ببخشيد!؟!؟  

ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺭ ﻗﻠﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ،
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ کلمه ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :
" ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ"
ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻋﻤﺮﯼ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﺩﺍﺩ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎﺯﻫﻢ ﮔﻔﺖ:
" ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ!
ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻏﺮﺭ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩ  
با ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﯼ " ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ " ﻏﺮﺭ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯽ !!؟؟
ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺯﺩ ﻗﻀﺎﺕ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻗﺘﯽ
"ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺩ

ادامه مطلب  

وداع با ماه رمضان  

ﺧﺪﺍﯾﺎ !ﺧﺮﺝ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ
ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎ ﺧﺮﺝ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ...ﺍﻟﻬﯽ ﻧﺼﯿﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﺑﺼﯿﺮ ﮔﺮﺩﯾﻢ،
ﺑﺼﯿﺮﻣﺎﻥ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩﯾﻢ.ﺍﻟﻬﯽ ﮐﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﯾﻤﺎﻥ ﺑﺰﺩﺍﯼ،
ﺯﺑﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺗﻬﻤﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺍﮔﺮ ﻧﻌﻤﺘﻤﺎﻥ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﺷﺎﮐﺮﻣﺎﻥ ﮐﻦ،
ﺍﮔﺮ ﺑﻼ ﺍﻓﮑﻨﺪﯼ ﺻﺎﺑﺮﻣﺎﻥ ﮐﻦ
ﺍﮔﺮ ﺁﺯﻣﻮﺩﯼ ﭘﯿﺮﺯﻣﺎﻥ ﮐﻦ ."ﺁﻣﯿﻦ یارب العالمین"پیشاپیش

ادامه مطلب  

کاش....  

ﻗﺒﺮﺍ ﻧﺮﻩ ؛ ﺗﺎ ﺭ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﺟﯿﮕﺮﻡ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ؛ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻢ و ﺗﻮی ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ …ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ ، ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ … ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ ﺗﺮ و ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﯿﻞ ﺗﺮ !ﻧﻤﯽ ﺩﻧﻢ ﺍﻣﺮﺯ ﺭﯼ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻗﺒﺮ ﭘﺎﻡ ﺭﻓﺖ یا ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪﺗﺎشون ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺍﻣﺮﺯ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ : ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﻤﻮﻥ نمیومد ﺣﺘﯽ

ادامه مطلب  

پنج شنبه...  

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺪﺍﺭﻣﺸﺎﻥ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ... ﭘﻨﭽﺸﻨﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻮﯼ ﺣﻠﻮﺍﯼ ﺧﯿﺮﺍﺕ …ﯾﺍﺩ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﻪ ...ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﻓﻮﺭﯼ …ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻻﮐﺮﺩﺍﺭ ...ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﭘﺮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻫﺪﻑ …ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺣﻠﻖ ﺁﯾﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﯿﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮﻕ ...ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ادامه مطلب  

این روزها  

ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ...
ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ،ﭼﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ...
ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ...
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺩ ، ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...
ﺑﯽ ﺻﺪﺍ !!! ﺑﯽ ﻫﯿﺎﻫﻮ!!!
ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ...
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺭﺳﯿﺪﯾﻦ !!!
ﻓﺮﺷﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﺎﻗﯽ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ؟ 
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻮﻕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ
ﺷﻨﻮﯼ ؟ ! 
ﻣﺎﺩﺭ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : ﺣﻮﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟ !
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ...


ادامه مطلب  

ششمین دختر  

معلم مدرسه‌ای با اینکه ﺯﯾﺒﺎ ﺍﺧﻼﻕ خوبی داشت هنوز ازدواج نکرده بود. ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﺶ ﮐﻨﺠﮑﺎ ﺷﺪند ﺍﺯ ﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: «ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﺧﻼﻗﯽ خوبی ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯﺩﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﯼ؟»
معلم گفت: «ﯾﮏ ﺯﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻨﺞ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ. ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ یک بار ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺧﺘﺮ به دنیا بیاورد ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ خواهد ﮔﺬﺍﺷﺖ ﯾﺎ به هر ﻧﺤﻮﯼ شده ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻥ ﻣﯽ

ادامه مطلب  

حرفی از ان هزاران.....  

آیه هفته:
خدا راه راست را نشان می دهد ولی انسان را بدان اجبار نمی کند:
سوره نحل آیه  9: وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِینَ ‏: و بر خداست كه راه راست را نشان دهد، و برخى راه‌ها ، بیراهه است، و اگر خدا مى‌خواست مسلما همه شما را [به اجبار] هدایت مى‌كرد.
کلام هفته:
در وصیّتِ اصحاب این گفت: ... راه خدای گیرید. همه به خدای ببینید. از خدای به خلق بنگرید که مَن نَظَرَ إلی الخَلقِ بِعَینِ الخَلقِ طالَت

ادامه مطلب  

پاورپوینت فرایند تدریس درس 4  

پاورپوینت فرایند تدریس درس 4 پاورپوینت فرایند تدریس درس 4 دسته بندی :پاورپوینت نوع فایل:pptpptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاورپوینت : تعداد اسلاید : 40 صفحه فرآیند تدریس درس چهارم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس چهار زیبایی شکفتن اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( شفاهی به صورت گروهی) 1- معنی واژه ها را بیان...ادامه و دانلودپاورپوین

ادامه مطلب  

پاورپوینت فرایند تدریس درس 4  

پاورپوینت فرایند تدریس درس 4 پاورپوینت فرایند تدریس درس 4 دسته بندی :پاورپوینت نوع فایل:pptpptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاورپوینت : تعداد اسلاید : 40 صفحه فرآیند تدریس درس چهارم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس چهار زیبایی شکفتن اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( شفاهی به صورت گروهی) 1- معنی واژه ها را بیان...ادامه و دانلودپاورپوین

ادامه مطلب  

پاورپوینت فرایند تدریس درس 4  

پاورپوینت فرایند تدریس درس 4 پاورپوینت فرایند تدریس درس 4 دسته بندی :پاورپوینت نوع فایل:pptpptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاورپوینت : تعداد اسلاید : 40 صفحه فرآیند تدریس درس چهارم فارسی اوّل متوسّطه ی اوّل فرایند تدریس درس چهار زیبایی شکفتن اهداف درس آزمون ماهانه ایجاد انگیزه روش تدریس نکات کلیدی درس دانش های زبانی و ادبی ارزشیابی تکوینی ارائه ی تکلیف ارزشیابی تشخیصی ( شفاهی به صورت گروهی) 1- معنی واژه ها را بیان...ادامه و دانلودپاورپوین

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت درمورد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  

دانلود پاورپوینت درمورد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک دانلود پاورپوینت درمورد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک دسته بندی :پاورپوینت نوع فایل:pptpptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاورپوینت : تعداد اسلاید : 26 صفحه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیکمبحث: مدیریت آموزشی تعریف استراتژی: واژه استراتژی به چهار مقوله استناد می کند: نهادینه ساختن خشونت فعال سازی ذهن بهبود بخشیدن به تصویرگری ذهن روش شناسی منفک بودن از زمان توجه به عامل زمان و تفکیک آن ب

ادامه مطلب  

دانلودکارورزی 3  

دانلود کارورزی 3 .. دانلود کارورزی 3 .. کارورزی 3 فرمت فایل: ورد تعداد صفحات : 60 چکیده : ﻣﻌﻠﻤ ﺷﻐﻞ اﻧﺒﺎء ، درس دادن:ﺎر ﺑﺰرﺎن ، ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺮﺑﺖ : ﻫﺪف آﻣﻮزش و ﺮورش ﺑﺮای رﺳﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﻮ و ﺳﺎﻟﻢ . در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﺮای زﻧﺪ ، اداﻣﻪ ی ﺣﺎت و ﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺑﺮای رﺳﺪن ﺑﻪ آﻧﻪ آدﻣ ﻣ ﻃﻠﺒﺪ . ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد...ادامه و دانلوددانلود کارورزی(3) کنش پژوهی .. دانلود کارورزی(3) کنش پژوهی .. کارورزی(3) کنش پژوهی فرمت فایل

ادامه مطلب  

پلان خانه ساحلی  

پلان خانه ساحلی پلان خانه ساحلی سرزمین معماریاین بار برای شما پروژه ای کامل از یک ساختمان ساحلی را تهیه کرده است که شامل پلان،سایت پلان،سه عدد نما و سه عدد برش می باشد لطفا قبل از دانلود تصویر مربوط به فایل را مشاهده نمایید ...ادامه و دانلودفایل طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا برگ فایل طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا برگ طرح الگوی برتر تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی فصل ۱۲ از ریشه تا

ادامه مطلب  

اقدام پژوهی پایه پنجم افزایش علاقه مندی دانش اموزان به درس ریاضی  

اقدام پژوهی پایه پنجم افزایش علاقه مندی دانش اموزان به درس ریاضی.. اقدام پژوهی پایه پنجم افزایش علاقه مندی دانش اموزان به درس ریاضی.. چگونه توانستم علاقه مندی دانش اموزان پایه پنجم رابه درس ریاضی وافزایش عملکردی ان افزایش دهم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات : 33 چکیده تحقیق حاضر در سال تحصیلی 94-93 در پایه پنجم مدرسه شهیدصدوقی..واقع در ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر همدان و با فراوانی 35 نفر دانش­آموز انجام شده است . مسأله ی...ادامه و دانلوددانلود تحلیل مح

ادامه مطلب  

تحقیق درباره الترو شناور  

تحقیق درباره الکترو شناور تحقیق درباره الکترو شناور لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 17 مقدمه میدان مغناطیسی چرخنده به عنوان مجموعی از بردارهای مغناطیسی کوئلهای سهفاز یک موتور الکتریکی، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل میکند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام میشود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1