بازی با آرد  

امروز شدیییییییییدا  از غرهای شاهزاده خسته شدم. این شد که کلی آرد ریختم توی لگن حمام تا بچه ها آرد بازي کنند و کمی دست از سر من بردارن. نتیجه این که حدود یک ساعت و نیم به آرد بازي، جمع کردن آردها، تمیز کردن حمام، آب بازي و در آخر حمام و لباس پوشیدن اختصاص داده شد. تجربه خوبی بود!
اگه بازي خوب مشابهی می شناسید ممنون میشم بگید.

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

بد بودیم  

تیم ملی ایران بازي در مقابل سوریه خیلی بد بازي دروازه بان دوضرب گیر خطا دفاعی گیچ و بنگ ! و ناراضی تی که از اول بازي در چهره کیروش موج میزد !آدم یاد اون داربی پرسپولیس و استقلال مینداخت که آقای شریفی نامی مسئول کمیته اخلاق فدراسیون رفته بود و حرف زده بود با هر دو تیم که بازي رو کنترل کنند ! بهرحال هرچی بود و نبود بد بودیم !

ادامه مطلب  

آموزش آنلاین بازی کردن MW3 به روش Tekno gods  

ابتدا بازي را نصب کنید.توجه: حجم پوشه بازي شما نباید کمتر از 13 گیگابایت باشد، در این صورت بازي ناقص است و نمی توان آنلاین بازي کرد؛ می توانید نسخه کامل بازي را از فروشگاه ( 3 DVD ) و یا از لینک زیر دانلود کنید.http://yon.ir/jQqdC [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

آموزش آنلاین بازی کردن MW3 به روش Tekno gods  

ابتدا بازي را نصب کنید.توجه: حجم پوشه بازي شما نباید کمتر از 13 گیگابایت باشد، در این صورت بازي ناقص است و نمی توان آنلاین بازي کرد؛ می توانید نسخه کامل بازي را از فروشگاه ( 3 DVD ) و یا از لینک زیر دانلود کنید.http://yon.ir/jQqdC [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بازی خشاب نصفه  

این بازي اولین بازيی است که برای ویندوز ساختم و با کمک از یک انجین پر قدرت.
داستان بازي بسیار کم بوده و برای همین بازي رو تا جایی که تونستم سخت کردم تا به همین سادگی به پایان نرسه.
تو این بازي شما تا سه تا جون دارید که اگه تا سه بار کشته بشید گیم اور میشید.
این بازي قابلیت ذخیره بازي و لود کردن هم داره!

برای خواندن داستان بازي ، دانلود بازي و مشاهده تصاویر بازي به ادامه مطالب مراجعه کنید
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

بازی کلش اف کلنز برای کامپیوتر  

بازي کلش اف کلنز برای کامپیوتر : بدون شک بازي کلش اف کلنر پرطرفدارترین بازي ایران در سالهای اخیر است که هزاران نفر را مجذوب خود کرده است . ایندفعه برای شما دوستان عزیز گودگیم یک بازي مشابه بازي کلش اف کلنز موبایل قرار داده ایم که به صورت سه بعدی طراحی شده است و داستانی مشابه داستان بازي کلش اف کلنز موبایل را دارا میباشد . این بازي حجم بالایی دارد و بهتر است زمانی که این بازي را اجرا میکنید دیگر پنجره های مروگر خود را ببندید تا بازي به راحتی اجر

ادامه مطلب  

اسباب بازی فروش ۲  

توی اسباب بازي فروشی هیچی نیست اما انگار همه چیز هست. همه ی اسباب بازي ها هر چقدر هم جنسشان بی نظیر باشد عاقبت روزی که چندان هم دور نیست به کناری پرت می شوند و بی استفاده می شوند. اسباب بازي ها شاد می کنند و حتی می ترسانند (مثل نقاب خون آشام و هزارپای پلاستیکی) و باید بگویم اسباب بازي ها قابلیت ناراحت کردن هم دارند. وقتی دختربچه ای از خانواده ای بی بضاعت به تماشای اسباب بازي ها می آید و بعد با تلخی لبخندش چند لحظه ی زندگی را به تلخی دعوت می کند. یا

ادامه مطلب  

اسباب بازی فروش ۲  

توی اسباب بازي فروشی هیچی نیست اما انگار همه چیز هست. همه ی اسباب بازي ها هر چقدر هم جنسشان بی نظیر باشد عاقبت روزی که چندان هم دور نیست به کناری پرت می شوند و بی استفاده می شوند. اسباب بازي ها شاد می کنند و حتی می ترسانند (مثل نقاب خون آشام و هزارپای پلاستیکی) و باید بگویم اسباب بازي ها قابلیت ناراحت کردن هم دارند. وقتی دختربچه ای از خانواده ای بی بضاعت به تماشای اسباب بازي ها می آید و بعد با تلخی لبخندش چند لحظه ی زندگی را به تلخی دعوت می کند. یا

ادامه مطلب  

اسباب بازی فروش ۲  

توی اسباب بازي فروشی هیچی نیست اما انگار همه چیز هست. همه ی اسباب بازي ها هر چقدر هم جنسشان بی نظیر باشد عاقبت روزی که چندان هم دور نیست به کناری پرت می شوند و بی استفاده می شوند. اسباب بازي ها شاد می کنند و حتی می ترسانند (مثل نقاب خون آشام و هزارپای پلاستیکی) و باید بگویم اسباب بازي ها قابلیت ناراحت کردن هم دارند. وقتی دختربچه ای از خانواده ای بی بضاعت به تماشای اسباب بازي ها می آید و بعد با تلخی لبخندش چند لحظه ی زندگی را به تلخی دعوت می کند. یا

ادامه مطلب  

اسباب بازی فروش ۲  

توی اسباب بازي فروشی هیچی نیست اما انگار همه چیز هست. همه ی اسباب بازي ها هر چقدر هم جنسشان بی نظیر باشد عاقبت روزی که چندان هم دور نیست به کناری پرت می شوند و بی استفاده می شوند. اسباب بازي ها شاد می کنند و حتی می ترسانند (مثل نقاب خون آشام و هزارپای پلاستیکی) و باید بگویم اسباب بازي ها قابلیت ناراحت کردن هم دارند. وقتی دختربچه ای از خانواده ای بی بضاعت به تماشای اسباب بازي ها می آید و بعد با تلخی لبخندش چند لحظه ی زندگی را به تلخی دعوت می کند. یا

ادامه مطلب  

اسباب بازی فروش ۲  

توی اسباب بازي فروشی هیچی نیست اما انگار همه چیز هست. همه ی اسباب بازي ها هر چقدر هم جنسشان بی نظیر باشد عاقبت روزی که چندان هم دور نیست به کناری پرت می شوند و بی استفاده می شوند. اسباب بازي ها شاد می کنند و حتی می ترسانند (مثل نقاب خون آشام و هزارپای پلاستیکی) و باید بگویم اسباب بازي ها قابلیت ناراحت کردن هم دارند. وقتی دختربچه ای از خانواده ای بی بضاعت به تماشای اسباب بازي ها می آید و بعد با تلخی لبخندش چند لحظه ی زندگی را به تلخی دعوت می کند. یا

ادامه مطلب  

جواب بازی هوشی تیچ  

 پاسخ بازي هوشی تیچ

بازي هوشی تیچ اندروید,جواب بازي هوشی تیچ,جواب بازي هوشی تیچ اندروید,جواب های کامل بازي هوشی تیچ,پاسخ بازي هوشی تیچ,پاسخ های بازي هوشی تیچ آخرین ورژن
الف) هوش انگلیش
صفحه ی 1
1. عیدی2. سیب3. آبی4. کار5. توکا6. طوطی7. کادو8. کاسبی9. ایوان
صفحه ی 2
1. افطار2. دوردور3. انسان4. استنباط5. کاچو6. اصطبل7. سیرابی8. بیدار9. اسمارتیس
صفحه ی 3
1. کافر2. دبی3. کیوان4. نیوتن5. دعا6. رو در وایسی7. کاکتوس8. بینی9. سینی
صفحه ی 4
1. شلوار2. کشتی3. پیریز4. هاشم بیا آ

ادامه مطلب  

نیمه اول نتیجه بازی ایران و سوریه تا این لحظه چند بر چنده؟  

پخش  زنده  اینترنتی  فوتال  ایران  با  سوریه  در  راه  جام  جهانی  1017  روسیه   .....  تا  این  لحظه  بازي  را  گزارش  می  کنیم  نتیجه بازي ایران و سوریه تا این لحظه چند بر چنده؟ در  نیمه  پایانی  بازي  فوتبال ایران  و  سوریه هستیم  دقیقه  37  بازي  هست  و  هر  2  تیم  جنگنده  و  خوب  فوتبال  بازي  می  کنند  ایران  سراپا  سفید  و  سوریه پ

ادامه مطلب  

نیمه اول نتیجه بازی ایران و سوریه تا این لحظه چند بر چنده؟  

پخش  زنده  اینترنتی  فوتال  ایران  با  سوریه  در  راه  جام  جهانی  1017  روسیه   .....  تا  این  لحظه  بازي  را  گزارش  می  کنیم  نتیجه بازي ایران و سوریه تا این لحظه چند بر چنده؟ در  نیمه  پایانی  بازي  فوتبال ایران  و  سوریه هستیم  دقیقه  37  بازي  هست  و  هر  2  تیم  جنگنده  و  خوب  فوتبال  بازي  می  کنند  ایران  سراپا  سفید  و  سوریه پ

ادامه مطلب  

بازی مرد مورچه ای  

مرد مورچه ای یک ابرقهرمان از مجموعه فیلم های مارول است که مورد توجه مخاطبان فیلمهای ابرقهرمانی قرار گرفت . مرد  مورچه ای با لباس مخصوصی که دارد میتواند به اندازه مورچه ها کوچک شده و یا به اندازه یک هواپیما بزرگ شود ! . در این بازي شما نقش مرد مورچه ای را دارید که مشغول تمرین کردن است و میخواهد خود را برای ماموریتی بزرگ آماده کند
بازي مرد مورچه ای تنها یکی از بازي های ابرقهرمانی است که شما الان دارید بازي میکنید اگر به بازي های ابرقهرمانی علاقه

ادامه مطلب  

بازی خشونت انسانهای اولیه  

بازي خشونت انسانهای اولیه : دو تا از انسانهای اولیه به جون هم افتاده اند و به طرف هم سنگ پرتاب میکنند . دست شما یک چوب است و باید با چوب سنگهایی که به سمت شما پرتاب میشود را بزنید تا به دشمن شما برخورد کند
اگر به این نوع بازي علاقه دارید پیشنهاد میکنم بازي آنلاین جنگ موش و گربه و بازي دعوای استیکمن و بازي مبارزه ای خوک خشمگین بازي کنید
شروع بازي خشونت انسانهای اولیه
منبع : goodgame.ir

ادامه مطلب  

تخته نرد آنلاین با پول واقعی تخته نرد شرطی سایت پرسپولیس تخته نرد با پول واقعی  

معرفی سایت تخته نرد آنلاین پولی پرسپولیس
با بازيکانان آنلاین ایرانی و محیطی امن و زیبا و کاملا فارسی و کاربری ساده
جهت ثبتنام روی لینک زیر کلیک کنید
http://persepolisbgm4.tk
جهت راهنمایی نحوه شارژ کردن حساب و اخبار سایت عضو تلگرام سایت بشید
و هر سوالی هم داشتید میتونید با تلگرام از ادمین سایت بپرسید (قسمت تماس با ما)
لطفا با فیلترشکن نرید چون سایت فیلتر نیست و با فیلتر شکن درست کار نمی کنه
و بهتره با موزیلا و یا گوگل کروم بازي کنید چون با اینترنت اکسپلو

ادامه مطلب  

تکامل اعتماد  

بازي زیر توسط Nicky Case طراحی شده است:
http://ncase.me/trust
نسخه فارسی آن توسط حامد سیدعلایی تهیه شده و از آدرس زیر قابل دسترس است:
https://hamed.github.io/trust
این بازي مبتنی بر نظریه بازي ها و برای توضیح نحوه تکامل اعتماد بین افراد در جامعه ایجاد شده است. اگر با نظریه بازي ها آشنایی داشته باشید، حتما با مثال دوراهی زندانی آشنایی دارید. بازي مزبور بر اساس همین مثال شروع می کند و در تکرارهای بازي مساله اعتماد را بررسی می کند. در پایان این بازي نتیجه گیری جالبی را خوا

ادامه مطلب  

تکامل اعتماد  

بازي زیر توسط Nicky Case طراحی شده است:
http://ncase.me/trust
نسخه فارسی آن توسط حامد سیدعلایی تهیه شده و از آدرس زیر قابل دسترس است:
https://hamed.github.io/trust
این بازي مبتنی بر نظریه بازي ها و برای توضیح نحوه تکامل اعتماد بین افراد در جامعه ایجاد شده است. اگر با نظریه بازي ها آشنایی داشته باشید، حتما با مثال دوراهی زندانی آشنایی دارید. بازي مزبور بر اساس همین مثال شروع می کند و در تکرارهای بازي مساله اعتماد را بررسی می کند. در پایان این بازي نتیجه گیری جالبی را خوا

ادامه مطلب  

داروی گیاهی ترک اعتیاد  

داروی گیاهی ترک اعتیاد

داروی گیاهی ترک اعتیاد تریاک و داروی گیاهی برای ترک متادون و و داروی گیاهی برای ترک ترامادولاین دارو براى رفع اعتیاد و جدا شدن از بند بندگى و بدبختى خانمان‏سوز اعتیاد به تریاک , متادون و ترامادول استداروی گیاهی ترک اعتیاد کمک بسیارى مى‏ نماید و با تجربه زیاد مورد مصرف قرار گرفته و عده‏اى «مرد» را نجات داده است، مقصود از مردى شهامت و خوددوستى است زیرا در این گیرودار «خود» از دست مى‏ رود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1