پشت صحنه رشد صادرات ایران  

جدیدترین آمار تجاری کشور که از سوی گمرک ایران اعلام شده، نشان می‌دهد صادرات کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. متولیان تجارت این عملکرد را ناشی از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت که از فروردین امسال اجرایی شد، ارزیابی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که پشت صحنه رشد صادرات به عوامل دیگری وابسته است. با توجه به الزام صادرکنندگان مبنی‌بر بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، «دنی

ادامه مطلب  

پشت صحنه رشد صادرات ایران  

جدیدترین آمار تجاری کشور که از سوی گمرک ایران اعلام شده، نشان می‌دهد صادرات کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. متولیان تجارت این عملکرد را ناشی از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت که از فروردین امسال اجرایی شد، ارزیابی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که پشت صحنه رشد صادرات به عوامل دیگری وابسته است. با توجه به الزام صادرکنندگان مبنی‌بر بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، «دنی

ادامه مطلب  

پشت صحنه رشد صادرات ایران  

جدیدترین آمار تجاری کشور که از سوی گمرک ایران اعلام شده، نشان می‌دهد صادرات کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. متولیان تجارت این عملکرد را ناشی از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت که از فروردین امسال اجرایی شد، ارزیابی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که پشت صحنه رشد صادرات به عوامل دیگری وابسته است. با توجه به الزام صادرکنندگان مبنی‌بر بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، «دنی

ادامه مطلب  

پشت صحنه رشد صادرات ایران  

جدیدترین آمار تجاری کشور که از سوی گمرک ایران اعلام شده، نشان می‌دهد صادرات کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. متولیان تجارت این عملکرد را ناشی از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت که از فروردین امسال اجرایی شد، ارزیابی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که پشت صحنه رشد صادرات به عوامل دیگری وابسته است. با توجه به الزام صادرکنندگان مبنی‌بر بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، «دنی

ادامه مطلب  

پشت صحنه رشد صادرات ایران  

جدیدترین آمار تجاری کشور که از سوی گمرک ایران اعلام شده، نشان می‌دهد صادرات کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. متولیان تجارت این عملکرد را ناشی از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت که از فروردین امسال اجرایی شد، ارزیابی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که پشت صحنه رشد صادرات به عوامل دیگری وابسته است. با توجه به الزام صادرکنندگان مبنی‌بر بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، «دنی

ادامه مطلب  

پشت صحنه رشد صادرات ایران  

جدیدترین آمار تجاری کشور که از سوی گمرک ایران اعلام شده، نشان می‌دهد صادرات کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. متولیان تجارت این عملکرد را ناشی از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت که از فروردین امسال اجرایی شد، ارزیابی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که پشت صحنه رشد صادرات به عوامل دیگری وابسته است. با توجه به الزام صادرکنندگان مبنی‌بر بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، «دنی

ادامه مطلب  

پشت صحنه رشد صادرات ایران  

جدیدترین آمار تجاری کشور که از سوی گمرک ایران اعلام شده، نشان می‌دهد صادرات کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. متولیان تجارت این عملکرد را ناشی از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت که از فروردین امسال اجرایی شد، ارزیابی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که پشت صحنه رشد صادرات به عوامل دیگری وابسته است. با توجه به الزام صادرکنندگان مبنی‌بر بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، «دنی

ادامه مطلب  

پشت صحنه رشد صادرات ایران  

جدیدترین آمار تجاری کشور که از سوی گمرک ایران اعلام شده، نشان می‌دهد صادرات کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. متولیان تجارت این عملکرد را ناشی از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت که از فروردین امسال اجرایی شد، ارزیابی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که پشت صحنه رشد صادرات به عوامل دیگری وابسته است. با توجه به الزام صادرکنندگان مبنی‌بر بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، «دنی

ادامه مطلب  

پشت صحنه رشد صادرات ایران  

جدیدترین آمار تجاری کشور که از سوی گمرک ایران اعلام شده، نشان می‌دهد صادرات کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. متولیان تجارت این عملکرد را ناشی از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت که از فروردین امسال اجرایی شد، ارزیابی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که پشت صحنه رشد صادرات به عوامل دیگری وابسته است. با توجه به الزام صادرکنندگان مبنی‌بر بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، «دنی

ادامه مطلب  

پشت صحنه رشد صادرات ایران  

جدیدترین آمار تجاری کشور که از سوی گمرک ایران اعلام شده، نشان می‌دهد صادرات کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. متولیان تجارت این عملکرد را ناشی از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت که از فروردین امسال اجرایی شد، ارزیابی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که پشت صحنه رشد صادرات به عوامل دیگری وابسته است. با توجه به الزام صادرکنندگان مبنی‌بر بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، «دنی

ادامه مطلب  

پشت صحنه رشد صادرات ایران  

جدیدترین آمار تجاری کشور که از سوی گمرک ایران اعلام شده، نشان می‌دهد صادرات کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. متولیان تجارت این عملکرد را ناشی از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت که از فروردین امسال اجرایی شد، ارزیابی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که پشت صحنه رشد صادرات به عوامل دیگری وابسته است. با توجه به الزام صادرکنندگان مبنی‌بر بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، «دنی

ادامه مطلب  

پشت صحنه رشد صادرات ایران  

جدیدترین آمار تجاری کشور که از سوی گمرک ایران اعلام شده، نشان می‌دهد صادرات کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. متولیان تجارت این عملکرد را ناشی از موفقیت سیاست‌های ارزی دولت که از فروردین امسال اجرایی شد، ارزیابی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها حاکی از این است که پشت صحنه رشد صادرات به عوامل دیگری وابسته است. با توجه به الزام صادرکنندگان مبنی‌بر بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان، «دنی

ادامه مطلب  

صحنه‌ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +عکس  

 پس از انتقال سفارت آمریکا به قدس، تظاهرات گسترده‌ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم‌بار فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف منتشر شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

صحنه‌ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +عکس  

 پس از انتقال سفارت آمریکا به قدس، تظاهرات گسترده‌ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم‌بار فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف منتشر شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

عشق...  

صحنه یکم: دو سه روز پیش رادیوی تو ماشین داشت میگفت زنگ بزنید و بگید بهترین هدیه ای که از پدر/مادرتان گرفته اید چی بود، تقریبا ده نفر زنگ زدن، پول پیش قسط خانه، ماشین و ... مثال هایی بود که میزدند.صحنه دوم: منم داشتم تو راه فکر میکردم که بهترین هدیه ای که از پدرمادرم گرفتم چی بوده، تقریبا مطمئن هستم که بهترین چیزی که والدین من به من هدیه دادن، عشق بی نهایتشان بوده، مثل خیلی از والدین دیگه، اینکه همیشه بهترین ها رو برای من میخواستند، اینکه تو اون

ادامه مطلب  

عشق...  

صحنه یکم: دو سه روز پیش رادیوی تو ماشین داشت میگفت زنگ بزنید و بگید بهترین هدیه ای که از پدر/مادرتان گرفته اید چی بود، تقریبا ده نفر زنگ زدن، پول پیش قسط خانه، ماشین و ... مثال هایی بود که میزدند.صحنه دوم: منم داشتم تو راه فکر میکردم که بهترین هدیه ای که از پدرمادرم گرفتم چی بوده، تقریبا مطمئن هستم که بهترین چیزی که والدین من به من هدیه دادن، عشق بی نهایتشان بوده، مثل خیلی از والدین دیگه، اینکه همیشه بهترین ها رو برای من میخواستند، اینکه تو اون

ادامه مطلب  

صحنه هایی که رخ ندادند...  

میون همه واژه های داغ امروز از پایتخت و داعش، گرون شدن کمرشکن دلار و رسیدنش به نزدیکی 6 هزار تومن، قبول نکردن استعفای شهردار و هزار چیز دیگه و ...، من به یاد صحنه های سریال پایتخت هستم.صحنه هایی که می دانم بعد از ضبط  همه برگشته اند به جای خود، کسی کتک نخورد، کسی قرار نیست بیاید و کسی را جایی ببرد ...همه چیز مث آموزش سربازی هستش که همه در امنیتند و خبری از دشمن نیس. اما می دانم هزاران نفر در عراق و سوریه این ها را به چشم خود دیده اند...

سال گذشته م

ادامه مطلب  

صحنه هایی که رخ ندادند...  

میون همه واژه های داغ امروز از پایتخت و داعش، گرون شدن کمرشکن دلار و رسیدنش به نزدیکی 6 هزار تومن، قبول نکردن استعفای شهردار و هزار چیز دیگه و ...، من به یاد صحنه های سریال پایتخت هستم.صحنه هایی که می دانم بعد از ضبط  همه برگشته اند به جای خود، کسی کتک نخورد، کسی قرار نیست بیاید و کسی را جایی ببرد ...همه چیز مث آموزش سربازی هستش که همه در امنیتند و خبری از دشمن نیس. اما می دانم هزاران نفر در عراق و سوریه این ها را به چشم خود دیده اند...

سال گذشته م

ادامه مطلب  

صحنه هایی که رخ ندادند...  

میون همه واژه های داغ امروز از پایتخت و داعش، گرون شدن کمرشکن دلار و رسیدنش به نزدیکی 6 هزار تومن، قبول نکردن استعفای شهردار و هزار چیز دیگه و ...، من به یاد صحنه های سریال پایتخت هستم.صحنه هایی که می دانم بعد از ضبط  همه برگشته اند به جای خود، کسی کتک نخورد، کسی قرار نیست بیاید و کسی را جایی ببرد ...همه چیز مث آموزش سربازی هستش که همه در امنیتند و خبری از دشمن نیس. اما می دانم هزاران نفر در عراق و سوریه این ها را به چشم خود دیده اند...

سال گذشته م

ادامه مطلب  

صحنه هایی که رخ ندادند...  

میون همه واژه های داغ امروز از پایتخت و داعش، گرون شدن کمرشکن دلار و رسیدنش به نزدیکی 6 هزار تومن، قبول نکردن استعفای شهردار و هزار چیز دیگه و ...، من به یاد صحنه های سریال پایتخت هستم.صحنه هایی که می دانم بعد از ضبط  همه برگشته اند به جای خود، کسی کتک نخورد، کسی قرار نیست بیاید و کسی را جایی ببرد ...همه چیز مث آموزش سربازی هستش که همه در امنیتند و خبری از دشمن نیس. اما می دانم هزاران نفر در عراق و سوریه این ها را به چشم خود دیده اند...

سال گذشته م

ادامه مطلب  

صحنه هایی که رخ ندادند...  

میون همه واژه های داغ امروز از پایتخت و داعش، گرون شدن کمرشکن دلار و رسیدنش به نزدیکی 6 هزار تومن، قبول نکردن استعفای شهردار و هزار چیز دیگه و ...، من به یاد صحنه های سریال پایتخت هستم.صحنه هایی که می دانم بعد از ضبط  همه برگشته اند به جای خود، کسی کتک نخورد، کسی قرار نیست بیاید و کسی را جایی ببرد ...همه چیز مث آموزش سربازی هستش که همه در امنیتند و خبری از دشمن نیس. اما می دانم هزاران نفر در عراق و سوریه این ها را به چشم خود دیده اند...

سال گذشته م

ادامه مطلب  

صحنه هایی که رخ ندادند...  

میون همه واژه های داغ امروز از پایتخت و داعش، گرون شدن کمرشکن دلار و رسیدنش به نزدیکی 6 هزار تومن، قبول نکردن استعفای شهردار و هزار چیز دیگه و ...، من به یاد صحنه های سریال پایتخت هستم.صحنه هایی که می دانم بعد از ضبط  همه برگشته اند به جای خود، کسی کتک نخورد، کسی قرار نیست بیاید و کسی را جایی ببرد ...همه چیز مث آموزش سربازی هستش که همه در امنیتند و خبری از دشمن نیس. اما می دانم هزاران نفر در عراق و سوریه این ها را به چشم خود دیده اند...

سال گذشته م

ادامه مطلب  

صحنه عجیب خلبان سعودی  

صحنه عجیبی که موجب وحشت خلبان سعودی شد  یک خلبان سعودی به نام "عبد الله الغامی" مشغول پرواز با هواپیما بود که هنگام کم کردن ارتفاع و عبور از ابرها یکباره شئ عظیم‌الجثه‌ای در مقابلش ظاهر شد.در لحظه اول او بسیار وحشت زده شد چون تصور کرد هواپیمای دیگری از مقابل به او نزدیک می شود. اما پس از چند لحظه متوجه شد آنچه مقابل دیدگانش ظاهر شده سایه هواپیمای خودش بوده که روی ابرها افتاده و اینطور او را  ترسانده است.

ادامه مطلب  

صحنه عجیب خلبان سعودی  

صحنه عجیبی که موجب وحشت خلبان سعودی شد  یک خلبان سعودی به نام "عبد الله الغامی" مشغول پرواز با هواپیما بود که هنگام کم کردن ارتفاع و عبور از ابرها یکباره شئ عظیم‌الجثه‌ای در مقابلش ظاهر شد.در لحظه اول او بسیار وحشت زده شد چون تصور کرد هواپیمای دیگری از مقابل به او نزدیک می شود. اما پس از چند لحظه متوجه شد آنچه مقابل دیدگانش ظاهر شده سایه هواپیمای خودش بوده که روی ابرها افتاده و اینطور او را  ترسانده است.

ادامه مطلب  

صحنه عجیب خلبان سعودی  

صحنه عجیبی که موجب وحشت خلبان سعودی شد  یک خلبان سعودی به نام "عبد الله الغامی" مشغول پرواز با هواپیما بود که هنگام کم کردن ارتفاع و عبور از ابرها یکباره شئ عظیم‌الجثه‌ای در مقابلش ظاهر شد.در لحظه اول او بسیار وحشت زده شد چون تصور کرد هواپیمای دیگری از مقابل به او نزدیک می شود. اما پس از چند لحظه متوجه شد آنچه مقابل دیدگانش ظاهر شده سایه هواپیمای خودش بوده که روی ابرها افتاده و اینطور او را  ترسانده است.

ادامه مطلب  

صحنه عجیب خلبان سعودی  

صحنه عجیبی که موجب وحشت خلبان سعودی شد  یک خلبان سعودی به نام "عبد الله الغامی" مشغول پرواز با هواپیما بود که هنگام کم کردن ارتفاع و عبور از ابرها یکباره شئ عظیم‌الجثه‌ای در مقابلش ظاهر شد.در لحظه اول او بسیار وحشت زده شد چون تصور کرد هواپیمای دیگری از مقابل به او نزدیک می شود. اما پس از چند لحظه متوجه شد آنچه مقابل دیدگانش ظاهر شده سایه هواپیمای خودش بوده که روی ابرها افتاده و اینطور او را  ترسانده است.

ادامه مطلب  

صحنه عجیب خلبان سعودی  

صحنه عجیبی که موجب وحشت خلبان سعودی شد  یک خلبان سعودی به نام "عبد الله الغامی" مشغول پرواز با هواپیما بود که هنگام کم کردن ارتفاع و عبور از ابرها یکباره شئ عظیم‌الجثه‌ای در مقابلش ظاهر شد.در لحظه اول او بسیار وحشت زده شد چون تصور کرد هواپیمای دیگری از مقابل به او نزدیک می شود. اما پس از چند لحظه متوجه شد آنچه مقابل دیدگانش ظاهر شده سایه هواپیمای خودش بوده که روی ابرها افتاده و اینطور او را  ترسانده است.

ادامه مطلب  

صحنه عجیب خلبان سعودی  

صحنه عجیبی که موجب وحشت خلبان سعودی شد  یک خلبان سعودی به نام "عبد الله الغامی" مشغول پرواز با هواپیما بود که هنگام کم کردن ارتفاع و عبور از ابرها یکباره شئ عظیم‌الجثه‌ای در مقابلش ظاهر شد.در لحظه اول او بسیار وحشت زده شد چون تصور کرد هواپیمای دیگری از مقابل به او نزدیک می شود. اما پس از چند لحظه متوجه شد آنچه مقابل دیدگانش ظاهر شده سایه هواپیمای خودش بوده که روی ابرها افتاده و اینطور او را  ترسانده است.

ادامه مطلب  

صحنه عجیب خلبان سعودی  

صحنه عجیبی که موجب وحشت خلبان سعودی شد  یک خلبان سعودی به نام "عبد الله الغامی" مشغول پرواز با هواپیما بود که هنگام کم کردن ارتفاع و عبور از ابرها یکباره شئ عظیم‌الجثه‌ای در مقابلش ظاهر شد.در لحظه اول او بسیار وحشت زده شد چون تصور کرد هواپیمای دیگری از مقابل به او نزدیک می شود. اما پس از چند لحظه متوجه شد آنچه مقابل دیدگانش ظاهر شده سایه هواپیمای خودش بوده که روی ابرها افتاده و اینطور او را  ترسانده است.

ادامه مطلب  

دانلود مجانی فیلم سینمایی صحنه زن با کیفیت fulhd  

دانلود مجانی فیلم سینمایی صحنه زن با کیفیت fulhd
دانلود فیلم سینمایی صحنه زن با حجم کم و و لینک مستقیم بدون حذفی
دانلود رایگان فیلم ایرانی صحنه زن به کارگردانی علیرضا صمدی
دانلود فیلم صحنه زن با کیفیت عالی
علیرضا صمدی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: به تازگی نگارش فیلمنامه فیلم سینمایی «صحنه زن» را به پایان رسانده ام و در اردیبهشت سال آینده برای این فیلم سینمایی درخواست پروانه ساخت می دهیم ضمن ای

ادامه مطلب  

دانلود مجانی فیلم سینمایی صحنه زن با کیفیت fulhd  

دانلود مجانی فیلم سینمایی صحنه زن با کیفیت fulhd
دانلود فیلم سینمایی صحنه زن با حجم کم و و لینک مستقیم بدون حذفی
دانلود رایگان فیلم ایرانی صحنه زن به کارگردانی علیرضا صمدی
دانلود فیلم صحنه زن با کیفیت عالی
علیرضا صمدی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: به تازگی نگارش فیلمنامه فیلم سینمایی «صحنه زن» را به پایان رسانده ام و در اردیبهشت سال آینده برای این فیلم سینمایی درخواست پروانه ساخت می دهیم ضمن ای

ادامه مطلب  

دانلود مجانی فیلم سینمایی صحنه زن با کیفیت fulhd  

دانلود مجانی فیلم سینمایی صحنه زن با کیفیت fulhd
دانلود فیلم سینمایی صحنه زن با حجم کم و و لینک مستقیم بدون حذفی
دانلود رایگان فیلم ایرانی صحنه زن به کارگردانی علیرضا صمدی
دانلود فیلم صحنه زن با کیفیت عالی
علیرضا صمدی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: به تازگی نگارش فیلمنامه فیلم سینمایی «صحنه زن» را به پایان رسانده ام و در اردیبهشت سال آینده برای این فیلم سینمایی درخواست پروانه ساخت می دهیم ضمن ای

ادامه مطلب  

نمایش کودک و خانوادگی شاد و موزیکال " شنل قرمزی " در سینما ایران  

نمایش کودک و خانوادگی شاد و موزیکال" شنل قرمزی" در سینما ایرانخیابان شریعتی، روبروی خیابان بهار شیرازسه شنبه تا جمعهبا رزرو قبلی0919070925009307167060نویسنده و کارگردان: مهرداد قرآن کیشتهیه شده در گروه هنری تاکسرپرست گروه: نیلوفر ابراهیمیبازیگران: میثم میثاقی - نهال دل زنده - مائده قدیریدستیار کارگردان: علی رضا عموزادمنشی صحنه: مهدی ابراهیمیمدیر صحنه: مجید آدمی#مهردادقرآن_کیش  #مهرداد_قرآن_کیش #گروه_هنری_تاک #نمایش #تئاتر #کودک #نمایش_کودک #س

ادامه مطلب  

نکات انتخاب مود های اتوفوکوس در دوربین های کانن  

نقاط اتوفوکوس در درون ویزور برای ایجاد امکان فوکوس خودکار دوربین برای انواع مختلفی از صحنه ها و سوژه ها قرار داده شده اند . عملکرد اتوفوکوس و درایو مود دوربین با توجه به نوع سوژه و شرایط موجود در صحنه قابل تنظیم می باشند . در مود های پایه عکاسی ؛ عملکرد اتوفوکوس و نقاط اتوفوکوس به صورت خودکار تنظیم می شوند . AF به معنای اتوفوکوس و MF به معنای فوکوس دستی می باشد . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

صحنه‌ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +عکس  

 پس از
انتقال سفارت آمریکا به قدس، تظاهرات گسترده‌ای از سوی مردم فلسطین در
اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به
شهادت رسیدند و تصاویر غم‌بار فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی
مختلف منتشر شد.
در میان
تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از
بیمارستان‌های غزه دیده می‌شود که از مشاهده صحنه‌ای تکان‌هنده دچار بهتی
عمیق شده است.
آنچه
مقابل چشمان بهت‌زده معتصم

ادامه مطلب  

صحنه‌ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +عکس  

 پس از
انتقال سفارت آمریکا به قدس، تظاهرات گسترده‌ای از سوی مردم فلسطین در
اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به
شهادت رسیدند و تصاویر غم‌بار فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی
مختلف منتشر شد.
در میان
تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از
بیمارستان‌های غزه دیده می‌شود که از مشاهده صحنه‌ای تکان‌هنده دچار بهتی
عمیق شده است.
آنچه
مقابل چشمان بهت‌زده معتصم

ادامه مطلب  

صحنه‌ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +عکس  

 پس از
انتقال سفارت آمریکا به قدس، تظاهرات گسترده‌ای از سوی مردم فلسطین در
اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به
شهادت رسیدند و تصاویر غم‌بار فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی
مختلف منتشر شد.
در میان
تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از
بیمارستان‌های غزه دیده می‌شود که از مشاهده صحنه‌ای تکان‌هنده دچار بهتی
عمیق شده است.
آنچه
مقابل چشمان بهت‌زده معتصم

ادامه مطلب  

دانلود فیلم محمد رسول الله (ص)  

کارگردان:مجید مجیدیسال انتشار:1394نام فیلم :محمدرسول الله (ص)مدت زمان فیلم:178دقیقهفیلم محمد رسول‌الله از محاصره مسلمانان در شعب ابی طالب
آغاز می‌شود و به پیش از میلاد پیامبر اسلام بازمی‌گردد. صحنه‌های درگذشت
مادر محمد رسول‌الله در روستای ابواء و صحنه‌های مربوط به دوران شیرخوارگی و
خردسالی پیامبر در روستای سعدیه هم از دیگر بخش‌های فیلم است. فیلم محمد
رسول‌الله با اولین سفر پیامبر اکرم به شام و رسیدن به صومعه بحیرا به
پایان می‌رسد. «ب

ادامه مطلب  

دانلود فیلم محمد رسول الله (ص)  

کارگردان:مجید مجیدیسال انتشار:1394نام فیلم :محمدرسول الله (ص)مدت زمان فیلم:178دقیقهفیلم محمد رسول‌الله از محاصره مسلمانان در شعب ابی طالب
آغاز می‌شود و به پیش از میلاد پیامبر اسلام بازمی‌گردد. صحنه‌های درگذشت
مادر محمد رسول‌الله در روستای ابواء و صحنه‌های مربوط به دوران شیرخوارگی و
خردسالی پیامبر در روستای سعدیه هم از دیگر بخش‌های فیلم است. فیلم محمد
رسول‌الله با اولین سفر پیامبر اکرم به شام و رسیدن به صومعه بحیرا به
پایان می‌رسد. «ب

ادامه مطلب  

صالح حمیدزیچ: برابر فرانکفورت باید قدر موقعیت هایمان را بهتر می دانستیم؛ داور باید صحنه آخر را پنالتی می گرفت  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، مدیر ورزشی باواریایی ها که به سوژه کارگردان تلویزیونی دیدار تیمش برابر فرانکفورت تبدیل شده بود، معتقد است بایرن مونیخ خوب بازی کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

صالح حمیدزیچ: برابر فرانکفورت باید قدر موقعیت هایمان را بهتر می دانستیم؛ داور باید صحنه آخر را پنالتی می گرفت  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، مدیر ورزشی باواریایی ها که به سوژه کارگردان تلویزیونی دیدار تیمش برابر فرانکفورت تبدیل شده بود، معتقد است بایرن مونیخ خوب بازی کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

صالح حمیدزیچ: برابر فرانکفورت باید قدر موقعیت هایمان را بهتر می دانستیم؛ داور باید صحنه آخر را پنالتی می گرفت  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، مدیر ورزشی باواریایی ها که به سوژه کارگردان تلویزیونی دیدار تیمش برابر فرانکفورت تبدیل شده بود، معتقد است بایرن مونیخ خوب بازی کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

صالح حمیدزیچ: برابر فرانکفورت باید قدر موقعیت هایمان را بهتر می دانستیم؛ داور باید صحنه آخر را پنالتی می گرفت  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، مدیر ورزشی باواریایی ها که به سوژه کارگردان تلویزیونی دیدار تیمش برابر فرانکفورت تبدیل شده بود، معتقد است بایرن مونیخ خوب بازی کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

صالح حمیدزیچ: برابر فرانکفورت باید قدر موقعیت هایمان را بهتر می دانستیم؛ داور باید صحنه آخر را پنالتی می گرفت  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، مدیر ورزشی باواریایی ها که به سوژه کارگردان تلویزیونی دیدار تیمش برابر فرانکفورت تبدیل شده بود، معتقد است بایرن مونیخ خوب بازی کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

صالح حمیدزیچ: برابر فرانکفورت باید قدر موقعیت هایمان را بهتر می دانستیم؛ داور باید صحنه آخر را پنالتی می گرفت  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، مدیر ورزشی باواریایی ها که به سوژه کارگردان تلویزیونی دیدار تیمش برابر فرانکفورت تبدیل شده بود، معتقد است بایرن مونیخ خوب بازی کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

صالح حمیدزیچ: برابر فرانکفورت باید قدر موقعیت هایمان را بهتر می دانستیم؛ داور باید صحنه آخر را پنالتی می گرفت  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، مدیر ورزشی باواریایی ها که به سوژه کارگردان تلویزیونی دیدار تیمش برابر فرانکفورت تبدیل شده بود، معتقد است بایرن مونیخ خوب بازی کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

صالح حمیدزیچ: برابر فرانکفورت باید قدر موقعیت هایمان را بهتر می دانستیم؛ داور باید صحنه آخر را پنالتی می گرفت  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، مدیر ورزشی باواریایی ها که به سوژه کارگردان تلویزیونی دیدار تیمش برابر فرانکفورت تبدیل شده بود، معتقد است بایرن مونیخ خوب بازی کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

صالح حمیدزیچ: برابر فرانکفورت باید قدر موقعیت هایمان را بهتر می دانستیم؛ داور باید صحنه آخر را پنالتی می گرفت  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، مدیر ورزشی باواریایی ها که به سوژه کارگردان تلویزیونی دیدار تیمش برابر فرانکفورت تبدیل شده بود، معتقد است بایرن مونیخ خوب بازی کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

صالح حمیدزیچ: برابر فرانکفورت باید قدر موقعیت هایمان را بهتر می دانستیم؛ داور باید صحنه آخر را پنالتی می گرفت  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، مدیر ورزشی باواریایی ها که به سوژه کارگردان تلویزیونی دیدار تیمش برابر فرانکفورت تبدیل شده بود، معتقد است بایرن مونیخ خوب بازی کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

صالح حمیدزیچ: برابر فرانکفورت باید قدر موقعیت هایمان را بهتر می دانستیم؛ داور باید صحنه آخر را پنالتی می گرفت  

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، مدیر ورزشی باواریایی ها که به سوژه کارگردان تلویزیونی دیدار تیمش برابر فرانکفورت تبدیل شده بود، معتقد است بایرن مونیخ خوب بازی کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >