برنامه نويسي c  

برنامه نویسی cفرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی:  تعداد صفحات: 500حجم فایل: 15650قیمت: 10000 تومانبخشی از متن:اموزش کامل سی پلاس پلاس به اضافه تمرین ها وحل تمرینات کتاب جعفرنژاد قمیپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.اموزش کامل سی پلاس پلاسبرنامه نویسی c"/>

ادامه مطلب  

حل دستگاه معادلات خطی دو معادله و دو مجهول در سی پلاس پلاس  

به زبان سی پلاس
پلاس، برنامه‌ای شی‌گرا بنویسید که ضرایب و مقادیر ثابت یک دستگاه معادلات خطی
(دارای دو مجهول و دو معادله) را دریافت و دستگاه را حل کند. در صورتی که هر دو
ضریب هر کدام از معادلات صفر باشند، خروج از برنامه رخ می‌دهد.Write an object-oriented program in C++ which receives the coefficients and the constants of a system of linear equations (containing two variables and two equations) and solves the system. If the coefficients of any of the equations equal zero, exit the program. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حل دستگاه معادلات خطی دو معادله و دو مجهول در سی پلاس پلاس  

به زبان سی پلاس
پلاس، برنامه‌ای شی‌گرا بنویسید که ضرایب و مقادیر ثابت یک دستگاه معادلات خطی
(دارای دو مجهول و دو معادله) را دریافت و دستگاه را حل کند. در صورتی که هر دو
ضریب هر کدام از معادلات صفر باشند، خروج از برنامه رخ می‌دهد.Write an object-oriented program in C++ which receives the coefficients and the constants of a system of linear equations (containing two variables and two equations) and solves the system. If the coefficients of any of the equations equal zero, exit the program. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

حل دستگاه معادلات خطی دو معادله و دو مجهول در سی پلاس پلاس  

به زبان سی پلاس
پلاس، برنامه‌ای شی‌گرا بنویسید که ضرایب و مقادیر ثابت یک دستگاه معادلات خطی
(دارای دو مجهول و دو معادله) را دریافت و دستگاه را حل کند. در صورتی که هر دو
ضریب هر کدام از معادلات صفر باشند، خروج از برنامه رخ می‌دهد.Write an object-oriented program in C++ which receives the coefficients and the constants of a system of linear equations (containing two variables and two equations) and solves the system. If the coefficients of any of the equations equal zero, exit the program. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

یافتن معادله‌ی درجه دو برای ریشه‌های داده شده در سی پلاس پلاس  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس پلاس بنویسید که پیوسته دو عدد را از کاربر دریافت کند و معادله‌ی
درجه دویی که آن دو عدد ریشه‌های آن هستند را بیابد. در صورتی که هر دو عدد ورودی
صفر باشند، خروج از برنامه رخ می‌دهد.Write a program in C++ which constantly receives two numbers as input and finds a quadratic equation of which the roots equal the input numbers. If the two input numbers both equal zero, the program is terminated. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

یافتن معادله‌ی درجه دو برای ریشه‌های داده شده در سی پلاس پلاس  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس پلاس بنویسید که پیوسته دو عدد را از کاربر دریافت کند و معادله‌ی
درجه دویی که آن دو عدد ریشه‌های آن هستند را بیابد. در صورتی که هر دو عدد ورودی
صفر باشند، خروج از برنامه رخ می‌دهد.Write a program in C++ which constantly receives two numbers as input and finds a quadratic equation of which the roots equal the input numbers. If the two input numbers both equal zero, the program is terminated. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

یافتن معادله‌ی درجه دو برای ریشه‌های داده شده در سی پلاس پلاس  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس پلاس بنویسید که پیوسته دو عدد را از کاربر دریافت کند و معادله‌ی
درجه دویی که آن دو عدد ریشه‌های آن هستند را بیابد. در صورتی که هر دو عدد ورودی
صفر باشند، خروج از برنامه رخ می‌دهد.Write a program in C++ which constantly receives two numbers as input and finds a quadratic equation of which the roots equal the input numbers. If the two input numbers both equal zero, the program is terminated. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تبدیل شماره‌ی روز در سال به تاریخ معادل آن در سی پلاس پلاس  

به زبان سی پلاس
پلاس، برنامه‌ای بنویسید که شماره‌ی یک روز در سال را از کاربر دریافت کند و تاریخ
معادل آن (شماره‌ی روز در ماه و شماره‌ی ماه در سال) را بیابد. در صورتی که عددی
کوچکتر از 1 یا بزرگتر از 366 دریافت شود، خروج از برنامه رخ می‌دهد.Write a program in C++ which receives the number of a day in the year and finds its corresponding date (the number of the day in the month and the number of the month in the year) in the Persian Solar Calendar. If the input is an integer less than 1 or greater than 366, the program is terminated. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تبدیل شماره‌ی روز در سال به تاریخ معادل آن در سی پلاس پلاس  

به زبان سی پلاس
پلاس، برنامه‌ای بنویسید که شماره‌ی یک روز در سال را از کاربر دریافت کند و تاریخ
معادل آن (شماره‌ی روز در ماه و شماره‌ی ماه در سال) را بیابد. در صورتی که عددی
کوچکتر از 1 یا بزرگتر از 366 دریافت شود، خروج از برنامه رخ می‌دهد.Write a program in C++ which receives the number of a day in the year and finds its corresponding date (the number of the day in the month and the number of the month in the year) in the Persian Solar Calendar. If the input is an integer less than 1 or greater than 366, the program is terminated. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

تبدیل شماره‌ی روز در سال به تاریخ معادل آن در سی پلاس پلاس  

به زبان سی پلاس
پلاس، برنامه‌ای بنویسید که شماره‌ی یک روز در سال را از کاربر دریافت کند و تاریخ
معادل آن (شماره‌ی روز در ماه و شماره‌ی ماه در سال) را بیابد. در صورتی که عددی
کوچکتر از 1 یا بزرگتر از 366 دریافت شود، خروج از برنامه رخ می‌دهد.Write a program in C++ which receives the number of a day in the year and finds its corresponding date (the number of the day in the month and the number of the month in the year) in the Persian Solar Calendar. If the input is an integer less than 1 or greater than 366, the program is terminated. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مرتب‌سازی صعودی اعداد در سی پلاس پلاس با الگوریتم حبابی  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس پلاس بنویسید که چند عدد را از کاربر دریافت و بر اساس الگوریتم
حبابی آنها را به طور صعودی (از کوچک به بزرگ) مرتب کند.Write a program in C++ which receives several numbers
from the user and sorts them out in an ascending order according to bubble
algorithm. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مرتب‌سازی صعودی اعداد در سی پلاس پلاس با الگوریتم حبابی  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس پلاس بنویسید که چند عدد را از کاربر دریافت و بر اساس الگوریتم
حبابی آنها را به طور صعودی (از کوچک به بزرگ) مرتب کند.Write a program in C++ which receives several numbers
from the user and sorts them out in an ascending order according to bubble
algorithm. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مرتب‌سازی صعودی اعداد در سی پلاس پلاس با الگوریتم حبابی  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس پلاس بنویسید که چند عدد را از کاربر دریافت و بر اساس الگوریتم
حبابی آنها را به طور صعودی (از کوچک به بزرگ) مرتب کند.Write a program in C++ which receives several numbers
from the user and sorts them out in an ascending order according to bubble
algorithm. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مرتب‌سازی نزولی اعداد در سی پلاس پلاس با الگوریتم حبابی  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس پلاس بنویسید که چند عدد را از کاربر دریافت و بر اساس الگوریتم
حبابی آنها را به طور نزولی (از بزرگ به کوچک) مرتب کند.Write a program in C++ which receives several numbers from
the user and sorts them out in a descending order according to bubble algorithm. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مرتب‌سازی نزولی اعداد در سی پلاس پلاس با الگوریتم حبابی  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس پلاس بنویسید که چند عدد را از کاربر دریافت و بر اساس الگوریتم
حبابی آنها را به طور نزولی (از بزرگ به کوچک) مرتب کند.Write a program in C++ which receives several numbers from
the user and sorts them out in a descending order according to bubble algorithm. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مرتب‌سازی نزولی اعداد در سی پلاس پلاس با الگوریتم حبابی  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس پلاس بنویسید که چند عدد را از کاربر دریافت و بر اساس الگوریتم
حبابی آنها را به طور نزولی (از بزرگ به کوچک) مرتب کند.Write a program in C++ which receives several numbers from
the user and sorts them out in a descending order according to bubble algorithm. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

شماره‌ی روز در سال ایرانی به زبان سی پلاس پلاس  

به زبان سی پلاس
پلاس، برنامه‌ای بنویسید که شماره‌ی روز در ماه و شماره‌ی ماه در سال خورشیدی
ایران را از کاربر دریافت کند و مشخص سازد این تاریخ چندمین روز از سال است. در
صورتی که کاربر تاریخ نادرستی را وارد کند، خروج از برنامه رخ دهد.Write a program in C++ which receives the number of the day in the month and the number of the month in the year and determines the number of the day in the year according to the Persian Solar Calendar. Exit the program if a wrong date is entered. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

شماره‌ی روز در سال ایرانی به زبان سی پلاس پلاس  

به زبان سی پلاس
پلاس، برنامه‌ای بنویسید که شماره‌ی روز در ماه و شماره‌ی ماه در سال خورشیدی
ایران را از کاربر دریافت کند و مشخص سازد این تاریخ چندمین روز از سال است. در
صورتی که کاربر تاریخ نادرستی را وارد کند، خروج از برنامه رخ دهد.Write a program in C++ which receives the number of the day in the month and the number of the month in the year and determines the number of the day in the year according to the Persian Solar Calendar. Exit the program if a wrong date is entered. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

شماره‌ی روز در سال ایرانی به زبان سی پلاس پلاس  

به زبان سی پلاس
پلاس، برنامه‌ای بنویسید که شماره‌ی روز در ماه و شماره‌ی ماه در سال خورشیدی
ایران را از کاربر دریافت کند و مشخص سازد این تاریخ چندمین روز از سال است. در
صورتی که کاربر تاریخ نادرستی را وارد کند، خروج از برنامه رخ دهد.Write a program in C++ which receives the number of the day in the month and the number of the month in the year and determines the number of the day in the year according to the Persian Solar Calendar. Exit the program if a wrong date is entered. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

یافتن ریشه‌های معادله‌ی درجه دو در سی پلاس پلاس  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس بنویسید که ضرایب و مقدار ثابت یک معادله‌ی درجه دو را از کاربر
دریافت کند و ریشه‌های آن معادله را بیابد.Write a program in C++ which receives the coefficients and the constant of a quadratic equation as input and computes the roots of the equation. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

یافتن ریشه‌های معادله‌ی درجه دو در سی پلاس پلاس  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس بنویسید که ضرایب و مقدار ثابت یک معادله‌ی درجه دو را از کاربر
دریافت کند و ریشه‌های آن معادله را بیابد.Write a program in C++ which receives the coefficients and the constant of a quadratic equation as input and computes the roots of the equation. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

یافتن ریشه‌های معادله‌ی درجه دو در سی پلاس پلاس  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس بنویسید که ضرایب و مقدار ثابت یک معادله‌ی درجه دو را از کاربر
دریافت کند و ریشه‌های آن معادله را بیابد.Write a program in C++ which receives the coefficients and the constant of a quadratic equation as input and computes the roots of the equation. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مجموعه سورس ها به زبان ++C  

مجموعه سورس ها به زبان ++Cمجموعه سورس های کاربردی به زبان ++C، این مجموعه شامل: 1- برنامه محاسبه فاکتوریل اعداد، 2- برنامه محاسبه مربع و مکعب اعداد، 3- مرتب سازی سریع، 4- سورس منوی گرافیکی، 5- سورس برنامه مربع جادویی، 6- سورس الگوریتم برج هانوی سی پلاس پلاس، 7- تابع مرتب سازی انتخابی، 8- سورس برنامه جمع دو عدد خیلی بزرگ ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

نوشتن اعداد به حروف در سی پلاس پلاس  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس پلاس بنویسید که پیوسته عددی صحیح بین منفی یک تریلیون و مثبت یک
تریلیون از کاربر دریافت کند و معادل آن را در زبان انگلیسی به حروف در خروجی نمایش
دهد. اگر کاربر عددی خارج از بازه‌ی تعریف شده وارد کند پیغام «خطا» نمایش داده می‌شود
و در صورتی که او عدد صفر را وارد کند، برنامه پایان می‌پذیرد.Write a program in C++ which receives an integer between minus one trillion and plus one trillion and converts it into the equivalent word displayed in letters. If the input is outside the defined interval, an error message is displa

ادامه مطلب  

نوشتن اعداد به حروف در سی پلاس پلاس  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس پلاس بنویسید که پیوسته عددی صحیح بین منفی یک تریلیون و مثبت یک
تریلیون از کاربر دریافت کند و معادل آن را در زبان انگلیسی به حروف در خروجی نمایش
دهد. اگر کاربر عددی خارج از بازه‌ی تعریف شده وارد کند پیغام «خطا» نمایش داده می‌شود
و در صورتی که او عدد صفر را وارد کند، برنامه پایان می‌پذیرد.Write a program in C++ which receives an integer between minus one trillion and plus one trillion and converts it into the equivalent word displayed in letters. If the input is outside the defined interval, an error message is displa

ادامه مطلب  

نوشتن اعداد به حروف در سی پلاس پلاس  

برنامه‌ای به
زبان سی پلاس پلاس بنویسید که پیوسته عددی صحیح بین منفی یک تریلیون و مثبت یک
تریلیون از کاربر دریافت کند و معادل آن را در زبان انگلیسی به حروف در خروجی نمایش
دهد. اگر کاربر عددی خارج از بازه‌ی تعریف شده وارد کند پیغام «خطا» نمایش داده می‌شود
و در صورتی که او عدد صفر را وارد کند، برنامه پایان می‌پذیرد.Write a program in C++ which receives an integer between minus one trillion and plus one trillion and converts it into the equivalent word displayed in letters. If the input is outside the defined interval, an error message is displa

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ نباشی محسن یگانه با کیفیت 320  

دانلود اهنگ نباشی,دانلود اهنگ نباشی محسن یگانه با کیفیت 320,اهنگ اصلی نباشی محسن یگانه,دانلود آهنگ نباشی محسن یگانه ورژن قدیمی,دانلود آهنگ نباشی محسن یگانه ریمیکس,متن آهنگ دنیا رو بی تو نمیخوام یه لحظه,دانلود آهنگ دنیارو بی تو نمیخوام یه لحظه از آدرین,دنیارو بی تو نمیخوام یه لحظه ریمیکس,دانلود آهنگ محسن یگانه دلم انبار باروته[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

اجرای برنامه ها هنری فکاهی و طنز ، شعبده بازی و تردستی  

اجراي برنامه تقلید صدا و شعبده بازی در مجالس  و مراسماجراي برنامه استندآپ کمدی ، تقلید صدا شعبده بازیو اجراي ویژه برنامه موسیقی سنتی در مجالسویژه میزبانانی که قصد برگزاری مجالس شاد و بدون گناه دارندتجربه اجراي برنامه های خاص با حضور شخصیت های مذهبیبا ارائه بیش از سیصد نمونه کار و عقد قرارداد رسمیاولویت اول ما در گروه نمایشی کاریزماتعهد کاری ، رضایت اکثریت و خلاقیت در اجراي برنامه ها0933860673209339636461 

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ هوار هوار دی جی مریم با کیفیت 320mp3  

آهنگ دی جی مریم به نام هوار,دانلود اهنگ هوار هوار دی جی مریم با کیفیت 320mp3,دانلود آهنگ هوار هوار از دی جی مریم با لینک مستقیم,دانلود آهنگ هوار هوار دی جی مریم mp3,دانلود موزیک ویدیو دی جی مریم هوار هوار,دانلود آهنگ دی جی مریم هوار هوار,دانلود کلیپ تصویری دی جی مریم,دانلود آهنگ دی جی مریم قدیمی,دانلود اهنگ مریم جلالی من دارم داغون میشم[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ تابوت رنگی  

دانلود آهنگ تابوت رنگی,متن اهنگ تابوت رنگی,کلیپ یه تابوت رنگی,متن اهنگ تابوت رنگی رضا نیک فرجام,دانلود فیلم یه تابوت رنگی,دانلود کلیپ تابوت رنگی از رضا نیک فرجام,کلیپ یه تابوت رنگی یه قصر قشنگی,یه تابوت رنگی یه قصر قشنگی برایم بسازین در آغوش تنگی,اهنگ یه تابوت رنگی یه فصل قشنگی[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

شور و نشاط کتابخانه های قوچان در پرتو اجرای طرح کتابخانه گردی  

حضور پرشور مسئولان ،هنرمندان ،ورزشکاران و مردم در روز پنج شنبه 17 اسفند در طرح کتابخانه گردی جانی تازه به کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان بخشید.به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان، حضور پرشور مسئولان ،هنرمندان ،ورزشکاران و مردم در روز  پنج شنبه 17 اسفند در طرح کتابخانه گردی جانی تازه به کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان بخشید.بهاره قاسمی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان با اعلام این خبر گفت:طرح کتابخ

ادامه مطلب  

هتل فریزر پلاس کوالالامپور مالزی  

هتل فریزر پلاس کوالالامپور مالزی
هتل فریزر پلاس کوالالامپور  مالزی از جمله هتل های 5 ستاره شهر استانبول به شمار می رود تور مالزی بهار 97 این هتل از موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی برخوردار می باشد و به مراکز خرید نزدیک است از این رو مورد توجه بسیاری از مسافران تور مالزی قرار دارد.  تور مالزی فروردین 97 این هتل شامل امکانات رفاهی ماساژ, سالن کنفرانس, بوفه صبحانه, رستوران و بار, خدمات پرینت و فکس, صرافی, پارکینگ, لاندری, فروشگ

ادامه مطلب  

صحنه حضور  

         با سلام و عرض ادب  و احترام      دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی در آستانه چهل سالگی این نظام  .با برنامه های سیا وموساد واجراي منافقین و فریب خوردگان . وسوسه تغییر نظام را در سر داشتند. که با هوشیاری ملت شریف ایران و حضور بموقع در صحنه دفاع از حریم ولایت  . بار دیگر نقشه دشمنان را نقش بر اب نمودند.  البته ملت به وضع موجود راضی نبوده.  ولی به هیچ وجه این مملکت شیعه را  با تمام کمبودها وضعف معیشتی که

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ نباشی دوستام هستن  

دانلود آهنگ نباشی دوستام هستن,متن آهنگ نباشی دوستام هستن,دوستام هستن لیتو ویدیو,عکس تو نباشی دوستام هستن,دانلود اهنگ تو نباشی دوستام هستن با لینک مستقیم,دانلود اهنگ بهزاد لیتو نه نرو واسه رفتن زوده,دانلود آهنگ تو که نباشی دوستام هستن,دانلود آهنگ بهزاد لیتو خاکستری,دانلود اهنگ لیتونباشی دوستام هستن[Music] Darkhasti

ادامه مطلب  

آموزش کامل AutoPlay Media Studio8  

کتاب  آموزش AutoPlay Media Studio8"دانلود کتاب در ادامه مطالب"معرفی AutoPlay Media Studio8این نرم افزار در کتاب تولید محتوا به صورت مستقیم نیامده ولی برای ساخت یک خروجی و اتوران مناسب در واحد تولید محتوای چند رسانه ای کار برد داردساخت اتوران در نرم افزار AMS  بسیار ساده و  یک کلیک انجام می شود برنامه نویسی در این نرم افزار بسار راحت می باشد و افرادی که در برنامه نویسی با زبان های سی ، سی پلاس پلاس ، سی شارپ ، جاوا و... ضعیف یا تازه کارند می توانند

ادامه مطلب  

آموزش کامل AutoPlay Media Studio8  

کتاب  آموزش AutoPlay Media Studio8"دانلود کتاب در ادامه مطالب"معرفی AutoPlay Media Studio8این نرم افزار در کتاب تولید محتوا به صورت مستقیم نیامده ولی برای ساخت یک خروجی و اتوران مناسب در واحد تولید محتوای چند رسانه ای کار برد داردساخت اتوران در نرم افزار AMS  بسیار ساده و  یک کلیک انجام می شود برنامه نویسی در این نرم افزار بسار راحت می باشد و افرادی که در برنامه نویسی با زبان های سی ، سی پلاس پلاس ، سی شارپ ، جاوا و... ضعیف یا تازه کارند می توانند

ادامه مطلب  

دعوت از شومن و کمدین برتر سال در مجالس  

  اجراي برنامه تقلید صدا و شعبده بازی در مجالس  و مراسم اجراي برنامه استندآپ کمدی ، تقلید صدا شعبده بازی و اجراي ویژه برنامه موسیقی سنتی در مجالس ویژه میزبانانی که قصد برگزاری مجالس شاد و بدون گناه دارند تجربه اجراي برنامه های خاص با حضور شخصیت های مذهبی با ارائه بیش از سیصد نمونه کار و عقد قرارداد رسمی اولویت اول ما در گروه نمایشی کاریزما تعهد کاری ، رضایت اکثریت و خلاقیت در اجراي برنامه ها 09338606732 09339636461 

ادامه مطلب  

دعوت از شومن و کمدین برتر سال در مجالس  

  اجراي برنامه تقلید صدا و شعبده بازی در مجالس  و مراسم اجراي برنامه استندآپ کمدی ، تقلید صدا شعبده بازی و اجراي ویژه برنامه موسیقی سنتی در مجالس ویژه میزبانانی که قصد برگزاری مجالس شاد و بدون گناه دارند تجربه اجراي برنامه های خاص با حضور شخصیت های مذهبی با ارائه بیش از سیصد نمونه کار و عقد قرارداد رسمی اولویت اول ما در گروه نمایشی کاریزما تعهد کاری ، رضایت اکثریت و خلاقیت در اجراي برنامه ها 09338606732 09339636461 

ادامه مطلب  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم
دانلود برنامه دورهمی شبکه نسیم با لینک مستقیم به صورت کامل
برنامه دورهمی 23 اسقند 1396 به کیفیت 420 و حجم پایین
دانلود برنامه دورهمی امشب 23 اسفند 96
ابوالحسن تهامى نژاد، دوبلور پیشکسوت، امشب چهارشنبه (٩۶/١٢/٢٣) ساعت ٢٣ مهمان برنامه دورهمی خواهد بود.
مشخصات برنامه دورهمی 23 اسفند 1396
گروه فیلم : طنز
سال تولید : 1396
پخش : چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ها از شبکه نسیم ساعت 23
کارگردان : مهران مدیری
خلاصه د

ادامه مطلب  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم
دانلود برنامه دورهمی شبکه نسیم با لینک مستقیم به صورت کامل
برنامه دورهمی 23 اسقند 1396 به کیفیت 420 و حجم پایین
دانلود برنامه دورهمی امشب 23 اسفند 96
ابوالحسن تهامى نژاد، دوبلور پیشکسوت، امشب چهارشنبه (٩۶/١٢/٢٣) ساعت ٢٣ مهمان برنامه دورهمی خواهد بود.
مشخصات برنامه دورهمی 23 اسفند 1396
گروه فیلم : طنز
سال تولید : 1396
پخش : چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ها از شبکه نسیم ساعت 23
کارگردان : مهران مدیری
خلاصه د

ادامه مطلب  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم
دانلود برنامه دورهمی شبکه نسیم با لینک مستقیم به صورت کامل
برنامه دورهمی 23 اسقند 1396 به کیفیت 420 و حجم پایین
دانلود برنامه دورهمی امشب 23 اسفند 96
ابوالحسن تهامى نژاد، دوبلور پیشکسوت، امشب چهارشنبه (٩۶/١٢/٢٣) ساعت ٢٣ مهمان برنامه دورهمی خواهد بود.
مشخصات برنامه دورهمی 23 اسفند 1396
گروه فیلم : طنز
سال تولید : 1396
پخش : چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ها از شبکه نسیم ساعت 23
کارگردان : مهران مدیری
خلاصه د

ادامه مطلب  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم
دانلود برنامه دورهمی شبکه نسیم با لینک مستقیم به صورت کامل
برنامه دورهمی 23 اسقند 1396 به کیفیت 420 و حجم پایین
دانلود برنامه دورهمی امشب 23 اسفند 96
ابوالحسن تهامى نژاد، دوبلور پیشکسوت، امشب چهارشنبه (٩۶/١٢/٢٣) ساعت ٢٣ مهمان برنامه دورهمی خواهد بود.
مشخصات برنامه دورهمی 23 اسفند 1396
گروه فیلم : طنز
سال تولید : 1396
پخش : چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ها از شبکه نسیم ساعت 23
کارگردان : مهران مدیری
خلاصه د

ادامه مطلب  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم
دانلود برنامه دورهمی شبکه نسیم با لینک مستقیم به صورت کامل
برنامه دورهمی 23 اسقند 1396 به کیفیت 420 و حجم پایین
دانلود برنامه دورهمی امشب 23 اسفند 96
ابوالحسن تهامى نژاد، دوبلور پیشکسوت، امشب چهارشنبه (٩۶/١٢/٢٣) ساعت ٢٣ مهمان برنامه دورهمی خواهد بود.
مشخصات برنامه دورهمی 23 اسفند 1396
گروه فیلم : طنز
سال تولید : 1396
پخش : چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ها از شبکه نسیم ساعت 23
کارگردان : مهران مدیری
خلاصه د

ادامه مطلب  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم
دانلود برنامه دورهمی شبکه نسیم با لینک مستقیم به صورت کامل
برنامه دورهمی 23 اسقند 1396 به کیفیت 420 و حجم پایین
دانلود برنامه دورهمی امشب 23 اسفند 96
ابوالحسن تهامى نژاد، دوبلور پیشکسوت، امشب چهارشنبه (٩۶/١٢/٢٣) ساعت ٢٣ مهمان برنامه دورهمی خواهد بود.
مشخصات برنامه دورهمی 23 اسفند 1396
گروه فیلم : طنز
سال تولید : 1396
پخش : چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ها از شبکه نسیم ساعت 23
کارگردان : مهران مدیری
خلاصه د

ادامه مطلب  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم
دانلود برنامه دورهمی شبکه نسیم با لینک مستقیم به صورت کامل
برنامه دورهمی 23 اسقند 1396 به کیفیت 420 و حجم پایین
دانلود برنامه دورهمی امشب 23 اسفند 96
ابوالحسن تهامى نژاد، دوبلور پیشکسوت، امشب چهارشنبه (٩۶/١٢/٢٣) ساعت ٢٣ مهمان برنامه دورهمی خواهد بود.
مشخصات برنامه دورهمی 23 اسفند 1396
گروه فیلم : طنز
سال تولید : 1396
پخش : چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ها از شبکه نسیم ساعت 23
کارگردان : مهران مدیری
خلاصه د

ادامه مطلب  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم  

دانلود دورهمی چهارشنبه 23 اسفند 96 با کیفیت عالی و حجم کم
دانلود برنامه دورهمی شبکه نسیم با لینک مستقیم به صورت کامل
برنامه دورهمی 23 اسقند 1396 به کیفیت 420 و حجم پایین
دانلود برنامه دورهمی امشب 23 اسفند 96
ابوالحسن تهامى نژاد، دوبلور پیشکسوت، امشب چهارشنبه (٩۶/١٢/٢٣) ساعت ٢٣ مهمان برنامه دورهمی خواهد بود.
مشخصات برنامه دورهمی 23 اسفند 1396
گروه فیلم : طنز
سال تولید : 1396
پخش : چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ها از شبکه نسیم ساعت 23
کارگردان : مهران مدیری
خلاصه د

ادامه مطلب  

اجرای برنامه استندآپ کمدی ، تقلید صدا شعبده بازی در مجالس شما  

 اجراي برنامه تقلید صدا و شعبده بازی در مجالس  و مراسم  و اجراي ویژه برنامه موسیقی سنتی در مجالس ویژه میزبانانی که قصد برگزاری مجالس شاد و بدون گناه دارند تجربه اجراي برنامه های خاص با حضور شخصیت های مذهبی با ارائه بیش از سیصد نمونه کار و عقد قرارداد رسمی اولویت اول ما در گروه نمایشی کاریزما تعهد کاری ، رضایت اکثریت و خلاقیت در اجراي برنامه ها 09338606732 09339636461 

ادامه مطلب  

اجرای برنامه استندآپ کمدی ، تقلید صدا شعبده بازی در مجالس شما  

 اجراي برنامه تقلید صدا و شعبده بازی در مجالس  و مراسم  و اجراي ویژه برنامه موسیقی سنتی در مجالس ویژه میزبانانی که قصد برگزاری مجالس شاد و بدون گناه دارند تجربه اجراي برنامه های خاص با حضور شخصیت های مذهبی با ارائه بیش از سیصد نمونه کار و عقد قرارداد رسمی اولویت اول ما در گروه نمایشی کاریزما تعهد کاری ، رضایت اکثریت و خلاقیت در اجراي برنامه ها 09338606732 09339636461 

ادامه مطلب  

هزینه تولید گلکسی اس 9 پلاس بیشتر از گلکسی نوت 8 است  

بررسی‌ها حاکی از آن هسنند که تولید گلکسی اس ۹ پلاس هزینه بیشتری برای سامسونگ در مقایسه با تولید گلکسی نوت ۸ به همراه دارد.
با توجه به اینکه شرکت‌های مختلف در رابطه با هزینه تولید گوشی‌های
هوشمند خود، اطلاعاتی ارائه نمی‌دهند؛ تخمین زدن قیمت تولید یک گوشی برای
شرکت‌های دیگر کاری دشوار است. تحلیل‌گران اکثراً با استناد به منابع مطلع
و غیر رسمی، هزینه تولید گوشی‌های مطرح را اعلام می‌کنند که شاید با
هزینه واقعی برای تولید گوشی، اختلاف

ادامه مطلب  

هزینه تولید گلکسی اس 9 پلاس بیشتر از گلکسی نوت 8 است  

بررسی‌ها حاکی از آن هسنند که تولید گلکسی اس ۹ پلاس هزینه بیشتری برای سامسونگ در مقایسه با تولید گلکسی نوت ۸ به همراه دارد.
با توجه به اینکه شرکت‌های مختلف در رابطه با هزینه تولید گوشی‌های
هوشمند خود، اطلاعاتی ارائه نمی‌دهند؛ تخمین زدن قیمت تولید یک گوشی برای
شرکت‌های دیگر کاری دشوار است. تحلیل‌گران اکثراً با استناد به منابع مطلع
و غیر رسمی، هزینه تولید گوشی‌های مطرح را اعلام می‌کنند که شاید با
هزینه واقعی برای تولید گوشی، اختلاف

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >