دفینه مخفی گرگ..  

دفينه مخفی گرگ..
نشان گرگ در دفينه یابی ...گرگ حیوانی درنده خو بوده و بسیار شکاری و وحشی می باشد...گرگ برای گیج کردن طعمه خود به صورت طعمه برف می پاشد تا آن را غافلگیر کند.در علم دفينه یابی در پشت دم گرگ یک قبر است.اگر یکی از گوشهای آن دراز باشد نشان دهنده محل دفينه است.گرگ همیشه به طعمه نگاه می کند تا او را شکار کند .محل نگاه کردن گرگ باید یک سنگ بزرگ و یا یک کلک بزرگ باشد که دفينه آنجاست و خیلی با ارزش است.

ادامه مطلب  

دفینه مخفی گرگ..  

دفينه مخفی گرگ..
نشان گرگ در دفينه یابی ...گرگ حیوانی درنده خو بوده و بسیار شکاری و وحشی می باشد...گرگ برای گیج کردن طعمه خود به صورت طعمه برف می پاشد تا آن را غافلگیر کند.در علم دفينه یابی در پشت دم گرگ یک قبر است.اگر یکی از گوشهای آن دراز باشد نشان دهنده محل دفينه است.گرگ همیشه به طعمه نگاه می کند تا او را شکار کند .محل نگاه کردن گرگ باید یک سنگ بزرگ و یا یک کلک بزرگ باشد که دفينه آنجاست و خیلی با ارزش است.

ادامه مطلب  

دفینه مخفی گرگ..  

دفينه مخفی گرگ..
نشان گرگ در دفينه یابی ...گرگ حیوانی درنده خو بوده و بسیار شکاری و وحشی می باشد...گرگ برای گیج کردن طعمه خود به صورت طعمه برف می پاشد تا آن را غافلگیر کند.در علم دفينه یابی در پشت دم گرگ یک قبر است.اگر یکی از گوشهای آن دراز باشد نشان دهنده محل دفينه است.گرگ همیشه به طعمه نگاه می کند تا او را شکار کند .محل نگاه کردن گرگ باید یک سنگ بزرگ و یا یک کلک بزرگ باشد که دفينه آنجاست و خیلی با ارزش است.

ادامه مطلب  

دفینه مخفی گرگ..  

دفينه مخفی گرگ..
نشان گرگ در دفينه یابی ...گرگ حیوانی درنده خو بوده و بسیار شکاری و وحشی می باشد...گرگ برای گیج کردن طعمه خود به صورت طعمه برف می پاشد تا آن را غافلگیر کند.در علم دفينه یابی در پشت دم گرگ یک قبر است.اگر یکی از گوشهای آن دراز باشد نشان دهنده محل دفينه است.گرگ همیشه به طعمه نگاه می کند تا او را شکار کند .محل نگاه کردن گرگ باید یک سنگ بزرگ و یا یک کلک بزرگ باشد که دفينه آنجاست و خیلی با ارزش است.

ادامه مطلب  

دفینه مخفی گرگ..  

دفينه مخفی گرگ..
نشان گرگ در دفينه یابی ...گرگ حیوانی درنده خو بوده و بسیار شکاری و وحشی می باشد...گرگ برای گیج کردن طعمه خود به صورت طعمه برف می پاشد تا آن را غافلگیر کند.در علم دفينه یابی در پشت دم گرگ یک قبر است.اگر یکی از گوشهای آن دراز باشد نشان دهنده محل دفينه است.گرگ همیشه به طعمه نگاه می کند تا او را شکار کند .محل نگاه کردن گرگ باید یک سنگ بزرگ و یا یک کلک بزرگ باشد که دفينه آنجاست و خیلی با ارزش است.

ادامه مطلب  

دفینه مخفی گرگ..  

دفينه مخفی گرگ..
نشان گرگ در دفينه یابی ...گرگ حیوانی درنده خو بوده و بسیار شکاری و وحشی می باشد...گرگ برای گیج کردن طعمه خود به صورت طعمه برف می پاشد تا آن را غافلگیر کند.در علم دفينه یابی در پشت دم گرگ یک قبر است.اگر یکی از گوشهای آن دراز باشد نشان دهنده محل دفينه است.گرگ همیشه به طعمه نگاه می کند تا او را شکار کند .محل نگاه کردن گرگ باید یک سنگ بزرگ و یا یک کلک بزرگ باشد که دفينه آنجاست و خیلی با ارزش است.

ادامه مطلب  

گوزن در دفینه..  

گوزن در دفينه..
گوزن در دفينه یابی..این نوع علامت ها اکثراً در نقطه شروع کوه یا تپه کار شده است.صخره ایی که نشان گوزن روی آن حک شده است.باید از آنجا تا قله کوه یا تپه با دقت بسیار زیاد بررسی شود.گوزن سر شاخها و پاهایش می تواند جهت را نشان دهد.در آخر گوزن نشان آخر نیست.

ادامه مطلب  

گوزن در دفینه..  

گوزن در دفينه..
گوزن در دفينه یابی..این نوع علامت ها اکثراً در نقطه شروع کوه یا تپه کار شده است.صخره ایی که نشان گوزن روی آن حک شده است.باید از آنجا تا قله کوه یا تپه با دقت بسیار زیاد بررسی شود.گوزن سر شاخها و پاهایش می تواند جهت را نشان دهد.در آخر گوزن نشان آخر نیست.

ادامه مطلب  

گوزن در دفینه..  

گوزن در دفينه..
گوزن در دفينه یابی..این نوع علامت ها اکثراً در نقطه شروع کوه یا تپه کار شده است.صخره ایی که نشان گوزن روی آن حک شده است.باید از آنجا تا قله کوه یا تپه با دقت بسیار زیاد بررسی شود.گوزن سر شاخها و پاهایش می تواند جهت را نشان دهد.در آخر گوزن نشان آخر نیست.

ادامه مطلب  

گوزن در دفینه..  

گوزن در دفينه..
گوزن در دفينه یابی..این نوع علامت ها اکثراً در نقطه شروع کوه یا تپه کار شده است.صخره ایی که نشان گوزن روی آن حک شده است.باید از آنجا تا قله کوه یا تپه با دقت بسیار زیاد بررسی شود.گوزن سر شاخها و پاهایش می تواند جهت را نشان دهد.در آخر گوزن نشان آخر نیست.

ادامه مطلب  

گوزن در دفینه..  

گوزن در دفينه..
گوزن در دفينه یابی..این نوع علامت ها اکثراً در نقطه شروع کوه یا تپه کار شده است.صخره ایی که نشان گوزن روی آن حک شده است.باید از آنجا تا قله کوه یا تپه با دقت بسیار زیاد بررسی شود.گوزن سر شاخها و پاهایش می تواند جهت را نشان دهد.در آخر گوزن نشان آخر نیست.

ادامه مطلب  

علامت گاونر...  

علامت گاونر...
علامت گاونر...نمادی دیگر در مخفی سازی دفينه این نماد در خزانه ها و سفید خانه ها کاربردی اساسی دارد و دفينه مربوط به آن بیشتر در دوره قبل از اسلام بود تا در دوره اسلامی پس نتیجه میگیریم که دفينه موجود دارای ارزش زیادی میباشد و خرید دفينه موجود به صورت تاریخی می باشد نه به صورت کیلویی .محل قرار گیری دفينه در این نماد در جلوی دید گاو میباشد و معمولا به صورت تل میباشد و در اکثر مکان ها به صورت سنگ کاشته شده در زمین البته سر بار این نما

ادامه مطلب  

علامت گاونر...  

علامت گاونر...
علامت گاونر...نمادی دیگر در مخفی سازی دفينه این نماد در خزانه ها و سفید خانه ها کاربردی اساسی دارد و دفينه مربوط به آن بیشتر در دوره قبل از اسلام بود تا در دوره اسلامی پس نتیجه میگیریم که دفينه موجود دارای ارزش زیادی میباشد و خرید دفينه موجود به صورت تاریخی می باشد نه به صورت کیلویی .محل قرار گیری دفينه در این نماد در جلوی دید گاو میباشد و معمولا به صورت تل میباشد و در اکثر مکان ها به صورت سنگ کاشته شده در زمین البته سر بار این نما

ادامه مطلب  

علامت گاونر...  

علامت گاونر...
علامت گاونر...نمادی دیگر در مخفی سازی دفينه این نماد در خزانه ها و سفید خانه ها کاربردی اساسی دارد و دفينه مربوط به آن بیشتر در دوره قبل از اسلام بود تا در دوره اسلامی پس نتیجه میگیریم که دفينه موجود دارای ارزش زیادی میباشد و خرید دفينه موجود به صورت تاریخی می باشد نه به صورت کیلویی .محل قرار گیری دفينه در این نماد در جلوی دید گاو میباشد و معمولا به صورت تل میباشد و در اکثر مکان ها به صورت سنگ کاشته شده در زمین البته سر بار این نما

ادامه مطلب  

علامت گاونر...  

علامت گاونر...
علامت گاونر...نمادی دیگر در مخفی سازی دفينه این نماد در خزانه ها و سفید خانه ها کاربردی اساسی دارد و دفينه مربوط به آن بیشتر در دوره قبل از اسلام بود تا در دوره اسلامی پس نتیجه میگیریم که دفينه موجود دارای ارزش زیادی میباشد و خرید دفينه موجود به صورت تاریخی می باشد نه به صورت کیلویی .محل قرار گیری دفينه در این نماد در جلوی دید گاو میباشد و معمولا به صورت تل میباشد و در اکثر مکان ها به صورت سنگ کاشته شده در زمین البته سر بار این نما

ادامه مطلب  

علامت گاونر...  

علامت گاونر...
علامت گاونر...نمادی دیگر در مخفی سازی دفينه این نماد در خزانه ها و سفید خانه ها کاربردی اساسی دارد و دفينه مربوط به آن بیشتر در دوره قبل از اسلام بود تا در دوره اسلامی پس نتیجه میگیریم که دفينه موجود دارای ارزش زیادی میباشد و خرید دفينه موجود به صورت تاریخی می باشد نه به صورت کیلویی .محل قرار گیری دفينه در این نماد در جلوی دید گاو میباشد و معمولا به صورت تل میباشد و در اکثر مکان ها به صورت سنگ کاشته شده در زمین البته سر بار این نما

ادامه مطلب  

علامت گاونر...  

علامت گاونر...
علامت گاونر...نمادی دیگر در مخفی سازی دفينه این نماد در خزانه ها و سفید خانه ها کاربردی اساسی دارد و دفينه مربوط به آن بیشتر در دوره قبل از اسلام بود تا در دوره اسلامی پس نتیجه میگیریم که دفينه موجود دارای ارزش زیادی میباشد و خرید دفينه موجود به صورت تاریخی می باشد نه به صورت کیلویی .محل قرار گیری دفينه در این نماد در جلوی دید گاو میباشد و معمولا به صورت تل میباشد و در اکثر مکان ها به صورت سنگ کاشته شده در زمین البته سر بار این نما

ادامه مطلب  

نشانه صندلی در دفینه یابی  

اگر در جایی که آرنج قرار می گیرید علامتی وجود داشته باشد احتمالاً روبروی سنگ باید یک برجستگی کوچک (تل خاکی) باشد که دفينه در داخل آن استاگر سنگ صندلی در داخل غار باشد و در اطرافش کنده کاری های گرد و دایره شکل باشد ، گنجینه یک حاکم یا رئیس در داخل صخره های غار ، اتاق های مخفی وجود دارد که معمولاً در کف غار می باشد . البته دیوارهای غارحتماً  باید بررسی شوند و فراموش نکنید که کف غار را نیز بررسی نمایید . در حالتی که در روبری سنگ صندلی دره ایی وجود

ادامه مطلب  

نشانه صندلی در دفینه یابی  

اگر در جایی که آرنج قرار می گیرید علامتی وجود داشته باشد احتمالاً روبروی سنگ باید یک برجستگی کوچک (تل خاکی) باشد که دفينه در داخل آن استاگر سنگ صندلی در داخل غار باشد و در اطرافش کنده کاری های گرد و دایره شکل باشد ، گنجینه یک حاکم یا رئیس در داخل صخره های غار ، اتاق های مخفی وجود دارد که معمولاً در کف غار می باشد . البته دیوارهای غارحتماً  باید بررسی شوند و فراموش نکنید که کف غار را نیز بررسی نمایید . در حالتی که در روبری سنگ صندلی دره ایی وجود

ادامه مطلب  

نشانه صندلی در گنج یابی و دفینه یابی  

اگر در جایی که آرنج قرار می گیرید علامتی وجود داشته باشد احتمالاً روبروی سنگ باید یک برجستگی کوچک (تل خاکی) باشد که دفينه در داخل آن استاگر سنگ صندلی در داخل غار باشد و در اطرافش کنده کاری های گرد و دایره شکل باشد ، گنجینه یک حاکم یا رئیس در داخل صخره های غار ، اتاق های مخفی وجود دارد که معمولاً در کف غار می باشد . البته دیوارهای غارحتماً  باید بررسی شوند و فراموش نکنید که کف غار را نیز بررسی نمایید . در حالتی که در روبری سنگ صندلی دره ایی وجود

ادامه مطلب  

نشانه صندلی در گنج یابی و دفینه یابی  

اگر در جایی که آرنج قرار می گیرید علامتی وجود داشته باشد احتمالاً روبروی سنگ باید یک برجستگی کوچک (تل خاکی) باشد که دفينه در داخل آن استاگر سنگ صندلی در داخل غار باشد و در اطرافش کنده کاری های گرد و دایره شکل باشد ، گنجینه یک حاکم یا رئیس در داخل صخره های غار ، اتاق های مخفی وجود دارد که معمولاً در کف غار می باشد . البته دیوارهای غارحتماً  باید بررسی شوند و فراموش نکنید که کف غار را نیز بررسی نمایید . در حالتی که در روبری سنگ صندلی دره ایی وجود

ادامه مطلب  

فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,گنج یاب پالسی,لورنز زد1,  

فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,گنج یاب پالسی,لورنز زد1,فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,فلزیاب,طلایاب,لورنز z1,دفينه یاب اصل , دفينه یاب تصویری , دفينه یاب ارزان , گرانترین دفينه یاب , ارزانترین دفينه یاب , فلزیاب تک , فلزیاب حرفه ای , فلزیاب اورجینال , گنج یاب اورجینال , فلزیاب المانی , فلزیاب شاقولی , فلزیاب ارومیه , گنج یابی , گنج یاب دید در شب , گنج یاب نشان دهنده عمق , دستگاه عمق یاب ,بهترین فلزیاب , www.felezyabebtekar.com

ادامه مطلب  

فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,گنج یاب پالسی,لورنز زد1,  

فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,گنج یاب پالسی,لورنز زد1,فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,فلزیاب,طلایاب,لورنز z1,دفينه یاب اصل , دفينه یاب تصویری , دفينه یاب ارزان , گرانترین دفينه یاب , ارزانترین دفينه یاب , فلزیاب تک , فلزیاب حرفه ای , فلزیاب اورجینال , گنج یاب اورجینال , فلزیاب المانی , فلزیاب شاقولی , فلزیاب ارومیه , گنج یابی , گنج یاب دید در شب , گنج یاب نشان دهنده عمق , دستگاه عمق یاب ,بهترین فلزیاب , www.felezyabebtekar.com

ادامه مطلب  

فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,گنج یاب پالسی,لورنز زد1,  

فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,گنج یاب پالسی,لورنز زد1,فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,فلزیاب,طلایاب,لورنز z1,دفينه یاب اصل , دفينه یاب تصویری , دفينه یاب ارزان , گرانترین دفينه یاب , ارزانترین دفينه یاب , فلزیاب تک , فلزیاب حرفه ای , فلزیاب اورجینال , گنج یاب اورجینال , فلزیاب المانی , فلزیاب شاقولی , فلزیاب ارومیه , گنج یابی , گنج یاب دید در شب , گنج یاب نشان دهنده عمق , دستگاه عمق یاب ,بهترین فلزیاب , www.felezyabebtekar.com

ادامه مطلب  

فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,گنج یاب پالسی,لورنز زد1,  

فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,گنج یاب پالسی,لورنز زد1,فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,فلزیاب,طلایاب,لورنز z1,دفينه یاب اصل , دفينه یاب تصویری , دفينه یاب ارزان , گرانترین دفينه یاب , ارزانترین دفينه یاب , فلزیاب تک , فلزیاب حرفه ای , فلزیاب اورجینال , گنج یاب اورجینال , فلزیاب المانی , فلزیاب شاقولی , فلزیاب ارومیه , گنج یابی , گنج یاب دید در شب , گنج یاب نشان دهنده عمق , دستگاه عمق یاب ,بهترین فلزیاب , www.felezyabebtekar.com

ادامه مطلب  

فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,گنج یاب پالسی,لورنز زد1,  

فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,گنج یاب پالسی,لورنز زد1,فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,فلزیاب,طلایاب,لورنز z1,دفينه یاب اصل , دفينه یاب تصویری , دفينه یاب ارزان , گرانترین دفينه یاب , ارزانترین دفينه یاب , فلزیاب تک , فلزیاب حرفه ای , فلزیاب اورجینال , گنج یاب اورجینال , فلزیاب المانی , فلزیاب شاقولی , فلزیاب ارومیه , گنج یابی , گنج یاب دید در شب , گنج یاب نشان دهنده عمق , دستگاه عمق یاب ,بهترین فلزیاب , www.felezyabebtekar.com

ادامه مطلب  

فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,گنج یاب پالسی,لورنز زد1,  

فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,گنج یاب پالسی,لورنز زد1,فیلم فلزیاب لورنز,lorenz z1,09198738158,فلزیاب ابتکار,فلزیاب,طلایاب,لورنز z1,دفينه یاب اصل , دفينه یاب تصویری , دفينه یاب ارزان , گرانترین دفينه یاب , ارزانترین دفينه یاب , فلزیاب تک , فلزیاب حرفه ای , فلزیاب اورجینال , گنج یاب اورجینال , فلزیاب المانی , فلزیاب شاقولی , فلزیاب ارومیه , گنج یابی , گنج یاب دید در شب , گنج یاب نشان دهنده عمق , دستگاه عمق یاب ,بهترین فلزیاب , www.felezyabebtekar.com

ادامه مطلب  

نشانه خوک در دفینه  

خوک یکی از مهمترین علامتها برای دفينه است و یک علامت کمیاب است . بعضی ها می گویند که خوک سفید علامت نقره است  اگر بچه خوک روی سنگ به صورت پراکنده حک شده جهتی را که خوک بزرگ نگاه می کند با جمع تمام خوکها باید بررسی شود .اگر خوک جلو و بچه خوکها پشت سرش صف ایستاده اند مسیری که همه اش آنجا را نگاه می کند را بررسی کنید. دفينه خوک سخت و در عمق زیاد است .از یک جهت علامت خوک و بچه ها با مرغ و جوجه ها شباهت دارند. اگر از این علامت ها دیدید به هیچ عنوان خراب

ادامه مطلب  

نشانه خوک در دفینه  

خوک یکی از مهمترین علامتها برای دفينه است و یک علامت کمیاب است . بعضی ها می گویند که خوک سفید علامت نقره است  اگر بچه خوک روی سنگ به صورت پراکنده حک شده جهتی را که خوک بزرگ نگاه می کند با جمع تمام خوکها باید بررسی شود .اگر خوک جلو و بچه خوکها پشت سرش صف ایستاده اند مسیری که همه اش آنجا را نگاه می کند را بررسی کنید. دفينه خوک سخت و در عمق زیاد است .از یک جهت علامت خوک و بچه ها با مرغ و جوجه ها شباهت دارند. اگر از این علامت ها دیدید به هیچ عنوان خراب

ادامه مطلب  

نشانه خوک در گنج یابی و دفینه یابی  

خوک یکی از مهمترین علامتها برای دفينه است و یک علامت کمیاب است . بعضی ها می گویند که خوک سفید علامت نقره است  اگر بچه خوک روی سنگ به صورت پراکنده حک شده جهتی را که خوک بزرگ نگاه می کند با جمع تمام خوکها باید بررسی شود .اگر خوک جلو و بچه خوکها پشت سرش صف ایستاده اند مسیری که همه اش آنجا را نگاه می کند را بررسی کنید. دفينه خوک سخت و در عمق زیاد است .از یک جهت علامت خوک و بچه ها با مرغ و جوجه ها شباهت دارند. اگر از این علامت ها دیدید به هیچ عنوان خراب

ادامه مطلب  

نشانه خوک در گنج یابی و دفینه یابی  

خوک یکی از مهمترین علامتها برای دفينه است و یک علامت کمیاب است . بعضی ها می گویند که خوک سفید علامت نقره است  اگر بچه خوک روی سنگ به صورت پراکنده حک شده جهتی را که خوک بزرگ نگاه می کند با جمع تمام خوکها باید بررسی شود .اگر خوک جلو و بچه خوکها پشت سرش صف ایستاده اند مسیری که همه اش آنجا را نگاه می کند را بررسی کنید. دفينه خوک سخت و در عمق زیاد است .از یک جهت علامت خوک و بچه ها با مرغ و جوجه ها شباهت دارند. اگر از این علامت ها دیدید به هیچ عنوان خراب

ادامه مطلب  

علامت پنجه سگ در گنج یابی..  

علامت پنجه سگ در گنج یابی..
در دفينه یابی ، علامت پنجه سگ یا گرگ، یکی از نماد های یونانی بوده و در مزارها و یا سنگ قبرها یافت نمی شود. بیشتر بر روی تخته سنگ ها و به شکل برجستگی مشاهده می شود. رد پای گرگ به صورت نادر، بر روی دیوارها نیز کار شده است.در دفينه یابی، نماد پنجه سگ به چه چیزی اشاره دارد؟پنجه سگ، در آن ناحیه به یافته شدن یک درپوش دفينه اشاره میکند. گاها نیز ورودی یک مزار را نشان می دهد. به دلیل اینکه سگ معمولا حیوان صادقی می باشد، در کنار م

ادامه مطلب  

علامت پنجه سگ در گنج یابی..  

علامت پنجه سگ در گنج یابی..
در دفينه یابی ، علامت پنجه سگ یا گرگ، یکی از نماد های یونانی بوده و در مزارها و یا سنگ قبرها یافت نمی شود. بیشتر بر روی تخته سنگ ها و به شکل برجستگی مشاهده می شود. رد پای گرگ به صورت نادر، بر روی دیوارها نیز کار شده است.در دفينه یابی، نماد پنجه سگ به چه چیزی اشاره دارد؟پنجه سگ، در آن ناحیه به یافته شدن یک درپوش دفينه اشاره میکند. گاها نیز ورودی یک مزار را نشان می دهد. به دلیل اینکه سگ معمولا حیوان صادقی می باشد، در کنار م

ادامه مطلب  

علامت پنجه سگ در گنج یابی..  

علامت پنجه سگ در گنج یابی..
در دفينه یابی ، علامت پنجه سگ یا گرگ، یکی از نماد های یونانی بوده و در مزارها و یا سنگ قبرها یافت نمی شود. بیشتر بر روی تخته سنگ ها و به شکل برجستگی مشاهده می شود. رد پای گرگ به صورت نادر، بر روی دیوارها نیز کار شده است.در دفينه یابی، نماد پنجه سگ به چه چیزی اشاره دارد؟پنجه سگ، در آن ناحیه به یافته شدن یک درپوش دفينه اشاره میکند. گاها نیز ورودی یک مزار را نشان می دهد. به دلیل اینکه سگ معمولا حیوان صادقی می باشد، در کنار م

ادامه مطلب  

علامت پنجه سگ در گنج یابی..  

علامت پنجه سگ در گنج یابی..
در دفينه یابی ، علامت پنجه سگ یا گرگ، یکی از نماد های یونانی بوده و در مزارها و یا سنگ قبرها یافت نمی شود. بیشتر بر روی تخته سنگ ها و به شکل برجستگی مشاهده می شود. رد پای گرگ به صورت نادر، بر روی دیوارها نیز کار شده است.در دفينه یابی، نماد پنجه سگ به چه چیزی اشاره دارد؟پنجه سگ، در آن ناحیه به یافته شدن یک درپوش دفينه اشاره میکند. گاها نیز ورودی یک مزار را نشان می دهد. به دلیل اینکه سگ معمولا حیوان صادقی می باشد، در کنار م

ادامه مطلب  

علامت پنجه سگ در گنج یابی..  

علامت پنجه سگ در گنج یابی..
در دفينه یابی ، علامت پنجه سگ یا گرگ، یکی از نماد های یونانی بوده و در مزارها و یا سنگ قبرها یافت نمی شود. بیشتر بر روی تخته سنگ ها و به شکل برجستگی مشاهده می شود. رد پای گرگ به صورت نادر، بر روی دیوارها نیز کار شده است.در دفينه یابی، نماد پنجه سگ به چه چیزی اشاره دارد؟پنجه سگ، در آن ناحیه به یافته شدن یک درپوش دفينه اشاره میکند. گاها نیز ورودی یک مزار را نشان می دهد. به دلیل اینکه سگ معمولا حیوان صادقی می باشد، در کنار م

ادامه مطلب  

علامت پنجه سگ در گنج یابی..  

علامت پنجه سگ در گنج یابی..
در دفينه یابی ، علامت پنجه سگ یا گرگ، یکی از نماد های یونانی بوده و در مزارها و یا سنگ قبرها یافت نمی شود. بیشتر بر روی تخته سنگ ها و به شکل برجستگی مشاهده می شود. رد پای گرگ به صورت نادر، بر روی دیوارها نیز کار شده است.در دفينه یابی، نماد پنجه سگ به چه چیزی اشاره دارد؟پنجه سگ، در آن ناحیه به یافته شدن یک درپوش دفينه اشاره میکند. گاها نیز ورودی یک مزار را نشان می دهد. به دلیل اینکه سگ معمولا حیوان صادقی می باشد، در کنار م

ادامه مطلب  

دفینه,زیرخاکی,اشیا تاریخی چیست ؟  

دفينه,زیرخاکی,اشیاء تاریخی چیست ؟دَفینه یا زیرخاکی به مجموعه ای از سکه ها و اشیای باارزش گفته می شود که در قدیم در زیر خاک دفن شده باشد. دفن کننده های ایناشیای باارزش معمولاً این کار را با این قصد انجام داده اند که پس از مدتی گنجینه را دوباره از زیر خاک به در آورند اما در برخیموارد، مرگ دفن کننده باعث باقی ماندن دفينه در زیر خاک شده است و برای بدست اوردن ان باید دستگاه گنج کنی تهیه کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دفینه,زیرخاکی,اشیا تاریخی چیست ؟  

دفينه,زیرخاکی,اشیاء تاریخی چیست ؟دَفینه یا زیرخاکی به مجموعه ای از سکه ها و اشیای باارزش گفته می شود که در قدیم در زیر خاک دفن شده باشد. دفن کننده های ایناشیای باارزش معمولاً این کار را با این قصد انجام داده اند که پس از مدتی گنجینه را دوباره از زیر خاک به در آورند اما در برخیموارد، مرگ دفن کننده باعث باقی ماندن دفينه در زیر خاک شده است و برای بدست اوردن ان باید دستگاه گنج کنی تهیه کنید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1