اسکانیا ولوو  

شرکت تولیدی اتوبوس های عقاب افشان بعداز توقف خط تولید کلاسیک وفروش خوب مارال وتوقف خط تولید بی9شرکت رانیران دربازار رقابت فروش اتوبوس سهم نسبتا خوبی را کسب کرد یکی از رقیبان اصلی اسکانیا به شمار می آمد توانست تا حد قابل قبولی دوباره دردل مشتریان جای باز کند وبافروش مارال در کلاسهای وی ای پی ومعمولی قانع نشد ومحصول جدیدش را با نام درسا روانه بازار رقابت کرد وباگذشت زمان باید این محصول را مورد ارزیابی قرار دارد درسا باظاهری کاملا متفاوت رات

ادامه مطلب  

اسکانیا ولوو  

شرکت تولیدی اتوبوس های عقاب افشان بعداز توقف خط تولید کلاسیک وفروش خوب مارال وتوقف خط تولید بی9شرکت رانیران دربازار رقابت فروش اتوبوس سهم نسبتا خوبی را کسب کرد یکی از رقیبان اصلی اسکانیا به شمار می آمد توانست تا حد قابل قبولی دوباره دردل مشتریان جای باز کند وبافروش مارال در کلاسهای وی ای پی ومعمولی قانع نشد ومحصول جدیدش را با نام درسا روانه بازار رقابت کرد وباگذشت زمان باید این محصول را مورد ارزیابی قرار دارد درسا باظاهری کاملا متفاوت رات

ادامه مطلب  

اسکانیا ولوو  

شرکت تولیدی اتوبوس های عقاب افشان بعداز توقف خط تولید کلاسیک وفروش خوب مارال وتوقف خط تولید بی9شرکت رانیران دربازار رقابت فروش اتوبوس سهم نسبتا خوبی را کسب کرد یکی از رقیبان اصلی اسکانیا به شمار می آمد توانست تا حد قابل قبولی دوباره دردل مشتریان جای باز کند وبافروش مارال در کلاسهای وی ای پی ومعمولی قانع نشد ومحصول جدیدش را با نام درسا روانه بازار رقابت کرد وباگذشت زمان باید این محصول را مورد ارزیابی قرار دارد درسا باظاهری کاملا متفاوت رات

ادامه مطلب  

اسکانیا ولوو  

شرکت تولیدی اتوبوس های عقاب افشان بعداز توقف خط تولید کلاسیک وفروش خوب مارال وتوقف خط تولید بی9شرکت رانیران دربازار رقابت فروش اتوبوس سهم نسبتا خوبی را کسب کرد یکی از رقیبان اصلی اسکانیا به شمار می آمد توانست تا حد قابل قبولی دوباره دردل مشتریان جای باز کند وبافروش مارال در کلاسهای وی ای پی ومعمولی قانع نشد ومحصول جدیدش را با نام درسا روانه بازار رقابت کرد وباگذشت زمان باید این محصول را مورد ارزیابی قرار دارد درسا باظاهری کاملا متفاوت رات

ادامه مطلب  

شرکت عقاب افشان  

شرکت خودروسازی اسکانیا تولید کننده اتوبوسهای اسکانیادرکشورعزیزمان است یک شرکت موفق در زمینه فروش و خدمات پس از فروش بوده است این شرکت پس از فروش خوب اتوبوسهای کلاسیک وسی12به فکر تولیداتاق های جدیدتر ازجمله مارال میتوان اشاره کرد اتوبوس مارال باطراحی کاملا متفاوت وباطرح قشنگ عقاب برروی بدنه اتوبوس توانست مشتریهای زیادی راجذب این اتوبوس بین شهری کند اتوبوس مارل  ترکیب رنگ بسیاری را داشته است وترکیب سه رنگ برروی بدنه اتوبوس ازقشنگی خاص

ادامه مطلب  

شرکت عقاب افشان  

شرکت خودروسازی اسکانیا تولید کننده اتوبوسهای اسکانیادرکشورعزیزمان است یک شرکت موفق در زمینه فروش و خدمات پس از فروش بوده است این شرکت پس از فروش خوب اتوبوسهای کلاسیک وسی12به فکر تولیداتاق های جدیدتر ازجمله مارال میتوان اشاره کرد اتوبوس مارال باطراحی کاملا متفاوت وباطرح قشنگ عقاب برروی بدنه اتوبوس توانست مشتریهای زیادی راجذب این اتوبوس بین شهری کند اتوبوس مارل  ترکیب رنگ بسیاری را داشته است وترکیب سه رنگ برروی بدنه اتوبوس ازقشنگی خاص

ادامه مطلب  

شرکت عقاب افشان  

شرکت خودروسازی اسکانیا تولید کننده اتوبوسهای اسکانیادرکشورعزیزمان است یک شرکت موفق در زمینه فروش و خدمات پس از فروش بوده است این شرکت پس از فروش خوب اتوبوسهای کلاسیک وسی12به فکر تولیداتاق های جدیدتر ازجمله مارال میتوان اشاره کرد اتوبوس مارال باطراحی کاملا متفاوت وباطرح قشنگ عقاب برروی بدنه اتوبوس توانست مشتریهای زیادی راجذب این اتوبوس بین شهری کند اتوبوس مارل  ترکیب رنگ بسیاری را داشته است وترکیب سه رنگ برروی بدنه اتوبوس ازقشنگی خاص

ادامه مطلب  

شرکت عقاب افشان  

شرکت خودروسازی اسکانیا تولید کننده اتوبوسهای اسکانیادرکشورعزیزمان است یک شرکت موفق در زمینه فروش و خدمات پس از فروش بوده است این شرکت پس از فروش خوب اتوبوسهای کلاسیک وسی12به فکر تولیداتاق های جدیدتر ازجمله مارال میتوان اشاره کرد اتوبوس مارال باطراحی کاملا متفاوت وباطرح قشنگ عقاب برروی بدنه اتوبوس توانست مشتریهای زیادی راجذب این اتوبوس بین شهری کند اتوبوس مارل  ترکیب رنگ بسیاری را داشته است وترکیب سه رنگ برروی بدنه اتوبوس ازقشنگی خاص

ادامه مطلب  

مقایسه ولووبی9با اسکانیا مارال درطراحی؟  

مقدمه: مقایسه موضوعی است که انسان همواره در طول حیات خود با آن سرکارداردمهمترین مقایسه خودروهااین است که از آنجایی که کارخانه های تولیدخودرو خوب می دانند که خودروهای تولیدی شان خیلی زود پس از خروج ازخط خودرویی بازی با مقایسه میشوند تمام تلاش خورد وبه کار می بندندکه بهترین محصول راروانه بازار کنند تا جلوی رقبا سرتعظیم فرودنیاورندبه عبارت دیگر همانند راننده ای که در مسابقه است اگررقیب نداشته باشد بی انگیزه می راند برای کار نجات هم رقبا

ادامه مطلب  

مقایسه ولووبی9با اسکانیا مارال درطراحی؟  

مقدمه: مقایسه موضوعی است که انسان همواره در طول حیات خود با آن سرکارداردمهمترین مقایسه خودروهااین است که از آنجایی که کارخانه های تولیدخودرو خوب می دانند که خودروهای تولیدی شان خیلی زود پس از خروج ازخط خودرویی بازی با مقایسه میشوند تمام تلاش خورد وبه کار می بندندکه بهترین محصول راروانه بازار کنند تا جلوی رقبا سرتعظیم فرودنیاورندبه عبارت دیگر همانند راننده ای که در مسابقه است اگررقیب نداشته باشد بی انگیزه می راند برای کار نجات هم رقبا

ادامه مطلب  

مقایسه ولووبی9با اسکانیا مارال درطراحی؟  

مقدمه: مقایسه موضوعی است که انسان همواره در طول حیات خود با آن سرکارداردمهمترین مقایسه خودروهااین است که از آنجایی که کارخانه های تولیدخودرو خوب می دانند که خودروهای تولیدی شان خیلی زود پس از خروج ازخط خودرویی بازی با مقایسه میشوند تمام تلاش خورد وبه کار می بندندکه بهترین محصول راروانه بازار کنند تا جلوی رقبا سرتعظیم فرودنیاورندبه عبارت دیگر همانند راننده ای که در مسابقه است اگررقیب نداشته باشد بی انگیزه می راند برای کار نجات هم رقبا

ادامه مطلب  

مقایسه ولووبی9با اسکانیا مارال درطراحی؟  

مقدمه: مقایسه موضوعی است که انسان همواره در طول حیات خود با آن سرکارداردمهمترین مقایسه خودروهااین است که از آنجایی که کارخانه های تولیدخودرو خوب می دانند که خودروهای تولیدی شان خیلی زود پس از خروج ازخط خودرویی بازی با مقایسه میشوند تمام تلاش خورد وبه کار می بندندکه بهترین محصول راروانه بازار کنند تا جلوی رقبا سرتعظیم فرودنیاورندبه عبارت دیگر همانند راننده ای که در مسابقه است اگررقیب نداشته باشد بی انگیزه می راند برای کار نجات هم رقبا

ادامه مطلب  

مقایسه ولووبی9با اسکانیا مارال درطراحی؟  

مقدمه: مقایسه موضوعی است که انسان همواره در طول حیات خود با آن سرکارداردمهمترین مقایسه خودروهااین است که از آنجایی که کارخانه های تولیدخودرو خوب می دانند که خودروهای تولیدی شان خیلی زود پس از خروج ازخط خودرویی بازی با مقایسه میشوند تمام تلاش خورد وبه کار می بندندکه بهترین محصول راروانه بازار کنند تا جلوی رقبا سرتعظیم فرودنیاورندبه عبارت دیگر همانند راننده ای که در مسابقه است اگررقیب نداشته باشد بی انگیزه می راند برای کار نجات هم رقبا

ادامه مطلب  

مقایسه ولووبی9با اسکانیا مارال درطراحی؟  

مقدمه: مقایسه موضوعی است که انسان همواره در طول حیات خود با آن سرکارداردمهمترین مقایسه خودروهااین است که از آنجایی که کارخانه های تولیدخودرو خوب می دانند که خودروهای تولیدی شان خیلی زود پس از خروج ازخط خودرویی بازی با مقایسه میشوند تمام تلاش خورد وبه کار می بندندکه بهترین محصول راروانه بازار کنند تا جلوی رقبا سرتعظیم فرودنیاورندبه عبارت دیگر همانند راننده ای که در مسابقه است اگررقیب نداشته باشد بی انگیزه می راند برای کار نجات هم رقبا

ادامه مطلب  

بررسی اتوبوس اسکانیامارال  

 دهه ۷۰ شمسی بود که اتوبوس‌هایی به نام ویژه در بین شرکت‌های اتوبوسرانی وارد شدند؛ اتوبوس‌هایی که با داشتن ارتفاعی بالا‌تر از O۳۰۲ و یا شهاب‌ها و ایران‌پیما‌های آن زمان، چهره‌ای بسیار مدرن‌تر و به‌روز تر از آنها به نمایش می‌گذاشتند. شروع این جریان پوست‌اندازی خطوط اتوبوسرانی بین شهری با ورود اتوبوس‌های B7 ساخت ولوو بود و سپس مرسدس بنز‌های C457 و انواع دیگری از اتوبوس‌های ولوو وارد کارزار شدند. چندین سال بعد، اسکانیا نیز که در بی

ادامه مطلب  

بررسی اتوبوس اسکانیامارال  

 دهه ۷۰ شمسی بود که اتوبوس‌هایی به نام ویژه در بین شرکت‌های اتوبوسرانی وارد شدند؛ اتوبوس‌هایی که با داشتن ارتفاعی بالا‌تر از O۳۰۲ و یا شهاب‌ها و ایران‌پیما‌های آن زمان، چهره‌ای بسیار مدرن‌تر و به‌روز تر از آنها به نمایش می‌گذاشتند. شروع این جریان پوست‌اندازی خطوط اتوبوسرانی بین شهری با ورود اتوبوس‌های B7 ساخت ولوو بود و سپس مرسدس بنز‌های C457 و انواع دیگری از اتوبوس‌های ولوو وارد کارزار شدند. چندین سال بعد، اسکانیا نیز که در بی

ادامه مطلب  

بررسی اتوبوس اسکانیامارال  

 دهه ۷۰ شمسی بود که اتوبوس‌هایی به نام ویژه در بین شرکت‌های اتوبوسرانی وارد شدند؛ اتوبوس‌هایی که با داشتن ارتفاعی بالا‌تر از O۳۰۲ و یا شهاب‌ها و ایران‌پیما‌های آن زمان، چهره‌ای بسیار مدرن‌تر و به‌روز تر از آنها به نمایش می‌گذاشتند. شروع این جریان پوست‌اندازی خطوط اتوبوسرانی بین شهری با ورود اتوبوس‌های B7 ساخت ولوو بود و سپس مرسدس بنز‌های C457 و انواع دیگری از اتوبوس‌های ولوو وارد کارزار شدند. چندین سال بعد، اسکانیا نیز که در بی

ادامه مطلب  

بررسی اتوبوس اسکانیامارال  

 دهه ۷۰ شمسی بود که اتوبوس‌هایی به نام ویژه در بین شرکت‌های اتوبوسرانی وارد شدند؛ اتوبوس‌هایی که با داشتن ارتفاعی بالا‌تر از O۳۰۲ و یا شهاب‌ها و ایران‌پیما‌های آن زمان، چهره‌ای بسیار مدرن‌تر و به‌روز تر از آنها به نمایش می‌گذاشتند. شروع این جریان پوست‌اندازی خطوط اتوبوسرانی بین شهری با ورود اتوبوس‌های B7 ساخت ولوو بود و سپس مرسدس بنز‌های C457 و انواع دیگری از اتوبوس‌های ولوو وارد کارزار شدند. چندین سال بعد، اسکانیا نیز که در بی

ادامه مطلب  

بررسی اتوبوس اسکانیامارال  

 دهه ۷۰ شمسی بود که اتوبوس‌هایی به نام ویژه در بین شرکت‌های اتوبوسرانی وارد شدند؛ اتوبوس‌هایی که با داشتن ارتفاعی بالا‌تر از O۳۰۲ و یا شهاب‌ها و ایران‌پیما‌های آن زمان، چهره‌ای بسیار مدرن‌تر و به‌روز تر از آنها به نمایش می‌گذاشتند. شروع این جریان پوست‌اندازی خطوط اتوبوسرانی بین شهری با ورود اتوبوس‌های B7 ساخت ولوو بود و سپس مرسدس بنز‌های C457 و انواع دیگری از اتوبوس‌های ولوو وارد کارزار شدند. چندین سال بعد، اسکانیا نیز که در بی

ادامه مطلب  

تاریخچه و محصولات اسکانیا  

تاریخچه و محصولات اسکانیا اسکانیا یکی از مشهورترین تولیدکننده‌های خودروهای سنگین و اتوبوس در جهان است. در ایران نیز این نام به‌لطف قیمت مناسب، خدمات پس از فروش خوب و هزینه‌های نگهداری پایین توانسته سهم قابل توجهی از بازار ناوگان حمل و نقل بین شهری را به خود اختصاص دهد. تاریخ اسکانیا را باید در آخرین دهه از قرن نوزدهم جستجو کرد. یلیپ ورسن در سال ۱۸۹۱ کارخانه‌ای برای ساخت واگن‌های راه‌آهن تأسیس نمود. او پس از انجام مقدمات کار، نام این

ادامه مطلب  

تاریخچه و محصولات اسکانیا  

تاریخچه و محصولات اسکانیا اسکانیا یکی از مشهورترین تولیدکننده‌های خودروهای سنگین و اتوبوس در جهان است. در ایران نیز این نام به‌لطف قیمت مناسب، خدمات پس از فروش خوب و هزینه‌های نگهداری پایین توانسته سهم قابل توجهی از بازار ناوگان حمل و نقل بین شهری را به خود اختصاص دهد. تاریخ اسکانیا را باید در آخرین دهه از قرن نوزدهم جستجو کرد. یلیپ ورسن در سال ۱۸۹۱ کارخانه‌ای برای ساخت واگن‌های راه‌آهن تأسیس نمود. او پس از انجام مقدمات کار، نام این

ادامه مطلب  

تاریخچه و محصولات اسکانیا  

تاریخچه و محصولات اسکانیا اسکانیا یکی از مشهورترین تولیدکننده‌های خودروهای سنگین و اتوبوس در جهان است. در ایران نیز این نام به‌لطف قیمت مناسب، خدمات پس از فروش خوب و هزینه‌های نگهداری پایین توانسته سهم قابل توجهی از بازار ناوگان حمل و نقل بین شهری را به خود اختصاص دهد. تاریخ اسکانیا را باید در آخرین دهه از قرن نوزدهم جستجو کرد. یلیپ ورسن در سال ۱۸۹۱ کارخانه‌ای برای ساخت واگن‌های راه‌آهن تأسیس نمود. او پس از انجام مقدمات کار، نام این

ادامه مطلب  

تاریخچه و محصولات اسکانیا  

تاریخچه و محصولات اسکانیا اسکانیا یکی از مشهورترین تولیدکننده‌های خودروهای سنگین و اتوبوس در جهان است. در ایران نیز این نام به‌لطف قیمت مناسب، خدمات پس از فروش خوب و هزینه‌های نگهداری پایین توانسته سهم قابل توجهی از بازار ناوگان حمل و نقل بین شهری را به خود اختصاص دهد. تاریخ اسکانیا را باید در آخرین دهه از قرن نوزدهم جستجو کرد. یلیپ ورسن در سال ۱۸۹۱ کارخانه‌ای برای ساخت واگن‌های راه‌آهن تأسیس نمود. او پس از انجام مقدمات کار، نام این

ادامه مطلب  

تاریخچه و محصولات اسکانیا  

تاریخچه و محصولات اسکانیا اسکانیا یکی از مشهورترین تولیدکننده‌های خودروهای سنگین و اتوبوس در جهان است. در ایران نیز این نام به‌لطف قیمت مناسب، خدمات پس از فروش خوب و هزینه‌های نگهداری پایین توانسته سهم قابل توجهی از بازار ناوگان حمل و نقل بین شهری را به خود اختصاص دهد. تاریخ اسکانیا را باید در آخرین دهه از قرن نوزدهم جستجو کرد. یلیپ ورسن در سال ۱۸۹۱ کارخانه‌ای برای ساخت واگن‌های راه‌آهن تأسیس نمود. او پس از انجام مقدمات کار، نام این

ادامه مطلب  

دانلودفیلم ترکی Eski Sevgili  

Eski Sevgili 2017

نام فیلم : Eski Sevgili ، دوست دختر سابقژانر : کمدی ، رمانتیکمحصول : ترکیهزبان : ترکیزمان : 135 دقیقهزیرنویس فارسی : چسبیده به فیلمکیفیت : 480p,720pفرمت : Mkvحجم : MB 450 , 950کارگردان : Emir Khalilzadehنویسنده : Alptekin Öztürkبازیگران : Tolgahan Sayisman, Bade Iscil, Sadi Celil Cengiz
خلاصه داستان : سینمایی
” دوست دختر سابق ” در مورد زوجی اس که بعد از شصت و سه بار قهر و آشتی
تصمیم میگیرند برای همیشه از هم جدا بشن . چهارده فوریه که این دو زوج
دوباره مقابل هم قرار میگیرند ماجرا دوباره از س

ادامه مطلب  

دانلودفیلم ترکی Eski Sevgili  

Eski Sevgili 2017

نام فیلم : Eski Sevgili ، دوست دختر سابقژانر : کمدی ، رمانتیکمحصول : ترکیهزبان : ترکیزمان : 135 دقیقهزیرنویس فارسی : چسبیده به فیلمکیفیت : 480p,720pفرمت : Mkvحجم : MB 450 , 950کارگردان : Emir Khalilzadehنویسنده : Alptekin Öztürkبازیگران : Tolgahan Sayisman, Bade Iscil, Sadi Celil Cengiz
خلاصه داستان : سینمایی
” دوست دختر سابق ” در مورد زوجی اس که بعد از شصت و سه بار قهر و آشتی
تصمیم میگیرند برای همیشه از هم جدا بشن . چهارده فوریه که این دو زوج
دوباره مقابل هم قرار میگیرند ماجرا دوباره از س

ادامه مطلب  

دانلودفیلم ترکی Eski Sevgili  

Eski Sevgili 2017

نام فیلم : Eski Sevgili ، دوست دختر سابقژانر : کمدی ، رمانتیکمحصول : ترکیهزبان : ترکیزمان : 135 دقیقهزیرنویس فارسی : چسبیده به فیلمکیفیت : 480p,720pفرمت : Mkvحجم : MB 450 , 950کارگردان : Emir Khalilzadehنویسنده : Alptekin Öztürkبازیگران : Tolgahan Sayisman, Bade Iscil, Sadi Celil Cengiz
خلاصه داستان : سینمایی
” دوست دختر سابق ” در مورد زوجی اس که بعد از شصت و سه بار قهر و آشتی
تصمیم میگیرند برای همیشه از هم جدا بشن . چهارده فوریه که این دو زوج
دوباره مقابل هم قرار میگیرند ماجرا دوباره از س

ادامه مطلب  

تور ایرانگردی  

در ادامه ی تور ایرانگردی مقاله
قبل با ما همراه باشید . اتومبیل را که پارک کردید با شوق مسیری پنج دقیقه‌ای را پیاده‌روی
‌کنید و بعد از طی این مسافت از بلندی به سمت پایین که دریاچه آنجاست هدایت می‌شوید.
پلی دلپذیر شما را به آنجا وصل می‌کند. نمای زیر پل سدی است که بعضی وقت‌ها پر آب است.
پس از پشت‌سر گذاشتن چند پله به سنگ‌های زیبای کنار رودخانه نزدیک می‌شوید.
می‌توانید روی سنگ‌های کنار رودخانه بنشینید و ساعت‌ها به جنگلی که دریاچه
را بغل کرد

ادامه مطلب  

تولید خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول  

 
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ :: ۱۳:۲۱
 گزارش فارس از تولید
خودرو در مردادماه
تولید خودروهای پرتیراژ
با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول
خبرگزاری فارس: تولید
خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد/ افت کیفی تیبا+جدول
بررسی جدول کیفیت خودروهای تولیدی در مردادماه
نشان می‌دهد خودروهای پرتیراژی مانند پراید، تیبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ساینا همچنان در پایین‌ترین
سطح کیفی تولید می‌شوند و در این شرایط شاهد افت کیفیت تیبا ن

ادامه مطلب  

تولید خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول  

 
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ :: ۱۳:۲۱
 گزارش فارس از تولید
خودرو در مردادماه
تولید خودروهای پرتیراژ
با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول
خبرگزاری فارس: تولید
خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد/ افت کیفی تیبا+جدول
بررسی جدول کیفیت خودروهای تولیدی در مردادماه
نشان می‌دهد خودروهای پرتیراژی مانند پراید، تیبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ساینا همچنان در پایین‌ترین
سطح کیفی تولید می‌شوند و در این شرایط شاهد افت کیفیت تیبا ن

ادامه مطلب  

تولید خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول  

 
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ :: ۱۳:۲۱
 گزارش فارس از تولید
خودرو در مردادماه
تولید خودروهای پرتیراژ
با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول
خبرگزاری فارس: تولید
خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد/ افت کیفی تیبا+جدول
بررسی جدول کیفیت خودروهای تولیدی در مردادماه
نشان می‌دهد خودروهای پرتیراژی مانند پراید، تیبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ساینا همچنان در پایین‌ترین
سطح کیفی تولید می‌شوند و در این شرایط شاهد افت کیفیت تیبا ن

ادامه مطلب  

تولید خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول  

 
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ :: ۱۳:۲۱
 گزارش فارس از تولید
خودرو در مردادماه
تولید خودروهای پرتیراژ
با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول
خبرگزاری فارس: تولید
خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد/ افت کیفی تیبا+جدول
بررسی جدول کیفیت خودروهای تولیدی در مردادماه
نشان می‌دهد خودروهای پرتیراژی مانند پراید، تیبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ساینا همچنان در پایین‌ترین
سطح کیفی تولید می‌شوند و در این شرایط شاهد افت کیفیت تیبا ن

ادامه مطلب  

تولید خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول  

 
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ :: ۱۳:۲۱
 گزارش فارس از تولید
خودرو در مردادماه
تولید خودروهای پرتیراژ
با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول
خبرگزاری فارس: تولید
خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد/ افت کیفی تیبا+جدول
بررسی جدول کیفیت خودروهای تولیدی در مردادماه
نشان می‌دهد خودروهای پرتیراژی مانند پراید، تیبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ساینا همچنان در پایین‌ترین
سطح کیفی تولید می‌شوند و در این شرایط شاهد افت کیفیت تیبا ن

ادامه مطلب  

تولید خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول  

 
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ :: ۱۳:۲۱
 گزارش فارس از تولید
خودرو در مردادماه
تولید خودروهای پرتیراژ
با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول
خبرگزاری فارس: تولید
خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد/ افت کیفی تیبا+جدول
بررسی جدول کیفیت خودروهای تولیدی در مردادماه
نشان می‌دهد خودروهای پرتیراژی مانند پراید، تیبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ساینا همچنان در پایین‌ترین
سطح کیفی تولید می‌شوند و در این شرایط شاهد افت کیفیت تیبا ن

ادامه مطلب  

تولید خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول  

 
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ :: ۱۳:۲۱
 گزارش فارس از تولید
خودرو در مردادماه
تولید خودروهای پرتیراژ
با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول
خبرگزاری فارس: تولید
خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد/ افت کیفی تیبا+جدول
بررسی جدول کیفیت خودروهای تولیدی در مردادماه
نشان می‌دهد خودروهای پرتیراژی مانند پراید، تیبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ساینا همچنان در پایین‌ترین
سطح کیفی تولید می‌شوند و در این شرایط شاهد افت کیفیت تیبا ن

ادامه مطلب  

تولید خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول  

 
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ :: ۱۳:۲۱
 گزارش فارس از تولید
خودرو در مردادماه
تولید خودروهای پرتیراژ
با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول
خبرگزاری فارس: تولید
خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد/ افت کیفی تیبا+جدول
بررسی جدول کیفیت خودروهای تولیدی در مردادماه
نشان می‌دهد خودروهای پرتیراژی مانند پراید، تیبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ساینا همچنان در پایین‌ترین
سطح کیفی تولید می‌شوند و در این شرایط شاهد افت کیفیت تیبا ن

ادامه مطلب  

تولید خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول  

 
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ :: ۱۳:۲۱
 گزارش فارس از تولید
خودرو در مردادماه
تولید خودروهای پرتیراژ
با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول
خبرگزاری فارس: تولید
خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد/ افت کیفی تیبا+جدول
بررسی جدول کیفیت خودروهای تولیدی در مردادماه
نشان می‌دهد خودروهای پرتیراژی مانند پراید، تیبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ساینا همچنان در پایین‌ترین
سطح کیفی تولید می‌شوند و در این شرایط شاهد افت کیفیت تیبا ن

ادامه مطلب  

تولید خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول  

 
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ :: ۱۳:۲۱
 گزارش فارس از تولید
خودرو در مردادماه
تولید خودروهای پرتیراژ
با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد. افت کیفی تیبا+جدول
خبرگزاری فارس: تولید
خودروهای پرتیراژ با پایین‌ترین کیفیت همچنان ادامه دارد/ افت کیفی تیبا+جدول
بررسی جدول کیفیت خودروهای تولیدی در مردادماه
نشان می‌دهد خودروهای پرتیراژی مانند پراید، تیبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و ساینا همچنان در پایین‌ترین
سطح کیفی تولید می‌شوند و در این شرایط شاهد افت کیفیت تیبا ن

ادامه مطلب  

ولوو B11، مهمان جدید جاده‌های ایران  

ولوو B11، مهمان جدید جاده‌های ایرانسال‌ها پیش اتوبوس‌های بنز 302 ساخت ایران‌خودرو تقریباً یکه‌تاز عرصهٔ اتوبوس‌های برون‌شهری ایران بودند اما در دههٔ 70 شمسی شرکت رانیران با ساخت و عرضهٔ اتوبوس‌های جدید ولوو به بازار ایران اوضاع را کاملاً دگرگون کرد. اولین اتوبوس بین‌شهری یا به‌اصطلاح بیابانی ولوو که توسط رانیران ساخته و عرضه شد، B12 نام داشت که البته در تعداد محدودی ساخته شد. سپس نسل اول مدل B7 روانهٔ بازار شد و کاملاً توانست بازار اتوبو

ادامه مطلب  

ولوو B11، مهمان جدید جاده‌های ایران  

ولوو B11، مهمان جدید جاده‌های ایرانسال‌ها پیش اتوبوس‌های بنز 302 ساخت ایران‌خودرو تقریباً یکه‌تاز عرصهٔ اتوبوس‌های برون‌شهری ایران بودند اما در دههٔ 70 شمسی شرکت رانیران با ساخت و عرضهٔ اتوبوس‌های جدید ولوو به بازار ایران اوضاع را کاملاً دگرگون کرد. اولین اتوبوس بین‌شهری یا به‌اصطلاح بیابانی ولوو که توسط رانیران ساخته و عرضه شد، B12 نام داشت که البته در تعداد محدودی ساخته شد. سپس نسل اول مدل B7 روانهٔ بازار شد و کاملاً توانست بازار اتوبو

ادامه مطلب  

ولوو B11، مهمان جدید جاده‌های ایران  

ولوو B11، مهمان جدید جاده‌های ایرانسال‌ها پیش اتوبوس‌های بنز 302 ساخت ایران‌خودرو تقریباً یکه‌تاز عرصهٔ اتوبوس‌های برون‌شهری ایران بودند اما در دههٔ 70 شمسی شرکت رانیران با ساخت و عرضهٔ اتوبوس‌های جدید ولوو به بازار ایران اوضاع را کاملاً دگرگون کرد. اولین اتوبوس بین‌شهری یا به‌اصطلاح بیابانی ولوو که توسط رانیران ساخته و عرضه شد، B12 نام داشت که البته در تعداد محدودی ساخته شد. سپس نسل اول مدل B7 روانهٔ بازار شد و کاملاً توانست بازار اتوبو

ادامه مطلب  

ولوو B11، مهمان جدید جاده‌های ایران  

ولوو B11، مهمان جدید جاده‌های ایرانسال‌ها پیش اتوبوس‌های بنز 302 ساخت ایران‌خودرو تقریباً یکه‌تاز عرصهٔ اتوبوس‌های برون‌شهری ایران بودند اما در دههٔ 70 شمسی شرکت رانیران با ساخت و عرضهٔ اتوبوس‌های جدید ولوو به بازار ایران اوضاع را کاملاً دگرگون کرد. اولین اتوبوس بین‌شهری یا به‌اصطلاح بیابانی ولوو که توسط رانیران ساخته و عرضه شد، B12 نام داشت که البته در تعداد محدودی ساخته شد. سپس نسل اول مدل B7 روانهٔ بازار شد و کاملاً توانست بازار اتوبو

ادامه مطلب  

کارهایی که متولد هر ماه باید بکند ...  

فروردینی ها : نه گفتن را یاد بگیرید
اردیبهشتی ها : ایمانتان را حفظ کنید
خردادی ها : مثبت اندیش باشید
تــیـرماهی ها : حقایق را بپذیرید 
مردادی ها : ازگذشته عبرت بگیرید
شهریوری ها : راز نگه دار باشید
مهر ماهی ها : افسوس نخورید
آبان ماهی ها : اعتماد کنید
آذر ماهی ها : تغییر عادت بدهید
دی ماهی ها : قدر دان باشید
بهمنی ها : با سیاست قدم بردارید
اسفندی ها : حرفتان را بزنید

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1