دو عاشق دور از هم!  

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزداخر انار شاهزاده ی باغ بودتاج انار کجا و شهریور کجا؟!انار اما فهمیده بود،می خواست بگوید او هم عاشق شهریور استاما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد..نه شهریور به انار میرسیدو نه انار می توانست شهریور را ببینددانه های دلش خون شد و ترک برداشتسال هاست انار سرخ است..سرخ از داغی و تندی عشقو قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد!

ادامه مطلب  

دو عاشق دور از هم!  

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزداخر انار شاهزاده ی باغ بودتاج انار کجا و شهریور کجا؟!انار اما فهمیده بود،می خواست بگوید او هم عاشق شهریور استاما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد..نه شهریور به انار میرسیدو نه انار می توانست شهریور را ببینددانه های دلش خون شد و ترک برداشتسال هاست انار سرخ است..سرخ از داغی و تندی عشقو قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد!

ادامه مطلب  

دو عاشق دور از هم!  

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزداخر انار شاهزاده ی باغ بودتاج انار کجا و شهریور کجا؟!انار اما فهمیده بود،می خواست بگوید او هم عاشق شهریور استاما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد..نه شهریور به انار میرسیدو نه انار می توانست شهریور را ببینددانه های دلش خون شد و ترک برداشتسال هاست انار سرخ است..سرخ از داغی و تندی عشقو قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد!

ادامه مطلب  

دو عاشق دور از هم!  

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزداخر انار شاهزاده ی باغ بودتاج انار کجا و شهریور کجا؟!انار اما فهمیده بود،می خواست بگوید او هم عاشق شهریور استاما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد..نه شهریور به انار میرسیدو نه انار می توانست شهریور را ببینددانه های دلش خون شد و ترک برداشتسال هاست انار سرخ است..سرخ از داغی و تندی عشقو قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد!

ادامه مطلب  

دو عاشق دور از هم!  

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزداخر انار شاهزاده ی باغ بودتاج انار کجا و شهریور کجا؟!انار اما فهمیده بود،می خواست بگوید او هم عاشق شهریور استاما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد..نه شهریور به انار میرسیدو نه انار می توانست شهریور را ببینددانه های دلش خون شد و ترک برداشتسال هاست انار سرخ است..سرخ از داغی و تندی عشقو قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد!

ادامه مطلب  

دو عاشق دور از هم!  

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزداخر انار شاهزاده ی باغ بودتاج انار کجا و شهریور کجا؟!انار اما فهمیده بود،می خواست بگوید او هم عاشق شهریور استاما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد..نه شهریور به انار میرسیدو نه انار می توانست شهریور را ببینددانه های دلش خون شد و ترک برداشتسال هاست انار سرخ است..سرخ از داغی و تندی عشقو قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد!

ادامه مطلب  

دو عاشق دور از هم!  

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزداخر انار شاهزاده ی باغ بودتاج انار کجا و شهریور کجا؟!انار اما فهمیده بود،می خواست بگوید او هم عاشق شهریور استاما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد..نه شهریور به انار میرسیدو نه انار می توانست شهریور را ببینددانه های دلش خون شد و ترک برداشتسال هاست انار سرخ است..سرخ از داغی و تندی عشقو قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد!

ادامه مطلب  

دو عاشق دور از هم!  

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزداخر انار شاهزاده ی باغ بودتاج انار کجا و شهریور کجا؟!انار اما فهمیده بود،می خواست بگوید او هم عاشق شهریور استاما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد..نه شهریور به انار میرسیدو نه انار می توانست شهریور را ببینددانه های دلش خون شد و ترک برداشتسال هاست انار سرخ است..سرخ از داغی و تندی عشقو قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد!

ادامه مطلب  

دو عاشق دور از هم!  

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزداخر انار شاهزاده ی باغ بودتاج انار کجا و شهریور کجا؟!انار اما فهمیده بود،می خواست بگوید او هم عاشق شهریور استاما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد..نه شهریور به انار میرسیدو نه انار می توانست شهریور را ببینددانه های دلش خون شد و ترک برداشتسال هاست انار سرخ است..سرخ از داغی و تندی عشقو قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد!

ادامه مطلب  

دو عاشق دور از هم!  

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزداخر انار شاهزاده ی باغ بودتاج انار کجا و شهریور کجا؟!انار اما فهمیده بود،می خواست بگوید او هم عاشق شهریور استاما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد..نه شهریور به انار میرسیدو نه انار می توانست شهریور را ببینددانه های دلش خون شد و ترک برداشتسال هاست انار سرخ است..سرخ از داغی و تندی عشقو قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد!

ادامه مطلب  

دو عاشق دور از هم!  

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزداخر انار شاهزاده ی باغ بودتاج انار کجا و شهریور کجا؟!انار اما فهمیده بود،می خواست بگوید او هم عاشق شهریور استاما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد..نه شهریور به انار میرسیدو نه انار می توانست شهریور را ببینددانه های دلش خون شد و ترک برداشتسال هاست انار سرخ است..سرخ از داغی و تندی عشقو قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد!

ادامه مطلب  

دو عاشق دور از هم!  

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزداخر انار شاهزاده ی باغ بودتاج انار کجا و شهریور کجا؟!انار اما فهمیده بود،می خواست بگوید او هم عاشق شهریور استاما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد..نه شهریور به انار میرسیدو نه انار می توانست شهریور را ببینددانه های دلش خون شد و ترک برداشتسال هاست انار سرخ است..سرخ از داغی و تندی عشقو قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد!

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

جِدای  

آدم لازمه بعضی وقتا چند روزی با کسی حرف نزنه ... چون یه چیزایی رو نمیشه با کلمات بیان کرد ...
فک میکنم بد نباشه یه مدت اصلا حرف نزنی ... از این کار خوشم میاد 

پی نوشت : (شهریور)
شهریور عاشق اناربود 
اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد 
آخر انار شاهزاده ی باغ بود 
تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، 
می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است 
اما هر بار تا می رسید، فرصت شهریور تمام می شد 
نه شهریور به انار می رسید 
و نه انار می توانست شهریور را ب

ادامه مطلب  

196: من انارم، تو هم میدانی؟  

هر دو سرخیم
ولی
فاصله ی ما از هم
پرده هایی ست که در قلب انار افتاده
هر روز کلی پیام دارم با مضمون یا کلمه ی "انار" ! از دوستان نزدیک گرفته تا مجازی ها. بدون اینکه کسی واقعا بدونه انار برایِ من چه مفهومی داره.
ودقیقا چرا انار شدم؟! سه چهار سالی هست که من کاملا "انار" شدم و کمتر کسی از دوستام هستن که این هویت رو ندونن! اما دلیل و چرایی اصلیش را فقط خودم می دونم و احتمالا تا آخر بدونم

ادامه مطلب  

196: من انارم، تو هم میدانی؟  

هر دو سرخیم
ولی
فاصله ی ما از هم
پرده هایی ست که در قلب انار افتاده
هر روز کلی پیام دارم با مضمون یا کلمه ی "انار" ! از دوستان نزدیک گرفته تا مجازی ها. بدون اینکه کسی واقعا بدونه انار برایِ من چه مفهومی داره.
ودقیقا چرا انار شدم؟! سه چهار سالی هست که من کاملا "انار" شدم و کمتر کسی از دوستام هستن که این هویت رو ندونن! اما دلیل و چرایی اصلیش را فقط خودم می دونم و احتمالا تا آخر بدونم

ادامه مطلب  

196: من انارم، تو هم میدانی؟  

هر دو سرخیم
ولی
فاصله ی ما از هم
پرده هایی ست که در قلب انار افتاده
هر روز کلی پیام دارم با مضمون یا کلمه ی "انار" ! از دوستان نزدیک گرفته تا مجازی ها. بدون اینکه کسی واقعا بدونه انار برایِ من چه مفهومی داره.
ودقیقا چرا انار شدم؟! سه چهار سالی هست که من کاملا "انار" شدم و کمتر کسی از دوستام هستن که این هویت رو ندونن! اما دلیل و چرایی اصلیش را فقط خودم می دونم و احتمالا تا آخر بدونم

ادامه مطلب  

196: من انارم، تو هم میدانی؟  

هر دو سرخیم
ولی
فاصله ی ما از هم
پرده هایی ست که در قلب انار افتاده
هر روز کلی پیام دارم با مضمون یا کلمه ی "انار" ! از دوستان نزدیک گرفته تا مجازی ها. بدون اینکه کسی واقعا بدونه انار برایِ من چه مفهومی داره.
ودقیقا چرا انار شدم؟! سه چهار سالی هست که من کاملا "انار" شدم و کمتر کسی از دوستام هستن که این هویت رو ندونن! اما دلیل و چرایی اصلیش را فقط خودم می دونم و احتمالا تا آخر بدونم

ادامه مطلب  

196: من انارم، تو هم میدانی؟  

هر دو سرخیم
ولی
فاصله ی ما از هم
پرده هایی ست که در قلب انار افتاده
هر روز کلی پیام دارم با مضمون یا کلمه ی "انار" ! از دوستان نزدیک گرفته تا مجازی ها. بدون اینکه کسی واقعا بدونه انار برایِ من چه مفهومی داره.
ودقیقا چرا انار شدم؟! سه چهار سالی هست که من کاملا "انار" شدم و کمتر کسی از دوستام هستن که این هویت رو ندونن! اما دلیل و چرایی اصلیش را فقط خودم می دونم و احتمالا تا آخر بدونم

ادامه مطلب  

196: من انارم، تو هم میدانی؟  

هر دو سرخیم
ولی
فاصله ی ما از هم
پرده هایی ست که در قلب انار افتاده
هر روز کلی پیام دارم با مضمون یا کلمه ی "انار" ! از دوستان نزدیک گرفته تا مجازی ها. بدون اینکه کسی واقعا بدونه انار برایِ من چه مفهومی داره.
ودقیقا چرا انار شدم؟! سه چهار سالی هست که من کاملا "انار" شدم و کمتر کسی از دوستام هستن که این هویت رو ندونن! اما دلیل و چرایی اصلیش را فقط خودم می دونم و احتمالا تا آخر بدونم

ادامه مطلب  

196: من انارم، تو هم میدانی؟  

هر دو سرخیم
ولی
فاصله ی ما از هم
پرده هایی ست که در قلب انار افتاده
هر روز کلی پیام دارم با مضمون یا کلمه ی "انار" ! از دوستان نزدیک گرفته تا مجازی ها. بدون اینکه کسی واقعا بدونه انار برایِ من چه مفهومی داره.
ودقیقا چرا انار شدم؟! سه چهار سالی هست که من کاملا "انار" شدم و کمتر کسی از دوستام هستن که این هویت رو ندونن! اما دلیل و چرایی اصلیش را فقط خودم می دونم و احتمالا تا آخر بدونم

ادامه مطلب  

196: من انارم، تو هم میدانی؟  

هر دو سرخیم
ولی
فاصله ی ما از هم
پرده هایی ست که در قلب انار افتاده
هر روز کلی پیام دارم با مضمون یا کلمه ی "انار" ! از دوستان نزدیک گرفته تا مجازی ها. بدون اینکه کسی واقعا بدونه انار برایِ من چه مفهومی داره.
ودقیقا چرا انار شدم؟! سه چهار سالی هست که من کاملا "انار" شدم و کمتر کسی از دوستام هستن که این هویت رو ندونن! اما دلیل و چرایی اصلیش را فقط خودم می دونم و احتمالا تا آخر بدونم

ادامه مطلب  

196: من انارم، تو هم میدانی؟  

هر دو سرخیم
ولی
فاصله ی ما از هم
پرده هایی ست که در قلب انار افتاده
هر روز کلی پیام دارم با مضمون یا کلمه ی "انار" ! از دوستان نزدیک گرفته تا مجازی ها. بدون اینکه کسی واقعا بدونه انار برایِ من چه مفهومی داره.
ودقیقا چرا انار شدم؟! سه چهار سالی هست که من کاملا "انار" شدم و کمتر کسی از دوستام هستن که این هویت رو ندونن! اما دلیل و چرایی اصلیش را فقط خودم می دونم و احتمالا تا آخر بدونم

ادامه مطلب  

196: من انارم، تو هم میدانی؟  

هر دو سرخیم
ولی
فاصله ی ما از هم
پرده هایی ست که در قلب انار افتاده
هر روز کلی پیام دارم با مضمون یا کلمه ی "انار" ! از دوستان نزدیک گرفته تا مجازی ها. بدون اینکه کسی واقعا بدونه انار برایِ من چه مفهومی داره.
ودقیقا چرا انار شدم؟! سه چهار سالی هست که من کاملا "انار" شدم و کمتر کسی از دوستام هستن که این هویت رو ندونن! اما دلیل و چرایی اصلیش را فقط خودم می دونم و احتمالا تا آخر بدونم

ادامه مطلب  

196: من انارم، تو هم میدانی؟  

هر دو سرخیم
ولی
فاصله ی ما از هم
پرده هایی ست که در قلب انار افتاده
هر روز کلی پیام دارم با مضمون یا کلمه ی "انار" ! از دوستان نزدیک گرفته تا مجازی ها. بدون اینکه کسی واقعا بدونه انار برایِ من چه مفهومی داره.
ودقیقا چرا انار شدم؟! سه چهار سالی هست که من کاملا "انار" شدم و کمتر کسی از دوستام هستن که این هویت رو ندونن! اما دلیل و چرایی اصلیش را فقط خودم می دونم و احتمالا تا آخر بدونم

ادامه مطلب  

196: من انارم، تو هم میدانی؟  

هر دو سرخیم
ولی
فاصله ی ما از هم
پرده هایی ست که در قلب انار افتاده
هر روز کلی پیام دارم با مضمون یا کلمه ی "انار" ! از دوستان نزدیک گرفته تا مجازی ها. بدون اینکه کسی واقعا بدونه انار برایِ من چه مفهومی داره.
ودقیقا چرا انار شدم؟! سه چهار سالی هست که من کاملا "انار" شدم و کمتر کسی از دوستام هستن که این هویت رو ندونن! اما دلیل و چرایی اصلیش را فقط خودم می دونم و احتمالا تا آخر بدونم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1