شعرپندیات  

شعرپندیاتبرادر یکدلی کردن قشنگ استخدا را بندگی کردن قشنگ استبلی سرمایه داشتن ننگ وعار نیستچوحاتم زندگی کردن قشنگ استعلایق زنگ‌ بر  آینه   باشددل از زنگار بری کردن قشنگ استزحب مال وجاه پرهیز کن ای دوستز زشتی دل جلی مردن قشنگ استبگیر دست نیازمندی زرأفتفقیری همدلی کردن قشنگ استبیا اعمال خود دور از ریا کنکه دوری ازبدی کردن قشنگ استبدنیا گو چوحیدر غرّی غیْرُکمرام را چون علی کردن قشنگ‌استمشو مغرور مگو من برترینمبه تقوا برتری کردن قشنگ

ادامه مطلب  

شعرپندیات  

شعرپندیاتبرادر یکدلی کردن قشنگ استخدا را بندگی کردن قشنگ استبلی سرمایه داشتن ننگ وعار نیستچوحاتم زندگی کردن قشنگ استعلایق زنگ‌ بر  آینه   باشددل از زنگار بری کردن قشنگ استزحب مال وجاه پرهیز کن ای دوستز زشتی دل جلی مردن قشنگ استبگیر دست نیازمندی زرأفتفقیری همدلی کردن قشنگ استبیا اعمال خود دور از ریا کنکه دوری ازبدی کردن قشنگ استبدنیا گو چوحیدر غرّی غیْرُکمرام را چون علی کردن قشنگ‌استمشو مغرور مگو من برترینمبه تقوا برتری کردن قشنگ

ادامه مطلب  

شعرپندیات  

شعرپندیاتبرادر یکدلی کردن قشنگ استخدا را بندگی کردن قشنگ استبلی سرمایه داشتن ننگ وعار نیستچوحاتم زندگی کردن قشنگ استعلایق زنگ‌ بر  آینه   باشددل از زنگار بری کردن قشنگ استزحب مال وجاه پرهیز کن ای دوستز زشتی دل جلی مردن قشنگ استبگیر دست نیازمندی زرأفتفقیری همدلی کردن قشنگ استبیا اعمال خود دور از ریا کنکه دوری ازبدی کردن قشنگ استبدنیا گو چوحیدر غرّی غیْرُکمرام را چون علی کردن قشنگ‌استمشو مغرور مگو من برترینمبه تقوا برتری کردن قشنگ

ادامه مطلب  

گرخایش  

استاد محترم زیستم تو گروه شاگرداش add کرد منُ. گفت اینا رو ببین یکم بفهمي کنکور چه مدلی شده و دانش آموزا چه خری ميزنن....شاید به خودت بیای حداقل در حد خودت بیای بالا..اینجوری به فنا نباشی..رفتم دیدمشون باهاشون حرف زدم...نصف من زیست بلد نبودن‌...هر چی سوال داشتن جواب دادم ولی همه آزمونا رو صد ميزدن. با یکیشون دوست شدم رفتم پی وی...گفت برادر من خرررر بزن، خرررررررررر!تا چند ساعت پیش داشتم فک ميکردم زندگی پوچه و به فناست...همه ول معطلن..و من که اینو فهمي

ادامه مطلب  

گرخایش  

استاد محترم زیستم تو گروه شاگرداش add کرد منُ. گفت اینا رو ببین یکم بفهمي کنکور چه مدلی شده و دانش آموزا چه خری ميزنن....شاید به خودت بیای حداقل در حد خودت بیای بالا..اینجوری به فنا نباشی..رفتم دیدمشون باهاشون حرف زدم...نصف من زیست بلد نبودن‌...هر چی سوال داشتن جواب دادم ولی همه آزمونا رو صد ميزدن. با یکیشون دوست شدم رفتم پی وی...گفت برادر من خرررر بزن، خرررررررررر!تا چند ساعت پیش داشتم فک ميکردم زندگی پوچه و به فناست...همه ول معطلن..و من که اینو فهمي

ادامه مطلب  

گرخایش  

استاد محترم زیستم تو گروه شاگرداش add کرد منُ. گفت اینا رو ببین یکم بفهمي کنکور چه مدلی شده و دانش آموزا چه خری ميزنن....شاید به خودت بیای حداقل در حد خودت بیای بالا..اینجوری به فنا نباشی..رفتم دیدمشون باهاشون حرف زدم...نصف من زیست بلد نبودن‌...هر چی سوال داشتن جواب دادم ولی همه آزمونا رو صد ميزدن. با یکیشون دوست شدم رفتم پی وی...گفت برادر من خرررر بزن، خرررررررررر!تا چند ساعت پیش داشتم فک ميکردم زندگی پوچه و به فناست...همه ول معطلن..و من که اینو فهمي

ادامه مطلب  

گرخایش  

استاد محترم زیستم تو گروه شاگرداش add کرد منُ. گفت اینا رو ببین یکم بفهمي کنکور چه مدلی شده و دانش آموزا چه خری ميزنن....شاید به خودت بیای حداقل در حد خودت بیای بالا..اینجوری به فنا نباشی..رفتم دیدمشون باهاشون حرف زدم...نصف من زیست بلد نبودن‌...هر چی سوال داشتن جواب دادم ولی همه آزمونا رو صد ميزدن. با یکیشون دوست شدم رفتم پی وی...گفت برادر من خرررر بزن، خرررررررررر!تا چند ساعت پیش داشتم فک ميکردم زندگی پوچه و به فناست...همه ول معطلن..و من که اینو فهمي

ادامه مطلب  

گرخایش  

استاد محترم زیستم تو گروه شاگرداش add کرد منُ. گفت اینا رو ببین یکم بفهمي کنکور چه مدلی شده و دانش آموزا چه خری ميزنن....شاید به خودت بیای حداقل در حد خودت بیای بالا..اینجوری به فنا نباشی..رفتم دیدمشون باهاشون حرف زدم...نصف من زیست بلد نبودن‌...هر چی سوال داشتن جواب دادم ولی همه آزمونا رو صد ميزدن. با یکیشون دوست شدم رفتم پی وی...گفت برادر من خرررر بزن، خرررررررررر!تا چند ساعت پیش داشتم فک ميکردم زندگی پوچه و به فناست...همه ول معطلن..و من که اینو فهمي

ادامه مطلب  

گرخایش  

استاد محترم زیستم تو گروه شاگرداش add کرد منُ. گفت اینا رو ببین یکم بفهمي کنکور چه مدلی شده و دانش آموزا چه خری ميزنن....شاید به خودت بیای حداقل در حد خودت بیای بالا..اینجوری به فنا نباشی..رفتم دیدمشون باهاشون حرف زدم...نصف من زیست بلد نبودن‌...هر چی سوال داشتن جواب دادم ولی همه آزمونا رو صد ميزدن. با یکیشون دوست شدم رفتم پی وی...گفت برادر من خرررر بزن، خرررررررررر!تا چند ساعت پیش داشتم فک ميکردم زندگی پوچه و به فناست...همه ول معطلن..و من که اینو فهمي

ادامه مطلب  

گرخایش  

استاد محترم زیستم تو گروه شاگرداش add کرد منُ. گفت اینا رو ببین یکم بفهمي کنکور چه مدلی شده و دانش آموزا چه خری ميزنن....شاید به خودت بیای حداقل در حد خودت بیای بالا..اینجوری به فنا نباشی..رفتم دیدمشون باهاشون حرف زدم...نصف من زیست بلد نبودن‌...هر چی سوال داشتن جواب دادم ولی همه آزمونا رو صد ميزدن. با یکیشون دوست شدم رفتم پی وی...گفت برادر من خرررر بزن، خرررررررررر!تا چند ساعت پیش داشتم فک ميکردم زندگی پوچه و به فناست...همه ول معطلن..و من که اینو فهمي

ادامه مطلب  

قشنگترين چشم هاي دنيا  

بسم الله الرحمن الرحیم  حس ِ دیدن چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، لذتی نبود که بخواهم به سادگی از کنارش ، بی تفاوت عبور کنم ... چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، قشنگ ترین چشم های دنیایند ... چشم هایی که از برق دویده در نگاهشان مي توان فهميد که به دنبال خوشبختی در این دنیا نباید گشت ! خوشبختی مفهوم فراتر از دنیایی است که برق چشمان خوشبخت ترین دخترش ، از او مي بُرد ... ! قشنگ ترین چشم های دنیا مي توانند روی صورت هر کسی جا خوش کنند و لذت د

ادامه مطلب  

قشنگترين چشم هاي دنيا  

بسم الله الرحمن الرحیم  حس ِ دیدن چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، لذتی نبود که بخواهم به سادگی از کنارش ، بی تفاوت عبور کنم ... چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، قشنگ ترین چشم های دنیایند ... چشم هایی که از برق دویده در نگاهشان مي توان فهميد که به دنبال خوشبختی در این دنیا نباید گشت ! خوشبختی مفهوم فراتر از دنیایی است که برق چشمان خوشبخت ترین دخترش ، از او مي بُرد ... ! قشنگ ترین چشم های دنیا مي توانند روی صورت هر کسی جا خوش کنند و لذت د

ادامه مطلب  

قشنگترين چشم هاي دنيا  

بسم الله الرحمن الرحیم  حس ِ دیدن چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، لذتی نبود که بخواهم به سادگی از کنارش ، بی تفاوت عبور کنم ... چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، قشنگ ترین چشم های دنیایند ... چشم هایی که از برق دویده در نگاهشان مي توان فهميد که به دنبال خوشبختی در این دنیا نباید گشت ! خوشبختی مفهوم فراتر از دنیایی است که برق چشمان خوشبخت ترین دخترش ، از او مي بُرد ... ! قشنگ ترین چشم های دنیا مي توانند روی صورت هر کسی جا خوش کنند و لذت د

ادامه مطلب  

قشنگترين چشم هاي دنيا  

بسم الله الرحمن الرحیم  حس ِ دیدن چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، لذتی نبود که بخواهم به سادگی از کنارش ، بی تفاوت عبور کنم ... چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، قشنگ ترین چشم های دنیایند ... چشم هایی که از برق دویده در نگاهشان مي توان فهميد که به دنبال خوشبختی در این دنیا نباید گشت ! خوشبختی مفهوم فراتر از دنیایی است که برق چشمان خوشبخت ترین دخترش ، از او مي بُرد ... ! قشنگ ترین چشم های دنیا مي توانند روی صورت هر کسی جا خوش کنند و لذت د

ادامه مطلب  

قشنگترين چشم هاي دنيا  

بسم الله الرحمن الرحیم  حس ِ دیدن چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، لذتی نبود که بخواهم به سادگی از کنارش ، بی تفاوت عبور کنم ... چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، قشنگ ترین چشم های دنیایند ... چشم هایی که از برق دویده در نگاهشان مي توان فهميد که به دنبال خوشبختی در این دنیا نباید گشت ! خوشبختی مفهوم فراتر از دنیایی است که برق چشمان خوشبخت ترین دخترش ، از او مي بُرد ... ! قشنگ ترین چشم های دنیا مي توانند روی صورت هر کسی جا خوش کنند و لذت د

ادامه مطلب  

قشنگترين چشم هاي دنيا  

بسم الله الرحمن الرحیم  حس ِ دیدن چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، لذتی نبود که بخواهم به سادگی از کنارش ، بی تفاوت عبور کنم ... چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، قشنگ ترین چشم های دنیایند ... چشم هایی که از برق دویده در نگاهشان مي توان فهميد که به دنبال خوشبختی در این دنیا نباید گشت ! خوشبختی مفهوم فراتر از دنیایی است که برق چشمان خوشبخت ترین دخترش ، از او مي بُرد ... ! قشنگ ترین چشم های دنیا مي توانند روی صورت هر کسی جا خوش کنند و لذت د

ادامه مطلب  

قشنگترين چشم هاي دنيا  

بسم الله الرحمن الرحیم  حس ِ دیدن چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، لذتی نبود که بخواهم به سادگی از کنارش ، بی تفاوت عبور کنم ... چشم های خوشبخت ترین دختر دنیا ، قشنگ ترین چشم های دنیایند ... چشم هایی که از برق دویده در نگاهشان مي توان فهميد که به دنبال خوشبختی در این دنیا نباید گشت ! خوشبختی مفهوم فراتر از دنیایی است که برق چشمان خوشبخت ترین دخترش ، از او مي بُرد ... ! قشنگ ترین چشم های دنیا مي توانند روی صورت هر کسی جا خوش کنند و لذت د

ادامه مطلب  

563  

اهنگ صبحت بخیر عزیزم ...معینیاد بچگیام یاد دور دورای هميشگی ساعت۵عصر هميشه بابام ميومد دنبالمون.....بچگیا .....دست و پام یخ ميزنه وقتي ناراحتم حالت تهوع ميگیرم گریه ام مياد اما نميتونم گریه کنم حس ميکنم دلم ورم کرده تنم فلج ميشه حرکت برام سخته ......چرا نميشه خوابید طولانی خیلی طولانی

ادامه مطلب  

563  

اهنگ صبحت بخیر عزیزم ...معینیاد بچگیام یاد دور دورای هميشگی ساعت۵عصر هميشه بابام ميومد دنبالمون.....بچگیا .....دست و پام یخ ميزنه وقتي ناراحتم حالت تهوع ميگیرم گریه ام مياد اما نميتونم گریه کنم حس ميکنم دلم ورم کرده تنم فلج ميشه حرکت برام سخته ......چرا نميشه خوابید طولانی خیلی طولانی

ادامه مطلب  

روزای اخر سال  

۹ روز تابهاراسفند عین پنجشنبه ‌هاست که هميشه صدبار قشنگ ‌تر از جمعه ‌هاست !اصلاً از همون شروعش قشنگهحس بوی بهار از پشت پنجره و آفتاب گرم و بی‌ جوناز لای پرده‌ها روی پوست سردِ خونهشور قشنگ چهارشنبه سوریاسفند یعنی یک سال دیگهیعنی یه شانس دیگه ...+خوش آمدید به دوستانی که درکانال هم نوشته ها من را دنبال ميکنن+خونه تکونی همچنان ادامه داره :(+داشتن تعميرات و نصب دکور وتزینات واسه  سالن  کارای خونه تکونی را به تعویق  انداخته+روز مادر

ادامه مطلب  

روزای اخر سال  

۹ روز تابهاراسفند عین پنجشنبه ‌هاست که هميشه صدبار قشنگ ‌تر از جمعه ‌هاست !اصلاً از همون شروعش قشنگهحس بوی بهار از پشت پنجره و آفتاب گرم و بی‌ جوناز لای پرده‌ها روی پوست سردِ خونهشور قشنگ چهارشنبه سوریاسفند یعنی یک سال دیگهیعنی یه شانس دیگه ...+خوش آمدید به دوستانی که درکانال هم نوشته ها من را دنبال ميکنن+خونه تکونی همچنان ادامه داره :(+داشتن تعميرات و نصب دکور وتزینات واسه  سالن  کارای خونه تکونی را به تعویق  انداخته+روز مادر

ادامه مطلب  

شبهای سرای  

روز خسته کننده ای بود امروز. جز یه ربع که روش کار تزمو نیگا کردم و براش برنامه ریختم هیچ کار مفیدی نکردم. دو سه ساعت کتاب خوندم ولی کتاب غیردرسی یا فارسی رو کار مفید به حساب نميارم، کتاب خوندن وقتي خوبه که کارای دیگه مو انجام داده باشم. دارم یه کتابی ميخونم که اسمش هست «شبهای سرای». نصفشو خوندم تا اینجا کتاب خوبیه.بعدا نوشت: تموم شد. قشنگ بود.

ادامه مطلب  

باران ، گل ها ، شعر  

امروز ، آخر جشن رونمایی کتاب جلسه ی ارغوان مون ، دو سه تا شاخه ی گل نصیبم شد ، یکی ش گل نرگس و یک مدل دیگه هم گل های زرد رنگ خیلی قشنگی...گذاشتمشون داخل کیفم...بارون هم از عصر نم نم مي باره و هوا ، یک حالت نیمه ابر و خنک فوق العاده ای داره...گل ها رو آوردم اتاق و گذاشتم توی یه لیوانی و آب ریختم تا تازه بمونن یه مدت...الان گل زردش رو بو کردم ، بوی زعفرون مي داد...خیلی لطیف ، خیلی قشنگ...بچه تر که بودم ، کتابای دایی ها رو که نگاه مي کردم ، پر بودن از گل هایی ک

ادامه مطلب  

باران ، گل ها ، شعر  

امروز ، آخر جشن رونمایی کتاب جلسه ی ارغوان مون ، دو سه تا شاخه ی گل نصیبم شد ، یکی ش گل نرگس و یک مدل دیگه هم گل های زرد رنگ خیلی قشنگی...گذاشتمشون داخل کیفم...بارون هم از عصر نم نم مي باره و هوا ، یک حالت نیمه ابر و خنک فوق العاده ای داره...گل ها رو آوردم اتاق و گذاشتم توی یه لیوانی و آب ریختم تا تازه بمونن یه مدت...الان گل زردش رو بو کردم ، بوی زعفرون مي داد...خیلی لطیف ، خیلی قشنگ...بچه تر که بودم ، کتابای دایی ها رو که نگاه مي کردم ، پر بودن از گل هایی ک

ادامه مطلب  

36  

هر چی ميخوام سعی کنم مثبت و شاد باشم و فکرای خوب بکنم، نميشه... نميذارن... با کارا و حرفاشون نميذارن... چطور دلش مياد انقد منو ناراحت ميکنه؟ اگه من یکی توی زندگیم بود که بی نهایت دوسم داشت هیچوقت اذیتش نميکنم و نميذاشتم دلش بگیره... از خودم نميرنجوندمش...  ناراحتش نميکردم...چقد این روزا مردم سنگ دل و بی رحم شدن...  :( یعنی قشنگ مشخصه دارم خودمو تا مرز جون دادن ميبرم و قصدم تموم کردن و به صفر رسوندن خودمه.... بهتروقتي کسی رو نميخوام همون بهت

ادامه مطلب  

عکس هنری  

عکس پروفایل هنری - سایت عکس

piccc.ir/عکس-پروفایل-هنری/۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - برای مشاهده نتایج دیگر وبسایت ها با موضوع عکس پروفایل هنری مي توانید از لینک های درج شده در انتهای مطلب استفاده کنيد . کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل ...عکس پروفایل دخترونه هنری طرح های شاد و غمگین - نیک شو

niksho.com/عکس-پروفایل-دخترونه-هنری-

ادامه مطلب  

عکس هنری  

عکس پروفایل هنری - سایت عکس

piccc.ir/عکس-پروفایل-هنری/۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - برای مشاهده نتایج دیگر وبسایت ها با موضوع عکس پروفایل هنری مي توانید از لینک های درج شده در انتهای مطلب استفاده کنيد . کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل ...عکس پروفایل دخترونه هنری طرح های شاد و غمگین - نیک شو

niksho.com/عکس-پروفایل-دخترونه-هنری-

ادامه مطلب  

عکس هنری  

عکس پروفایل هنری - سایت عکس

piccc.ir/عکس-پروفایل-هنری/۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - برای مشاهده نتایج دیگر وبسایت ها با موضوع عکس پروفایل هنری مي توانید از لینک های درج شده در انتهای مطلب استفاده کنيد . کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل ...عکس پروفایل دخترونه هنری طرح های شاد و غمگین - نیک شو

niksho.com/عکس-پروفایل-دخترونه-هنری-

ادامه مطلب  

عکس هنری  

عکس پروفایل هنری - سایت عکس

piccc.ir/عکس-پروفایل-هنری/۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - برای مشاهده نتایج دیگر وبسایت ها با موضوع عکس پروفایل هنری مي توانید از لینک های درج شده در انتهای مطلب استفاده کنيد . کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل ...عکس پروفایل دخترونه هنری طرح های شاد و غمگین - نیک شو

niksho.com/عکس-پروفایل-دخترونه-هنری-

ادامه مطلب  

عکس هنری  

عکس پروفایل هنری - سایت عکس

piccc.ir/عکس-پروفایل-هنری/۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - برای مشاهده نتایج دیگر وبسایت ها با موضوع عکس پروفایل هنری مي توانید از لینک های درج شده در انتهای مطلب استفاده کنيد . کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل ...عکس پروفایل دخترونه هنری طرح های شاد و غمگین - نیک شو

niksho.com/عکس-پروفایل-دخترونه-هنری-

ادامه مطلب  

عکس هنری  

عکس پروفایل هنری - سایت عکس

piccc.ir/عکس-پروفایل-هنری/۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - برای مشاهده نتایج دیگر وبسایت ها با موضوع عکس پروفایل هنری مي توانید از لینک های درج شده در انتهای مطلب استفاده کنيد . کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل ...عکس پروفایل دخترونه هنری طرح های شاد و غمگین - نیک شو

niksho.com/عکس-پروفایل-دخترونه-هنری-

ادامه مطلب  

عکس هنری  

عکس پروفایل هنری - سایت عکس

piccc.ir/عکس-پروفایل-هنری/۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - برای مشاهده نتایج دیگر وبسایت ها با موضوع عکس پروفایل هنری مي توانید از لینک های درج شده در انتهای مطلب استفاده کنيد . کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... کد برای مطالب، وب سایت و وبلاگ: بازدید ... عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل - گالری عکس عکس های هنری پروفایل ...عکس پروفایل دخترونه هنری طرح های شاد و غمگین - نیک شو

niksho.com/عکس-پروفایل-دخترونه-هنری-

ادامه مطلب  

 

ایستگاه اوتوبوس.... دلگیر نشستم اینجاا... مقصد کجاست؟  نميدونم.. قطعا این شنبه مث اون جمعه نیس ک تهش قشنگ تموم شه... انگار تمام حسای خوب دنیا ازم گرفته شده  انگار کشتیام غرق شده خداایا فقط ازت صبر ميخوام و صبر ...انگار تمام من برضد مردا شده ...این همه غمو تو این شنبه ی لنتی چیکار ميشه کرد؟  چرا هميشه روزای اخر اسفند حال من بده دلم درست مثل جنب و جوش, روزای اخ,ر ساله ...کاااش این روزای سنگین تموم شه... لنت ب تو ک این همه حس بدو بمن دادی لنت ب تو ک

ادامه مطلب  

 

ایستگاه اوتوبوس.... دلگیر نشستم اینجاا... مقصد کجاست؟  نميدونم.. قطعا این شنبه مث اون جمعه نیس ک تهش قشنگ تموم شه... انگار تمام حسای خوب دنیا ازم گرفته شده  انگار کشتیام غرق شده خداایا فقط ازت صبر ميخوام و صبر ...انگار تمام من برضد مردا شده ...این همه غمو تو این شنبه ی لنتی چیکار ميشه کرد؟  چرا هميشه روزای اخر اسفند حال من بده دلم درست مثل جنب و جوش, روزای اخ,ر ساله ...کاااش این روزای سنگین تموم شه... لنت ب تو ک این همه حس بدو بمن دادی لنت ب تو ک

ادامه مطلب  

عکس های خانوادگی مسیح و ارش Ap  

مسیح و آرش فول آلبوم مسیح و آرش ap دانلود آهنگ های قدیمي مسیح و آرش ap دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش من عوض شدم دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش ای پی آخرین حرکت مسیح و آرش ap خیلی دلم تنگه آهنگ جدید مسیح و آرش تو کی بودی مسیح و آرش ایپی هنوز همونم دانلود آهنگ مسیح و آرش ap من هنوز همون آرش ای پی دانلود آهنگ مسیح و آرش ای پی من هنوز همونم دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش ای پی آخرین حرکت آرام دل آرش ای پی دانلود آهنگ مسیح و آرش ای پی به همه بگو دانلود آهنگ جدید م

ادامه مطلب  

عکس های خانوادگی مسیح و ارش Ap  

مسیح و آرش فول آلبوم مسیح و آرش ap دانلود آهنگ های قدیمي مسیح و آرش ap دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش من عوض شدم دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش ای پی آخرین حرکت مسیح و آرش ap خیلی دلم تنگه آهنگ جدید مسیح و آرش تو کی بودی مسیح و آرش ایپی هنوز همونم دانلود آهنگ مسیح و آرش ap من هنوز همون آرش ای پی دانلود آهنگ مسیح و آرش ای پی من هنوز همونم دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش ای پی آخرین حرکت آرام دل آرش ای پی دانلود آهنگ مسیح و آرش ای پی به همه بگو دانلود آهنگ جدید م

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1