی سعادت-ارشدعمران.مدیریت ساخت-ساعت:11:00--1396/6/1910-اله

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-اسیه عزیزی--ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:10:00-1396/6/142-سحرقلاوند---ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:11:00-1396/6/143-سارابیرم وند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/144-فخرالدین راشدی-ارشدبرق.قدرت---ساعت:14:00-1396/6/155-عباس غلامی-----ارشدبرق.قدرت---ساعت:15:30-1396/6/156-میلادمهمیدی----ارشدبرق.قدرت---ساعت:17:00-1396/6/157-مریم محفوظی----ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/168-علی شیرمحمدی--ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:10:00-1396/6/199-سیدعلی سعادت-ارشدعمران.مدیریت ساخت-ساعت:11:00--1396/6/1910-اله

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-اسیه عزیزی--ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:10:00-1396/6/142-سحرقلاوند---ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:11:00-1396/6/143-سارابیرم وند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/144-فخرالدین راشدی-ارشدبرق.قدرت---ساعت:14:00-1396/6/155-عباس غلامی-----ارشدبرق.قدرت---ساعت:15:30-1396/6/156-میلادمهمیدی----ارشدبرق.قدرت---ساعت:17:00-1396/6/157-مریم محفوظی----ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/168-علی شیرمحمدی--ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:10:00-1396/6/199-سیدعلی سعادت-ارشدعمران.مدیریت ساخت-ساعت:11:00--1396/6/1910-اله

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-سارابیرم وند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/142-محمدحسین فرامرزی جهرمی-ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:10:00-1396/6/153-حسین نساروند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:14:00-1396/6/154-میثاق صباغ شوشتری-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:15:00-1396/6/155-علی اصغرقیطاس-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/156-امیرعباس بهجو-ارشدعمران.سازه های دریائی-ساعت:18:30-1396/6/157-جوادقربانی-ارشدعمران.سازه های دریائی-ساعت:15:30-1396/6/158-سیدمهدی پژوهیده-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:15:00-1396/6/209-می

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-سارابیرم وند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/142-محمدحسین فرامرزی جهرمی-ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:10:00-1396/6/153-حسین نساروند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:14:00-1396/6/154-میثاق صباغ شوشتری-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:15:00-1396/6/155-علی اصغرقیطاس-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/156-امیرعباس بهجو-ارشدعمران.سازه های دریائی-ساعت:18:30-1396/6/157-جوادقربانی-ارشدعمران.سازه های دریائی-ساعت:15:30-1396/6/158-سیدمهدی پژوهیده-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:15:00-1396/6/209-می

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-سارابیرم وند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/142-محمدحسین فرامرزی جهرمی-ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:10:00-1396/6/153-حسین نساروند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:14:00-1396/6/154-میثاق صباغ شوشتری-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:15:00-1396/6/155-علی اصغرقیطاس-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/156-امیرعباس بهجو-ارشدعمران.سازه های دریائی-ساعت:18:30-1396/6/157-جوادقربانی-ارشدعمران.سازه های دریائی-ساعت:15:30-1396/6/158-سیدمهدی پژوهیده-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:15:00-1396/6/209-می

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-سارابیرم وند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/142-محمدحسین فرامرزی جهرمی-ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:10:00-1396/6/153-حسین نساروند-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:14:00-1396/6/154-میثاق صباغ شوشتری-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:15:00-1396/6/155-علی اصغرقیطاس-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:13:00-1396/6/156-امیرعباس بهجو-ارشدعمران.سازه های دریائی-ساعت:18:30-1396/6/157-جوادقربانی-ارشدعمران.سازه های دریائی-ساعت:15:30-1396/6/158-سیدمهدی پژوهیده-ارشدکامپیوتر.نرم افزار-ساعت:15:00-1396/6/209-می

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-محمدصادق ذات عجم-ارشدمواد-ساعت:10:00-1396/6/232-امین بخشی زاده----ارشدمکانیک-ساعت:08:00-1396/6/203-پیام بخشی زاده----ارشدمکانیک-ساعت:09:00-1396/6/204-مصطفی پناهنده---ارشدمکانیک-ساعت:15:30-1396/6/215-مهنازرفی پور-----ارشدکامپیوتر-ساعت:17:00-1396/6/216-فاطمه اقایی------ارشدکامپوتر-ساعت:10:00-1396/6/22

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-محمدصادق ذات عجم-ارشدمواد-ساعت:10:00-1396/6/232-امین بخشی زاده----ارشدمکانیک-ساعت:08:00-1396/6/203-پیام بخشی زاده----ارشدمکانیک-ساعت:09:00-1396/6/204-مصطفی پناهنده---ارشدمکانیک-ساعت:15:30-1396/6/215-مهنازرفی پور-----ارشدکامپیوتر-ساعت:17:00-1396/6/216-فاطمه اقایی------ارشدکامپوتر-ساعت:10:00-1396/6/22

ادامه مطلب  

شاید پست اخر  

سلاااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااامهمه خوبیدخوب یه باردیگه مثل همیشه عکس اوردمعکسای خوشگلعکسا قشنگ نظریادتون نرهاول از همه کاگیاما  عشقم باهیناتابعدشم اووویکاوا جوووووووووووووووووووووووونممممممممماوووو اینارو خیلی باحالنن تاناکاروداشته باشیعجیبه هیناتا داره کتاب میخونهنیشینویا قشنگ اینجاعینکیاروسال اولیای چه کارایی هم میکننابازم اوویکابامن عاشق این عکسمیه دست جمعیازخشم کدومش می‌ترسینکاگیامایاسوکی

ادامه مطلب  

شاید پست اخر  

سلاااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااامهمه خوبیدخوب یه باردیگه مثل همیشه عکس اوردمعکسای خوشگلعکسا قشنگ نظریادتون نرهاول از همه کاگیاما  عشقم باهیناتابعدشم اووویکاوا جوووووووووووووووووووووووونممممممممماوووو اینارو خیلی باحالنن تاناکاروداشته باشیعجیبه هیناتا داره کتاب میخونهنیشینویا قشنگ اینجاعینکیاروسال اولیای چه کارایی هم میکننابازم اوویکابامن عاشق این عکسمیه دست جمعیازخشم کدومش می‌ترسینکاگیامایاسوکی

ادامه مطلب  

شاید پست اخر  

سلاااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااامهمه خوبیدخوب یه باردیگه مثل همیشه عکس اوردمعکسای خوشگلعکسا قشنگ نظریادتون نرهاول از همه کاگیاما  عشقم باهیناتابعدشم اووویکاوا جوووووووووووووووووووووووونممممممممماوووو اینارو خیلی باحالنن تاناکاروداشته باشیعجیبه هیناتا داره کتاب میخونهنیشینویا قشنگ اینجاعینکیاروسال اولیای چه کارایی هم میکننابازم اوویکابامن عاشق این عکسمیه دست جمعیازخشم کدومش می‌ترسینکاگیامایاسوکی

ادامه مطلب  

شاید پست اخر  

سلاااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااامهمه خوبیدخوب یه باردیگه مثل همیشه عکس اوردمعکسای خوشگلعکسا قشنگ نظریادتون نرهاول از همه کاگیاما  عشقم باهیناتابعدشم اووویکاوا جوووووووووووووووووووووووونممممممممماوووو اینارو خیلی باحالنن تاناکاروداشته باشیعجیبه هیناتا داره کتاب میخونهنیشینویا قشنگ اینجاعینکیاروسال اولیای چه کارایی هم میکننابازم اوویکابامن عاشق این عکسمیه دست جمعیازخشم کدومش می‌ترسینکاگیامایاسوکی

ادامه مطلب  

شاید پست اخر  

سلاااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااامهمه خوبیدخوب یه باردیگه مثل همیشه عکس اوردمعکسای خوشگلعکسا قشنگ نظریادتون نرهاول از همه کاگیاما  عشقم باهیناتابعدشم اووویکاوا جوووووووووووووووووووووووونممممممممماوووو اینارو خیلی باحالنن تاناکاروداشته باشیعجیبه هیناتا داره کتاب میخونهنیشینویا قشنگ اینجاعینکیاروسال اولیای چه کارایی هم میکننابازم اوویکابامن عاشق این عکسمیه دست جمعیازخشم کدومش می‌ترسینکاگیامایاسوکی

ادامه مطلب  

رپورتاژ درب ضد سرقت  

تفاوت در انواع درب ضد سرقت چیست؟معرفی انواع درب های ضد سرقت و بررسی تفاوت های آن هافروش درب ضد سرقت ایرانی ارزاندرب ضد سرقت لمینت و دولنگه چیستند؟مقاله ای درباره ویژگی های یک در ضد سرقت خوبمشخصات درب ضد سرقت خوب چیست؟مشخصات درب ضد آب سرویس بهداشتی چیست؟مرکز فروش درب های ضد سرقت، ضد حریق و ضد آب در تهران

ادامه مطلب  

رپورتاژ درب ضد سرقت  

تفاوت در انواع درب ضد سرقت چیست؟معرفی انواع درب های ضد سرقت و بررسی تفاوت های آن هافروش درب ضد سرقت ایرانی ارزاندرب ضد سرقت لمینت و دولنگه چیستند؟مقاله ای درباره ویژگی های یک در ضد سرقت خوبمشخصات درب ضد سرقت خوب چیست؟مشخصات درب ضد آب سرویس بهداشتی چیست؟مرکز فروش درب های ضد سرقت، ضد حریق و ضد آب در تهران

ادامه مطلب  

رپورتاژ درب ضد سرقت  

تفاوت در انواع درب ضد سرقت چیست؟معرفی انواع درب های ضد سرقت و بررسی تفاوت های آن هافروش درب ضد سرقت ایرانی ارزاندرب ضد سرقت لمینت و دولنگه چیستند؟مقاله ای درباره ویژگی های یک در ضد سرقت خوبمشخصات درب ضد سرقت خوب چیست؟مشخصات درب ضد آب سرویس بهداشتی چیست؟مرکز فروش درب های ضد سرقت، ضد حریق و ضد آب در تهران

ادامه مطلب  

رپورتاژ درب ضد سرقت  

تفاوت در انواع درب ضد سرقت چیست؟معرفی انواع درب های ضد سرقت و بررسی تفاوت های آن هافروش درب ضد سرقت ایرانی ارزاندرب ضد سرقت لمینت و دولنگه چیستند؟مقاله ای درباره ویژگی های یک در ضد سرقت خوبمشخصات درب ضد سرقت خوب چیست؟مشخصات درب ضد آب سرویس بهداشتی چیست؟مرکز فروش درب های ضد سرقت، ضد حریق و ضد آب در تهران

ادامه مطلب  

رپورتاژ درب ضد سرقت  

تفاوت در انواع درب ضد سرقت چیست؟معرفی انواع درب های ضد سرقت و بررسی تفاوت های آن هافروش درب ضد سرقت ایرانی ارزاندرب ضد سرقت لمینت و دولنگه چیستند؟مقاله ای درباره ویژگی های یک در ضد سرقت خوبمشخصات درب ضد سرقت خوب چیست؟مشخصات درب ضد آب سرویس بهداشتی چیست؟مرکز فروش درب های ضد سرقت، ضد حریق و ضد آب در تهران

ادامه مطلب  

رپورتاژ درب ضد سرقت  

تفاوت در انواع درب ضد سرقت چیست؟معرفی انواع درب های ضد سرقت و بررسی تفاوت های آن هافروش درب ضد سرقت ایرانی ارزاندرب ضد سرقت لمینت و دولنگه چیستند؟مقاله ای درباره ویژگی های یک در ضد سرقت خوبمشخصات درب ضد سرقت خوب چیست؟مشخصات درب ضد آب سرویس بهداشتی چیست؟مرکز فروش درب های ضد سرقت، ضد حریق و ضد آب در تهران

ادامه مطلب  

انتخاب واحد مهرماه 1397-1396  

انتخاب واحد مهرماه 1397-1396انتخاب واحد مهرماه 1397-1396
قابل توجه دانشجویان محترم:انتخاب واحد دوره های کاردانی وکارشناسی نیم سال
اول سال تحصیلی 1397-1396 به تفکیک ورودی تاریخ زیر می باشد.

ورودی 2-94-93 و ماقبل آن ( 1396/06/12)
ورودی 1-95-94 (13و14 و 1396/06/15) ترم پنجمی ها
ورودی 2-95-94 ( 16و 1396/06/17)ترم چهارمی ها
ورودی 1-96-95 ( 19و 20و 1396/06/21)ترم سومی ها
ورودی 2-96-95 ( 22و 1396/06/23)ترم دومی ها
ایمان اکبری علی آباد - مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج

ادامه مطلب  

انتخاب واحد مهرماه 1397-1396  

انتخاب واحد مهرماه 1397-1396انتخاب واحد مهرماه 1397-1396
قابل توجه دانشجویان محترم:انتخاب واحد دوره های کاردانی وکارشناسی نیم سال
اول سال تحصیلی 1397-1396 به تفکیک ورودی تاریخ زیر می باشد.

ورودی 2-94-93 و ماقبل آن ( 1396/06/12)
ورودی 1-95-94 (13و14 و 1396/06/15) ترم پنجمی ها
ورودی 2-95-94 ( 16و 1396/06/17)ترم چهارمی ها
ورودی 1-96-95 ( 19و 20و 1396/06/21)ترم سومی ها
ورودی 2-96-95 ( 22و 1396/06/23)ترم دومی ها
ایمان اکبری علی آباد - مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج

ادامه مطلب  

انتخاب واحد مهرماه 1397-1396  

انتخاب واحد مهرماه 1397-1396انتخاب واحد مهرماه 1397-1396
قابل توجه دانشجویان محترم:انتخاب واحد دوره های کاردانی وکارشناسی نیم سال
اول سال تحصیلی 1397-1396 به تفکیک ورودی تاریخ زیر می باشد.

ورودی 2-94-93 و ماقبل آن ( 1396/06/12)
ورودی 1-95-94 (13و14 و 1396/06/15) ترم پنجمی ها
ورودی 2-95-94 ( 16و 1396/06/17)ترم چهارمی ها
ورودی 1-96-95 ( 19و 20و 1396/06/21)ترم سومی ها
ورودی 2-96-95 ( 22و 1396/06/23)ترم دومی ها
ایمان اکبری علی آباد - مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج

ادامه مطلب  

رپورتاژ لوله پنج لایه  

مزایای استفاده از لوله پنج لایه در ساختمانچاپ شیر آلات حمام و سرویس بهداشتی با تکنولوژی چاپ سه بعدیشیرآلات حمام و دستشویی که توسط چاپ سه بعدی تولید می شوندایده های جدید برای دکوراسیون حمام و دستشوییایده های ناب برای مدل دکوراسیون حمام و سرویس بهداشتیآشنایی با انواع لوله های پنج لایه و مزایای آنهالوله پنج لایه چیست؟ مزایا و معایب آن کدامند؟معرفی لوله های پنج لایه و ساختار آنهامزایای لوله های پنج لایه آرم پایپ چیست؟مقالاتی که نیاز به عکس

ادامه مطلب  

رپورتاژ لوله پنج لایه  

مزایای استفاده از لوله پنج لایه در ساختمانچاپ شیر آلات حمام و سرویس بهداشتی با تکنولوژی چاپ سه بعدیشیرآلات حمام و دستشویی که توسط چاپ سه بعدی تولید می شوندایده های جدید برای دکوراسیون حمام و دستشوییایده های ناب برای مدل دکوراسیون حمام و سرویس بهداشتیآشنایی با انواع لوله های پنج لایه و مزایای آنهالوله پنج لایه چیست؟ مزایا و معایب آن کدامند؟معرفی لوله های پنج لایه و ساختار آنهامزایای لوله های پنج لایه آرم پایپ چیست؟مقالاتی که نیاز به عکس

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-امیرعسکری----ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:11:30-1396/6/152-مهران جهانگیری-ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:14:00-1396/6/153-مسعودمجیری--ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:15:30-1396/6/154-حمیدخدری---ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:17:00-1396/6/155-سیدمصطفی سادات نوریه-ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:18:30-1396/6/15

ادامه مطلب  

برنامه جلسات دفاع  

1-امیرعسکری----ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:11:30-1396/6/152-مهران جهانگیری-ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:14:00-1396/6/153-مسعودمجیری--ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:15:30-1396/6/154-حمیدخدری---ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:17:00-1396/6/155-سیدمصطفی سادات نوریه-ارشدمکانیک.طراحی کاربردی-ساعت:18:30-1396/6/15

ادامه مطلب  

کفش‌هایش...  

▪️سرم پایین بود اما چشمهایم انگار چیز آشنایی یافته بودند. کفشهای زنانه ای که مرا به سالها پیش پرتاب کرد. کفش مورد علاقه ی مامان ملک هم از همین مدل بود. دیگر دوره ی این جنس زنها تمام شده است. زنها قوی و زحمتکشی که سالهای سال صبح زود  میروند و عصر می آیند و هر کدام ستون یک خانواده هستند. زنهایی که نقطه ی قوتشان پوشش و آرایش نیست،  بلکه قدرتی است که از تحمل صبورانه ی زندگی سخت و ناهموارشان به دست می آید▪️

ادامه مطلب  

کفش‌هایش...  

▪️سرم پایین بود اما چشمهایم انگار چیز آشنایی یافته بودند. کفشهای زنانه ای که مرا به سالها پیش پرتاب کرد. کفش مورد علاقه ی مامان ملک هم از همین مدل بود. دیگر دوره ی این جنس زنها تمام شده است. زنها قوی و زحمتکشی که سالهای سال صبح زود  میروند و عصر می آیند و هر کدام ستون یک خانواده هستند. زنهایی که نقطه ی قوتشان پوشش و آرایش نیست،  بلکه قدرتی است که از تحمل صبورانه ی زندگی سخت و ناهموارشان به دست می آید▪️

ادامه مطلب  

کفش‌هایش...  

▪️سرم پایین بود اما چشمهایم انگار چیز آشنایی یافته بودند. کفشهای زنانه ای که مرا به سالها پیش پرتاب کرد. کفش مورد علاقه ی مامان ملک هم از همین مدل بود. دیگر دوره ی این جنس زنها تمام شده است. زنها قوی و زحمتکشی که سالهای سال صبح زود  میروند و عصر می آیند و هر کدام ستون یک خانواده هستند. زنهایی که نقطه ی قوتشان پوشش و آرایش نیست،  بلکه قدرتی است که از تحمل صبورانه ی زندگی سخت و ناهموارشان به دست می آید▪️

ادامه مطلب  

کفش‌هایش...  

▪️سرم پایین بود اما چشمهایم انگار چیز آشنایی یافته بودند. کفشهای زنانه ای که مرا به سالها پیش پرتاب کرد. کفش مورد علاقه ی مامان ملک هم از همین مدل بود. دیگر دوره ی این جنس زنها تمام شده است. زنها قوی و زحمتکشی که سالهای سال صبح زود  میروند و عصر می آیند و هر کدام ستون یک خانواده هستند. زنهایی که نقطه ی قوتشان پوشش و آرایش نیست،  بلکه قدرتی است که از تحمل صبورانه ی زندگی سخت و ناهموارشان به دست می آید▪️

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1